Gå til sidens hovedinnhold

Kommersielle sykehjem er tapere

Siste bruker- og pårørendeundersøkelse ved Oslos sykehjem viser at de kommersielt drevne sykehjemmene kommer langt ned på listen.

OSLO: NHO service sier at de kommersielle driverne av Oslos sykehjem er best på kvalitet i tillegg til å være mest kostnadseffektive. Det er basert på en analyse gjort av konkurranseutsatte sykehjem og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i perioden 2000–2010.

- Scorer høyere

NHO Service konkluderer i undersøkelsen med at konkurranseutsettingen av åtte sykehjem har spart kommunen for 179 millioner kroner i perioden og at de i tillegg scorer høyest på kvalitet. Selve undersøkelsen er gjort av Oslo Economics på oppdrag fra NHO Service og ble offentliggjort i februar i år.

– De privatdrevne sykehjemmene scorer noe høyere på kvalitet enn de kommunalt drevne og de som drives av ideelle organisasjoner, sier administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund på selskapets hjemmeside.

Neppe best

Det er lite som tyder på at de kommersielle aktørene er best på kvalitet i 2012 når man legger de siste bruker- og pårørendeundersøkelsene til grunn. Sykehjemmene driftet av ideelle organsisasjoner, det vil si de ikke-kommersielle aktørene, scorer langt høyere enn de kommersielle.

DittOslo har tatt for seg plasseringene som sykehjemmene har fått på henholdsvis brukerundersøkelsen og pårørendeundersøkelsen og slått disse sammen. I faktaboksen er sykehjemmene rangert etter sammenlagt plassiffer som er oppført bak det enkelte sykehjem.

Les også: Her er Oslos beste sykehjem

7 av 10 er ideelle

NHO Service har i sin kvalitetsanalyse vektet bruker- og pårørendeundersøkelse med 60 prosent til sammen og dermed tillagt disse stor betydning. Furulund mener at de kommersielle aktøre er best på kvalitet, men bruker- og pårørendeundersøkelsen for 2012 viser et annet bilde. De ikke-kommersielle aktørene som består av Kirkens Bymisjon, diakonale stiftelser og menigheter kommer som sagt best ut.

Blant topp 10 er hele 7 sykehjem drevet av ikke-kommersielle drivere. De øvrige tre er drevet av kommunen. Tar vi så topp 20 fordeler disse seg på 10 ikke-kommersielle og 10 kommunalt drevne sykehjem. Så å si alle de ikke-kommersielle sykehjemmene kommer foran beste kommersielt drevne sykehjem på 21. plass. Dagens 7 kommersielt drevne sykehjem fordeler seg videre nedover listen, hvor Hovseterhjemmet inntar bunnplassen sammen med kommunalt drevne Smestadhjemmet.

Les også: Hovseterhjemmet og Smestadhjemmet på bunnen

Kvalitetsindikatorer

I NHO Service analyse vedrørende kvalitet vektes såkalte objektive kvalitetsindikatorer 40 prosent. Det er fem kvalitetsindikatorer som rapporteres fra hvert enkelt sykehjem. Disse er vekttap, omfang av trykksår, urinkontinens, kontrakturer og fall. Ifølge helseetaten bør ikke indikatorene brukes alene som mål for kvalitet i et sykehjem, men høye verdier kan være med å identifisere et problemområde.

Problemet med å vurdere disse indikatorene er at det kan være forskjell på rapporteringsrutiner, blant annet hva som gir grunn til å rapportere. Det er også stor forskjell på hvilken tilstand brukerne er i ved ankomst til sykehjemmet. Tilsvarende er det også usikkerhet knyttet til brukerundersøkelser, hvor sykehjemsadministrasjonen selv plukker ut hvem som skal være med, i tillegg til at svarprosenten fra disse igjen varierer i stor grad. At cirka 80 prosent av brukerne har ulik grad av demens kan også påvirke resultatet.

Vanskelig å se

DittOslo har gjennomgått rapporter fra Helseetaten som gis ut tre ganger i året på bakgrunn av rapportering fra sykehjemmene. Det er vanskelig å se om det er store forskjeller mellom kommersielle, ikke-kommersielle drevne og kommunale sykehjem på de forskjellige kvalitetsindikatorene. Registreringene er veldig variable og endrer seg mye over tid. Se helse- og velferdsetatens hjemmeside for selv å vurdere rapportene.

