Denne høsten har vi vært vitne til en absurd juridisk konflikt rundt den offentlige pengestøtten til Jehovas vitner. I går kom konklusjonen: Det er i strid med loven å straffe trossamfunnet ved å ta fra dem støtten til trossamfunn.

Det beste hadde selvsagt vært å avskaffe all offentlig støtte til religiøs aktivitet. Å tro er en privatsak, og religiøs aktivitet bør finansieres av de som tror.

Men hvis vi først skal ha en pengestøtte til livssynssamfunn, så er det rettferdig at alle får. Vi kan ikke sortere ulike religiøse forestillinger opp mot hverandre. Det er dessuten i strid med internasjonale menneskerettigheter.

Men det betyr ikke at Jehovas vitner - slik det blir hevdet - fritt bør kunne fortsette å trakassere medlemmer som ønsker å bruke stemmeretten sin ved valg.

Valgloven sier klart at hensikten med loven «er å legge forholdene til rette for at borgere ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer».

Det er en rettighet hele demokratiet vårt hviler på. Av 4,2 millioner stemmeberettigede, var det 65 prosent som stemte ved årets valg. Drøyt 2,7 millioner valgte å stemme, rundt 1,5 millioner lot være.

Å sitte hjemme er en demokratisk rettighet. Av den følger at det også må være greit å anbefale andre å boikotte valg. Men det burde derimot ikke være en rettighet å trakassere eller ekskludere medlemmer som bruker sin grunnleggende menneskerettighet til å stemme.

I følge den norske grunnloven skal det svært mye til for å miste stemmeretten, og man er pliktig til å ta imot valg dersom man blir valgt til Stortinget.

Det er heller ikke lov å hindre velgere i å komme frem til valglokalet «eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen».

Alle disse reglene understreker hvor sentral stemmeretten er i det norske demokratiet, og hvilket brudd det er på våre demokratiske spilleregler når en organisasjon aktiv forsøker å hindre medlemmene i å stemme ved valg.

Dette står i skarp kontrast til praksisen i Jehovas vitner: - Hvis man ved viten og vilje velger å stemme ved et politisk valg, og står for det, så har man selv tatt et valg om man ikke lenger ønsker å være ett av Jehovas vitner, skrev talsmann for Jehovas vitner i Skandinavia, Dag-Erik Kristoffersen, til Vårt Land i sommer.

I norsk lov er såkalt utilbørlig stemmepåvirkning både forbudt og straffbart.

I straffelovens paragraf 151 står at «Med bot eller fengsel i inntil 2 år straffes den som ved et offentlig valg (…) opptrer slik at noen utilsiktet unnlater å stemme, eller stemmer annerledes enn tilsiktet».

En normal tolkning av paragrafen er at det er ulovlig å lure noen til å unnlate å stemme eller stemme feil. Om Jehovas vitner etter dagens lovtekst kan straffes for å trakassere eller ekskludere mennesker som vil avgi stemme, vil være opp til domstolene å avgjøre.

Men når trossamfunnet nå beholder sin offentlige pengestøtte, bør saken av allmennpreventive hensyn etterforskes av politiet etter straffeloven.

Det er bra at Stortinget og domstolene verner borgerne mot diskriminering av ulike trossamfunn. Men det bør være klart forbudt å bruke trakassering for å hindre noen å stemme.

Såpass høyt bør vi holde spillereglene i det norske demokratiet.

PS! Hva mener du? Er det greit at Jehovas Vitner ekskluderer folk som stemmer ved valg, eller bør det være straffbart? Skriv et leserbrev!