Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper mot kutt i barnehagene

Barnehagefor­eld­re i Øs­ten­sjø fryk­ter at bud­sjett­kutt vil gi de an­sat­te mind­re tid til bar­na.

ØS­TEN­SJØ: By­dels­di­rek­tø­rens for­slag om å fjerne as­si­ste­ren­de bar­ne­ha­ge­sty­re­re i de største barnehagene i Østensjø vek­ker harme hos for­eld­re.

En ak­sjons­grup­pe på Face­book kalt "Nei til fjerning av assisterende styrere i bydel Østensjøs barnehager" likes nå av over 350 men­nes­ker.

Her varsles det også at for­eld­re vil møte opp når by­dels­bud­sjet­tet skal ved­tas av Øs­ten­sjø by­dels­ut­valg (BU) man­dag 15. de­sem­ber.

LES OGSÅ: Bydel Østensjø må spare 11 millioner

Mer by­rå­kra­ti

FAU-le­der i Lopperud bar­ne­ha­ge, Gry Vei­by, er blant dem som er opp­rørt. Hun re­age­rer spe­si­elt på at by­de­len ikke tar hen­syn til bar­ne­ha­ge­nes stør­rel­se.

– Lopperud bar­ne­ha­ge med 99 barn vil få sam­me styrerressurser som en bar­ne­ha­ge med 40 barn, men store bar­ne­ha­ger kre­ver ve­sent­lig mer ad­mi­nist­ra­sjon. Kon­se­kven­sen blir at mer pa­pir­ar­beid leg­ges over på pe­da­go­giske le­de­re, og det vil ta av de­res tid til bar­na, sier Vei­by be­kym­ret.

Hun me­ner by­de­len må fin­ne and­re og mer rett­fer­dige må­ter å spa­re pen­ger på.

– In­gen re­ell fare

I ste­det for 3,1 års­verk as­si­ste­ren­de sty­re­re i de større bar­ne­ha­ge­ne vil by­dels­di­rek­tør Tove Sti­en hel­ler ha ett fel­les års­verk fag­kon­su­lent som kan bi­stå bar­ne­ha­ger som tren­ger hjelp.

– Det er ikke me­nin­gen at pe­da­go­giske le­de­re el­ler and­re an­sat­te skal over­ta mer av styrerjobben. Grun­nen til det­te for­slaget er at vi ser at be­ho­vet for eks­tra bi­stand er uav­hen­gig av bar­ne­ha­gens stør­rel­se, sier Stien.

– Det kan like gjer­ne være små som store bar­ne­ha­ger som sli­ter med spe­si­elle ut­ford­rin­ger. En fag­kon­su­lent kan gå inn og bi­stå der det trengs, og det er in­gen re­ell fare for at det­te kutt­for­slaget vil gi dår­ligere kva­li­tet i bar­ne­ha­ge­ne, sier Sti­en.

For lite res­sur­ser

Gry Vei­by og den and­re FAU-re­pre­sen­tan­ten i Lopperud bar­ne­ha­ge, Ma­ri­an­ne Eger­dal, ser ikke helt hvor­dan én fag­kon­su­lent for­delt på alle bar­ne­ha­ge­ne i by­de­len kan er­stat­te de as­si­ste­ren­de sty­rer­ne.

– Bare i Lopperud bar­ne­ha­ge vil vi mis­te en 80 pro­sent stil­ling. Et­ter en pe­ri­ode med høyt sy­ke­fra­vær og mye usta­bi­li­tet er vi nå inne i en po­si­tiv ut­vik­ling, men den kan bli stan­set av det­te kutt­for­slaget, fryk­ter Eger­dal.

LES OGSÅ: Bydelen får ta i bruk hele Storgården barnehage

Hå­per å unn­gå kutt

Le­der av opp­vekst­ko­mi­te­en i Øs­ten­sjø, Han­ne Eld­by (SV), sy­nes også det er en dår­lig idé å kut­te i styrerressursene.

– Vi for­står at by­dels­ad­mi­nist­ra­sjo­nen har slitt med å fin­ne inn­dek­ning. De er jo nødt til å leg­ge frem et bud­sjett i ba­lan­se, og BU må også ved­ta et bud­sjett i ba­lan­se, sier Eldby.

– Vi kan ikke gamb­le, for det svir dob­belt hvis vi går med un­der­skudd, sier Eld­by. Hun hå­per li­ke­vel at AP/SV-flertallet i BU kan klare å unn­gå å kut­te dis­se stil­lin­ge­ne.

– Vi har tid­ligere klart å pri­ori­te­re bar­ne­ha­ge­ne, men nå er det ikke så mye an­net å gjø­re enn å håpe på et for­lik i by­sty­ret, og at det be­vil­ges mer pen­ger til by­de­le­ne enn det by­rå­det har fore­slått, sier Eld­by.

Har ikke konkludert ennå

Venstre i BU sier at de i utgangspunktet er skeptiske til å fjerne assisterende styrere i de største barnehagene, men at de ikke har konkludert ennå.

Høyre i BU sier at de i utgangspunktet er positive til kutt i adminstrative stillinger, men at de i denne saken nå jobber med å få inn innspill fra berørte barnehagers FAU for å vurdere om dette berører
oppfølgingen av barna.

– I tillegg har vi dialog med bydeladministrasjonen for å kartlegge funksjonen til fagkonsulenten som vil erstatte de tre berørte styrestillingene. Jeg har vært i kontakt med flere foreldre som er bekymret etter å ha snakket med ansatte ved de berørte barnehagene, dette er noe vi tar med oss i vurderingen, sier gruppeleder Erland Bakke (H).

Her kan du se hele budsjettforslaget for Bydel Østensjø i 2015 (ekstern lenke).

Årets siste møte i Østensjø bydelsutvalg avholdes i Oppsal samfunnshus mandag 15. desember klokken 18.30. Det starter som vanlig med åpen halvtime for beboere med innspill.

LES OGSÅ:

Nå må bilene vike i Enebakkveien

Statens vegvesen vil ikke flytte abildsøbommen

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter