Gå til sidens hovedinnhold

Knusende rapport om Boligbygg: - Risiko for korrupsjon

Korrupsjon, lovbrudd og ekstremt dårlig styring.

Skandalen i Oslo rundt Boligbygg vokser. Nå er både den innleide konsulenten i kjøpsteamet, Geir Fredriksen, og den svenske investoren og snekkeren Carl Thomas Andersson, siktet for grov korrupsjon. Det skriver DN fredag.

Fredriksen har i to måneder vært siktet for grov utroskap, mens Andersson nå blir trukket inn som den andre siktede i saken.

  • Ansatte i Boligbygg kan ha fått personlige fordeler for å påvirke utfallet av saker
  • Boligbyggs ansatte har hatt relasjoner til selgere av boliger
  • Feil informasjon i takstene - og takstene blir tilpasset selgers ønsker
  • BBYs ansatte kan ha delt sensitiv prisninformasjon med selgere i forkant av kjøp
  • Boligbygg har overtatt boliger med lavere kvalitet enn avtalt
  • Boligbygg kan ha betalt mer enn nødvendig for leiligheter
  • Oslo kommune har ikke hatt tilstrekkelig eierstyring med Boligbygg

Dette er bare et lite utdrag av funnene som kommer frem i den første risikokartleggingsrapporten om Oslo kommunes kjøp av boliger gjennom det kommunale selskapet Boligbygg Oslo KF (BBY).

Den første rapporten er utarbeidet av BDO på bestilling av Boligbygg selv, og ble iverksatt etter at Nettavisen begynte sin gransking av selskapets aktivitet tidligere i år.

Knusende rapport

Rapporten er til dels motstridende lesning. Arbeidet med BDO-rapporten ble stoppet før den var helt ferdigstilt etter at det ble vedtatt full gransking av selskapet. Ifølge Boligbygg er derfor delen om "Styring og kontroll" godt ferdigstilt, mens punktene om selve kjøps- og salgsprosessene basert på ufullstendig informasjon.

Rapporten baserer seg på gjennomgang av 33 enkeltkjøp, intervjuer av personer i selskapet og gjennomgang av dokumentasjon. Ifølge Boligbygg selv baserer konklusjonene seg dels på faktiske fordhold, men dels risiko for at den typen hendelser kan forekomme.

Den slår blant annet fast at det er forekommet ting som kan defineres som korrupsjon i selskapet, at en rekke lover og regler er brutt - både med overlegg og på grunn av slurv. Det beskrives også at selskapet ikke har hatt kontroll på egne ansatte, og at aktiviteten etter alle solemerker har ført til at man har betalt for høy pris.

Boligbygg har kjøpt boliger for flere hundre millioner kroner i året.Ifølge rapporten har de ikke kartlagt mulig risiko for mislighold og korrupsjon i kjøps- og salgsprosesser de siste årene.

Rapporten har definert 28 punkter når det kommer til rutiner rundt styring, kontroll og kjøp av eiendom. Selskapet består kun to av disse punktene:

Kritikk av Lippestad og enkeltansatte

Rapporten sparer ingen ledd. BDO er gjennomgående kritisk til selskapets rutiner. De mener det har sviktet hele veien fra eierstyringen av selskapet, til hvordan rutiner, regler og opplæring er fulgt opp av ledelsen, at mellomledere ikke har gjort jobben sin - og at ansatte i kjøpsteamet har hoppet bukk over de fleste regler.

Og det er spesielt det såkalte kjøpsteamet som får den hardeste kritikken. Teamet besto inntil nylig av en leder, to nyansatte innkjøpere og en innleid konsulent og hadde ansvar for å kjøpe rundt 600 boliger over en håndfull år. Konsulenten er nå siktet av Økrokrim.

BDO mener at selskapets ansatte ikke har fått rett opplæring, ikke har hatt rett kompetanse og ikke nødvendig oppfølging fra ledelse.

Personlig gevinst

Rapporten slår fast at ansatte i Boligbygg kan ha hatt personlig gevinst på saker, og at Boligbygg kan ha betalt mer enn nødvendig. Nøyaktig hvor mye, går ikke rapporten inn på, dels fordi det ikke var målet med rapporten, og dels fordi arbeidet med rapporten ble stanset da en mer grundig granskingsrapport ble bestilt.

Selskapet har heller ikke hatt kontroll på rene formaliteter av høy viktighet. BDO beskriver blant annet hvordan selger i minst ett tilfelle har klart å ta ut pant på en bolig som er solgt til Boligbygg etter overtakelse.

Selskapets ansatte får også slakt for måten de har besiktet potensielle leiligheter, manglende gjennomgåelse av sentrale dokumenter - og at det er inngått avtaler om overtakelse av oppusset leilighet, der det har vist seg at arbeidene som har blitt gjort ikke har vært som avtalt.