179 millioner spart

NHO Service viser til at konkurranseutsetting har bidratt til at kommunen har spart cirka 179 millioner kroner til og med 2010. Utgangspunktet er at de kommersielle sykehjemmene blir sammenliknet med de kommunale, hvor man antar at sykehjemmene ville fulgt snittkostnadsutviklingen ved de kommunale sykehjemmene om de ikke var konkurranseutsatt. I rapporten blir de mest kostnadseffektive sykehjemmene satt opp.

Sparer mye, men på bunn

Hovseterhjemmet har siden det ble konkurranseutsatt i 2000 spart kommunen for 56 millioner kroner. Sykehjemmet som drives av Attendo står altså for nærmere en tredel av besparelsen. Hovseterhjemmet er i dag på bunnen i bruker- og pårørendeundersøkelsen. Midtåsenhjemmet står for en besparelse på cirka 63 millioner. Det ble konkurranseutsatt i 2005 og ble drevet av Attendo frem til 2010, før Adecco overtok driften i 2010.

Les også: Adecco har forlatt Midtåsenhjemmet

Adecco driftet også Ammerudlunden fra 2003 før de mistet kontrakten i 2011 på begge sykehjemmene, etter omfattende brudd på arbeidsmiljøloven. Ammerudlunden sto for en besparelse på nesten 18 millioner kroner. Madserud sykehjem står for en besparelse på cirka 36 millioner kroner og ble driftet av Attendo frem til høsten 2007, før Norlandia omsorg overtok driften i ny anbudsrunde. De fire andre sykehjemmene varier noe over og under snittet som er beregnet for de kommunale sykehjemmene.

I vår undersøkelse er det stor spredning på de 27 kommunale sykehjemmene på listen, men sykehjem drevet av ideelle organisasjoner ligger klart bedre an enn de kommunale.

Svakhet i rangeringen

Administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, mener at det er en svakhet i rangeringen, så lenge kvalitetsindikatorer ikke er med i vurderingen.

- Vi har bedt Oslo Economics om å oppdatere undersøkelsen med de siste tallene etter 2010. Når jeg sa at de privatdrevne sykehjemmene var best på kvalitet var det snakk om veldig små nyanser, sier Furulund, som mener at Oslo kommune får både god pris og god kvalitet fra de kommersielle driverne.

- Vi vil naturligvis at de kommersielt drevne sykehjemmene skal gjøre det best mulig på disse undersøkelsene, men samtidig er vi enige med Fagforbundet at det er svakheter ved bruker- og pårørendeundersøkelsene. Vi har foreslått en bedret undersøkelse med en felles nasjonal standard, som vil gjøre at alle sykehjem blir målt. Det vil bidra til at alle vil skjerpe seg, også der hvor det bare er kommunalt drevne sykehjem. Man skal huske at konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo førte til man startet med kvalitetsvurdering av sykehjemmene. Det gjorde man ikke før, sier Furulund.

Hovseterhjemmet burde vært sanert

Han avviser at det er sammenheng mellom at Hovseterhjemmet har spart kommunen for 56 millioner og at hjemmet kommer dårlig ut på bruker- og pårørendeundersøkelsen.

-Da de private overtok Hovseterhjemmet var det en ruin. Det er det sykehjemmet som burde vært sanert i Oslo. De fysiske forholdene påvirker helt klart opplevelsen av sykehjemmet for brukere og pårørende, sier Furulund.

Hovseterhjemmet eies av Oslo kommune.

- Konkurranse virker

Han mener også at det ikke er noen sammenheng mellom besparelse ved tidligere Addecco-drevne sykehjem og at selskapet mistet kontraktene med kommunen på grunn av brudd på Arbeidsmiljøloven.

- Poenget er at Adecco ikke tjente penger på brudd på Arbeidsmiljøloven. Feilen var at de satte opp lister hvor folk kunne sette seg opp på overtid. Dermed fikk man flere som var villig til å jobbe utover det som var tillatt, uten at ledelsen tok tak i det. Adecco burde gjort tiltak som ikke utløste denne overtiden. For øvrig gjorde et kommunalt drevet sykehjem i Moss akkurat det samme, uten at det fikk tilsvarende overskrifter.

– Poenget er som sagt at Adecco ikke sparte penger på dette eller at det gikk utover kvaliteten på sykehjemmene som ble drevet av Adecco. Ammerudlunden sykehjem ble for eksempel kåret til Oslos beste sykehjem med Adecco som driver, sier Furulund.

Les mer om Adeccoskandalen her

- Til tross for at Oslo er det dyreste stedet å drive og bo, ligger vi lavt i kostnad per sykehjemsplass på landsbasis. Hos oss har kostnadene gått ned men ellers opp i landet. Det viser at konkurranse virker, sier Furulund.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted