Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg kjørte bare i 40 km/t

- Ak­ku­rat nå er jeg bare glad for at det gikk bra. Men jeg ang­rer på det jeg har gjort, sier den 18 år gam­le sjå­fø­ren.

Den unge sjå­fø­ren er ty­de­lig pre­get da Fredriksstad Blad snak­ket med ham i går kveld et­ter at han var skre­vet ut fra sy­ke­hu­set. Han for­tel­ler sin his­to­rie om den dra­ma­tis­ke ulyk­ken som skjed­de i Knipleveien, kloss inntil Tros­vik bar­ne­sko­le, i et fri­mi­nutt, ons­dag mor­gen. Til alt hell ble ingen skadet.

- Jeg kjør­te ikke så fort. Bi­len la­ger mye lyd på grunn av den sto­re mo­to­ren, og jeg kjør­te bare i 40 ki­lo­me­ter i ti­men. Da jeg kom frem til farts­dum­pen mer­ket jeg at hju­le­ne glapp, og be­gyn­te å spin­ne da jeg ak­se­le­rer­te. Da mis­tet jeg kon­trol­len, hevder den førerkortløse sjåføren.

Vi­de­re me­ner han at han frem­for å kræsje med and­re bi­ler, end­te på gress­ple­nen.

- Jeg had­de val­get mel­lom å kræsje i and­re bi­ler, el­ler kjø­re ut der hvor jeg så det ikke var noen, hev­der 18-år­in­gen.

LES OGSÅ: Krasjet Ferrari og endte opp i skolegård

Jeg kjør­te ikke så fort. Bi­len la­ger mye lyd på grunn av den sto­re mo­to­ren, og jeg kjør­te bare i 40 ki­lo­me­ter i ti­men

Po­li­t­iet pri­ori­te­rer

- Po­li­t­iet har selv­sagt opp­ret­tet sak. Vi vil se nær­me­re på kjør­in­gen i seg selv. Det er in­di­ka­sjo­ner på at det har gått vel­dig fort. Vi snak­ker jo om en bil med vel­dig kraf­tig mo­tor. Vi vil også se på det fak­tum at fø­re­ren ikke had­de noe fø­rer­kort, sier ope­ra­sjons­le­der Jo Vole ved Østfold po­li­ti­dis­trikt.

Den rå­dy­re Fer­ra­ri 458 Italia-bi­len, til fle­re mil­li­o­ner kro­ner, bras­te inn i et tre i ve­ien før alt stop­pet på gress­ple­nen ved bar­ne­sko­len.

- Jeg så dø­den i øy­ne­ne. Det var en for­fer­de­lig opp­le­vel­se, fortsetter gut­ten.

Fant re­ser­ve­nøk­kel

- Du har ikke fø­rer­kort, hvor­for kjør­te du?

- Jeg skyl­der bare på meg selv. Jeg har egent­lig ikke nøk­kel til bi­len, men fant en re­ser­ve­nøk­kel hjemme. Det er ikke greit, og jeg ang­rer selv­føl­ge­lig på det jeg har gjort, for­tel­ler gut­ten.

In­gen av de to i bi­len ble al­vor­lig ska­det, men sjå­fø­ren for­tel­ler at han fikk hjer­ne­rys­tel­se.

- Hva ten­ker du om at du nå har be­gått et lov­brudd?

- Ak­ku­rat nå er jeg bare let­tet over at det ikke skjed­de noe mer al­vor­lig. Men jeg tar imot den straf­fen som måt­te kom­me. Jeg skal ikke sni­ke meg unna og si at jeg ikke gjor­de det, sier han.

Jeg har egent­lig ikke nøk­kel til bi­len, men fant en re­ser­ve­nøk­kel hjemme

Gut­ten had­de i ut­gangs­punk­tet opp­kjør­ing til fø­rer­kort om ikke len­ge, men nå er alle pla­ner om mer bil­kjø­ring lagt på is.

- Jeg ten­ker at jeg ikke vil ta lap­pen nå. Jeg har litt pro­ble­mer med å set­te meg inn i en bil med det før­s­te, sier han.

På so­si­a­le me­di­er lig­ger en vi­deo hvor gut­ten kjø­rer millionbilen, som er pub­li­sert for fle­re må­ne­der si­den. Gut­ten vil ikke sva­re på om han har kjørt bi­len ulov­lig tid­li­ge­re, og hev­der han øvel­ses­kjør­te med fa­ren på den ak­tu­el­le vi­de­oen.

Les flere saker i Fredriksstad Blad

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus