Høyesterett kom onsdag fram til at Den norske kirke slipper å forholde seg til regjeringens tomtefesteinstruks fra 2007, og at denne instruksen strider mot Grunnloven.

Tomtefesteinstruksen sa at festetomter som eies av kirken, gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF), kan kjøpes langt rimeligere enn den prisen fastsatt gjennom tomtefesteloven. Det var gode nyheter for 8500 tomtefestere da instruksen kom i 2007.

Snudd
Kirken var sterkt uenig i den nye instruksen. OVF forvalter kirkelig eiendom verdt 6 milliarder kroner, og regjeringens instruks ville gitt Den norske kirke et tap på mellom 1,4 og 1,6 milliarder kroner.

Nå har Høyesterett, med ni mot fire stemmer, gitt kirken medhold, og tomtefestere må dermed betale en høyere pris.

Staten, ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet må betale Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (som kjørte saken for Den norske kirke) nesten 2,1 millioner i saksomkostninger.

Avklarer eierforhold
- Dette er selvsagt gledelig av flere grunner. Saken i Høyesterett i dag er en viktig prinsipiell sak, og det er milliarder som står på spill for Den norske kirke. Dette er kirkens eneste frie midler, og de må taes vare på på en forsvarlig måte. Videre legger dommen tydelige premisser for hvordan vi i framtiden kan vurdere eierforholdet til OVF når vi får en endret relasjon mellom stat og kirke, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet (ekstern lenke).

Han takker også KA Kirkelig arbeidsgiver og -interesseorganisasjon som reiste saken på vegne av Den norske kirke.

- Jeg tar dommen til etterretning. Nå vil jeg be Regjeringsadvokaten foreta en gjennomgang og vurdering av domspremissene før jeg kan komme med nærmere kommentarer, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (ekstern lenke).

Du kan lese hele dommen her.

- Knusende dom over regjeringen
- Dagens dom i Høyesterett er knusende for regjeringen. Nok en gang slår Høyesterett fast at selv ikke en flertallsregjering kan handle i strid med grunnloven. Jeg forventer at regjeringen nå kompenserer de pengene som Opplysningsvesenets fond (OVF) har tapt, sier Dagrun Eriksen, Kirkepolitisk talsperson (KrF).

- På tross av entydige juridiske råd og at opposisjonen advarte mot at dette var grunnlovsstridig valgte Regjeringen å bryte grunnloven.

- Regjeringens vedtak ville fått store konsekvenser for Den norske kirke dersom den hadde blitt stående. Med et pennestrøk overførte regjeringen verdier fra fellesskapet til enkeltpersoner. Det er sjelden at man ser en så lemfeldig behandling av en sak som ville få slike konsekvenser som denne ville gjort, sier Eriksen.

- De største taperne, om endringen hadde blitt stående ville, vært barne- og ungdomsarbeidet som drives i kirken og prestene som har boplikt og som desperat ønsker å få rehabilitert sine boliger. Fondet har allerede lidd tap på grunn av regjeringens vedtak. Nå må regjeringen snarest kompensere de tapene som fondet allerede har lidd, sier hun.