Har jobbet aktivt for å omgå regelverket

BDO har også bitt seg merke i at Boligbygg helt konkret har jobbet for å unngå politisk kontroll. Selskapet har tillatelse til å kjøpe boliger til opp til 50 millioner kroner uten at Bystyret i Oslo må godkjenne oppkjøpene. Denne myndigheten har Boligbyggs ledelse delegert nedover i organisasjonen.

Rapporten beskriver hvordan kjøpsprosesser er konstruert utelukkende med den hensikt å unngå å overskride beløpsgrenser og politisk godkjennelse på storkjøp. Dette har man gjort ved å blant annet dele opp store kjøp i mange små kjøp. På den måten har man kommet under de forskjellige beløpsgrenser de må forholde seg.

Rapporten forteller også om hvordan ansatte i Boligbygg har hatt et samarbeid med mellommenn som har kjøpt, pusset opp og videresolgt leiligheter på en måte som både har gjort forhandlinger vanskelig, og ikke minst at anskaffelsesregelverket er unngått.

På toppen av det hele beskrives det i rapporten hvordan en del av transaksjonene er bygget opp slik at opprinnelig eier av en bolig ikke får betalt før Boligbygg har overført penger til mellommann - og der mellommannen før kjøp har fått garantier fra Boligbygg om at de ønsker å kjøpe leiligheten. Dermed har mellommenn sittet helt uten risiko og tjent gode penger på salg.

Styreleder: - Rapporten er alvorlig

Boligbyggs styreleder Stig L. Bech, som ble hentet inn for å rydde opp etter avsløringene, understreker at rapporten ikke er den endelige granskingsrapporten som er bestilt fra Deloitte, men at innholdet likevel er alvorlig.

- Det som fremkommer i rapporten er alvorlig. Styret vil i lys av denne rapporten vurdere hvordan selskapet fremover skal organiseres og ledes for å gjenopprette tilliten og sikre at Boligbygg så raskt som mulig kan gjenoppta arbeidet med på fremskaffe boliger og samfunnsoppdraget vi er gitt av bystyret i Oslo.

Han forteller at arbeidet med rapporten ble stoppet underveis da Deloitte-granskingen ble bestemt, og at første del av rapporten om overordnet styring er bedre behandlet enn selve eiendomskjøpene. Det er dermed ikke nødvendigvis et fullgodt bilde som tegnes av kjøpene i rapporten.

- Selv om BDO-rapporten innebærer en begrenset kartlegging, bekrefter og tydeliggjør den riktigheten av de tiltak som er iverksatt, blant annet at videre kjøpsaktivitet er stoppet inntil videre. Da det er flere forhold i rapporten som gir grunn til bekymring, vil styret vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre før denne delen av virksomheten gjenopptas.

- Styret vil fremover ha fokus på å sikre nye rutiner for hvordan fremtidige kjøp skal organiseres og gjennomføres. Oppgaven med å kjøpe flere boliger er en aktivitet, som over tid må gjenopptas og fullføres i tråd med det mandat foretaket er gitt. Vi må etablere en organisering i foretaket og en rutine for gjennomføring som langt bedre ivaretar de kvalitets- og prosesskrav kommunen stiller til sin egen virksomhet.

- God kontroll er mildt sagt mangelvare

Henrik Gjerding (Frp) sitter i Kontrollutvalget i Oslo kommune. Han er svært kritisk til informasjonen som nå har kommet frem i BDOs rapport.'

- Det er nedslående å lese fra rapporten at det mer eller mindre har vært en total mangel på rutiner i Boligbyggs direktekjøp. På toppen av det hele har den overordnede kontrollen vært fraværende i forbindelse med kjøpsaktiviteten. Det tegner seg et bilde av at byrådets mål om å innen kort tid skulle bli en stor eiendomsbesitter har overskygget viktigheten av å ha gode, kvalitetssikrede prosesser for eiendomskjøp, sier Gjerding til Nettavisen.

- Vi har tidligere påpekt viktigheten av god kontroll, gode rutiner og gjennomsiktige prosesser når byrådet bruker offentlige midler. Det er spesielt viktig når summene er så enorme som de er i denne sammenhengen. BDO-rapporten peker i retning av at det mildt sagt er mangelvare, mener Gjerding.

Det var Gjerding som innkalte til det ekstraordinære møtet i Kontrollutvalget som endte med at kommunerevisjonen ble satt på saken.

- Den videre granskningen av Boligbygg-saken, gjennom Deloitte og kommunerevisjonen blir svært viktig for å røske opp i alle trådene. Det virker allerede nå sannsynlig at byrådets enorme appetitt for boligkjøp sammen med fravær av overordnet kontroll har vært medvirkende for å legge til rette for ukultur og uønsket praksis på flere nivåer.

Kommentarer til denne saken