KROKSRUD FENGSEL, ULLENSAKER (Nettavisen): Torsdag morgen ble den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen løslatt fra fengsel.

Til sammen har han sonet totalt 13 måneder av dommen på 20 måneders fengsel han fikk høsten 2019 for utpressing av mellom 6-20 millioner kroner mot Kjell Inge Røkke.

Se video: Dette mener torpedoen Røkke må frykte etter løslatelsen

I forkant av løslatelsen ble milliardæren varslet av kriminalomsorgen, har Nettavisen fått opplyst av ulike kilder. John Christian Elden, som er bistandsadvokat for Røkke, bekrefter opplysningene til Nettavisen.

«Røkke er varslet av kriminalomsorgen og har foretatt adekvate sikringstiltak, men legger til grunn at politiet og kriminalomsorgen har vurdert situasjonen som trygg. Han har intet uoppgjort med noen i denne saken», skriver stjerneadvokaten i en mail.

Anders Snortheimsmoen, som er sikkerhetskonsulent for Røkke, og tidligere leder for Beredskapstroppen i politiet, ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

Har fått besøksforbud

Nettavisen får også opplyst at torpedoen er ilagt besøksforbud mot Røkke i to måneder fra løslatelsen. Det innebærer at han ikke kan nærme seg milliardæren eller på noen måte kan kontakte ham. Iversen har også tidligere hatt besøksforbud mot Røkke og hans familie.

- Har Røkke en grunn til å være redd for deg?

- Han har grunn til å være redd for at saken kommer opp igjen. Jeg skal bruke livet på dette. Jeg skal dø for at saken skal komme opp, sier Iversen til Nettavisen.

- Han vant første runde. Ingen trodde på oss. Jeg har ikke fått mulighet til å gjøre noe mer med det. Jeg ble jo først kastet inn her i fengselet. Men det har vi tenkt å ta opp igjen nå og det jobber vi hardt med.

Les også: Her går torpedoen Jan Erik Iversen i fengsel for å sone dommen for utpressing mot Kjell Inge Røkke

Torpedoen påstår hardnakket at han er uskyldig dømt, men avgjørelsen i Oslo tingrett var knusende. Borgarting lagmannsrett nektet også å ta inn anken fordi de mente Iversen utvilsomt var skyldig i utpressingen.

Så sent som forrige helg var torpedoen ute på en siste permisjon fra fengselet før han skulle sone de aller siste dagene. Ved denne og tidligere permisjoner har Røkke blitt varslet i forkant, men vet minst ett tilfeller har kriminalomsorgen sviktet. Elden bekrefter dette.

«Etter at det tidligere hadde vært svikt hos kriminalomsorgen med varsling i forbindelse med permisjoner, har det gått utmerket etter at Røkke påpekte feil», skrive Elden i en mail.

Han har ikke besvart spørsmål om å utdype dette.

Les også: Politiet mener Torpedo skal ha presset Røkke for 30-40 millioner kroner

Må ikke varsle ved løslatelse

Kriminalomsorgen kommenterer ikke Røkke-saken konkret, men svarer på generelt grunnlag i en mail om rutiner for varslinger til fornærmede i straffesaker når en domfelt løslates.

«Både hensynet til den domfelte og hensynet til at fornærmede eller dennes etterlatte ikke skal utsettes for unødige påkjenninger, tilsier at kriminalomsorgen ikke har en generell plikt til å varsle.

Varsel skal gis dersom det er «av betydning for» fornærmede eller dennes etterlatte, noe som innebærer at det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle av hvorvidt kriminalomsorgen har plikt til å varsle», skriver fungerende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Tom A. Enger i en mail til Nettavisen.

Mailen er videreformidlet av kommunikasjonsrådgiver Fredrik Sjøli.

KDI skriver også at det i vurderingen om en fornærmet skal varsles skal det legges stor vekt på lovbruddets art og alvorlighet, og om det gjelder et voldslovbrudd, seksuallovbrudd eller trusler.

«Videre skal kriminalomsorgen vektlegge hvilket behov fornærmede eller dennes etterlatte antas å ha for å kunne forberede seg på at domfelte kan påtreffes utenfor fengsel. Det må her ses hen til forholdet mellom domfelte og fornærmede eller dennes etterlatte, samt vurdere hvor sannsynlig det er at de vil påtreffe hverandre», skriver Enger.

Relevante momenter kan være den geografiske avstanden mellom fornærmede og domfelte eller adressen til partenes etterlatte.

Skal gjøre sikkerhetsmessig vurdering

Enger påpeker at kriminalomsorgen gjør vurderinger om varsel skal gis på selvstendig grunnlag.

«Uttalelse fra fornærmede eller dennes etterlatte skal på dette tidspunkt ikke innhentes. Først når det er endelig bestemt at varsel skal gis, er det adgang til å kontakte disse.»

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre straff på en måte som er tryggende for samfunnet og motvirke ny kriminalitet, forklarer Enger.

«Dette innebærer blant annet at kriminalomsorgen ved utganger skal gjøres en sikkerhetsmessig vurdering. Det skal her ses hen til blant annet faren for nye lovbrudd, allmenn rettsoppfatning, unndragelsesfare m.m.

Det er videre anledning til å sette vilkår om at domfelte skal unnlate å ha samkvem med bestemte personer ved permisjoner og prøveløslatelse. Videre vurderer kriminalomsorgen, som beskrevet ovenfor, om det er av betydning for fornærmede eller dennes etterlatte å motta varsel.»

Torpedoen kommer med en klar beskjed til Røkke etter løslatelsen.

- Han har å frykte én ting, det er at saken blir gjenopptatt, sier Iversen.

I Norge er det svært få straffesaker som blir gjenopptatt. Det er strenge vilkår som gjelder og det må sendes søknad til Gjenopptakelseskommisjonen. Det er et absolutt krav at det foreligger nye bevis som setter saken i et annet lys.

- Har Røkke grunn til å frykte for sin egen sikkerhet?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier torpedoen.

Den 64 år gamle bestefaren er løslatt på prøve de syv siste månedene han har igjen av dommen og har fått en liste med vilkår for prøveløslatelsen, heriblant at han må respektere besøksforbudet han er ilagt mot Røkke.