Politidirektør Benedicte Bjørnland er rystet av avsløringen om sex-ukulturen i politiet.

Forskere har slått alarm om ukultur med seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet og funnene dreier seg om politiansatte som har misbrukt sin stilling overfor politistudenter for å få sex.

Nettstedet Politiforum omtalte nyheten først onsdag morgen, etter at Politidirektoratet (POD) i det stille gikk ut med en pressemelding tirsdag.

«Knulle-torsdag»

- Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Les også: Politidirektør rystes av avsløringer om ukultur: - Bytter sex og har «knulle-torsdag»

Når politistudenter har opplæring i leir, enten på Stavern eller i Kongsvinger, er det i mange sammenhenger innbeordrede polititjenestemenn som står for opplæringen. Dette er politiansatte som til vanlig jobber i de ulike distriktene og som ikke er ansatt ved Politihøgskolen. Det er spesielt med disse politiansatte det skal ha vært avdekket seksuell ukultur av det nye som er kommet frem.

Men det har tidligere vært avdekket problemer med seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i politiet, både gjennom medarbeiderundersøkelser i 2017 og 2020. Henholdsvis 2 og1,3 prosent av respondentene oppga at de hadde opplevd slik negativ oppmerksomhet. Til sammen har over 200 ansatte i politiet erfart slik en form for seksuell trakassering.

Leirtreningen har en varighet på tre intensive uker og studentene får her opplæring i operativ polititjeneste. I forkant av kursingen får instruktørene tilsendt et brev med hvilke forventninger som stilles til dem.

I brevet, som Nettavisen har fått tilgang til, er det listet opp flere punkter med forventninger fra Politihøgskolen, heriblant at instruktørene unngår inntak av alkohol med studentene i sosiale sammenhenger, at det ikke innledes private eller personlige relasjoner da det kan utfordre integriteten til instruktøren og en påminnelse om at studentene og instruktøren ikke er likeverdige parter.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter rapporter om «knulle-torsdag» og seksuell trakassering på Politihøgskolen

Unngå alkohol og privat omgang

Dette er hele forventningslisten fra Politihøgskolen til instruktørene:

  • at du er godt forberedt når du møter til tjeneste hos oss.
  • at du er lojal til gjeldende retningslinjer, føringer og vårt undervisningsopplegg.
  • at du som rollemodell behandler alle med respekt, har en språkbruk som er forenlig med din rolle og er korrekt uniformert iht. uniformsreglementet.
  • at du motiverer, inspirerer og aktivt bidrar til et trygt og godt læringsmiljø.
  • at du stiller krav til studentene: de skal delta aktivt i aktivitetene og undervisningen.
  • at du er særlig bevisst at instruktører og studentene ikke er likeverdige.
  • at en privat/personlig eller sosial omgang (i tjenesten eller på fritiden) med studentene kan utfordre din objektivitet og integritet.
  • at du i innbeordringsperioden unngår inntak av alkohol i sosiale sammenhenger med studenter.

- Siden våren 2018 har vi satt inn klare tiltak for å forebygge episoder med uønsket seksuell oppmerksomhet. Ett av de forebyggende tiltakene er at instruktørene får et brev i forkant av treningen hvor det går tydelig frem at tilnærmelser eller upassende relasjoner med studentene er uakseptabelt, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, til Nettavisen.

- Hvorfor sendes dette brevet?

- Fordi vi ønsker å bevisstgjøre det asymmetriske forholdet mellom instruktørene og studentene. Vi er opptatt av at det skal være et trygt og godt læringsmiljø for alle studentene.

Ifølge Skarpenes har det ikke vært en spesifikk hendelse som utløste innskjerping i rutiner, men et ønske om å være ekstra føre var for å forebygge uønskede episoder mellom instruktører og studenter.

- Hvordan reagerte du selv da du hørte uttrykket «knulle-torsdag» første gangen?

- Jeg syntes det var helt forferdelig. Det er viktig at alle studenter skal ha et trygt læringsmiljø. Det skal ikke være private forbindelser mellom studenter og instruktører når de er i trening i leir. Etter at jeg hørte dette uttrykket hadde jeg en samtale med seksjonslederen for den delen av virksomheten der vi tok opp hvilke tiltak vi gjør i dag og hvilke andre tiltak vi kan sette inn for å forebygge at uønskede hendelser oppstår, sier Skarpenes.

I brevet til instruktørene er det også listet opp hvilke forventninger de kan ha til Politihøgskolen, men dette er utelukkende punkter som går på det rent faglige.

Det er polititjenestemenn fra hele landet som holder kurs for studenter på Stavern og i Kongsvinger.

- Instruktørene kommer fra hele landet. De får i tillegg til brevet en samtale med kursleder fra oss. Her minner vi igjen om hva som kommer frem i brevet og minner om deres rolle og at de er viktige rollemodeller som instruktører. Dette må de være særlig bevisst på, sier Siw Hansen Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen hvor hun har vært leder i seks år. Hun er overordnet leder for seksjonen som ansvarlig for trening i leir.

Denne avdelingen har ansvar for bachelorstudentene kun når de er i leir.

Rektor: - Skikkelig trist

Etter leiroppholdet på tre uker gis studentene mulighet for tilbakemelding via et elektronisk og anonymt tilbakemeldingsskjema i læringsplattformen «Canvas» hvor de også blir spurt om hvordan læringsmiljøet oppleves.

- I tillegg har hver tropp en tillitsvalgt, som kan gi kursleder anonyme tilbakemeldinger fra studentene hvis de har opplevd noe uønsket. Hvis vi får negative tilbakemeldinger på enkelte instruktører, vil dette tas opp med den enkelte. Vi er opptatt av at alle skal lære, og at studentene skal ha det trygt, sier Thokle.

Rektor ved Politihøgskolen forteller at hun ble kjent med de oppsiktsvekkende funnene til forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas i sommer da hun hadde en samtale med Ellingsen som er professor ved Politihøgskolen.

I et møte diskuterte de om de tiltakene som allerede er satt inn for å hindre seksuell trakassering og om det er andre ting som kan gjøres for å hindre dette i fremtiden.

- Jeg synes det som er kommet frem er skikkelig trist og stiller meg bak politidirektørens uttalelser om nulltoleranse mot seksuell trakassering i politiet. Dette inkluderer uønskede hendelser mellom politiinstruktører og studenter, sier Skarpenes.

Fylleepisoder

På Politihøgskolen har studentene mulighet til å varsle gjennom det digitale varslingssystemet «Si i fra».

- Den fungerer ved at varselet går til et bestemt sted i organisasjonen og blir håndtert. Men det er mye vanskeligere å gjøre noe med anonyme varslere enn når vi får det åpent.

Skarpenes forteller også at hun ikke er kjent med at det har vært straffesaker knyttet til hendelser med seksuell trakassering. Hun har heller aldri selv opplevd slike ubehageligheter selv.

- Det har vært et par skikkethetssaker med utgangspunkt i hendelser i leir. Det var én hendelse i studieåret 2014/15 og to hendelser i studieåret 19/20. Men det var snakk om beruselse og ble fulgt opp i et eget spor.

Neste trening i leir for politistudenter er til våren. Men på Politihøgskolen jobber de på spreng for å sikre at det ikke blir nye tilfeller med seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Vi har tatt kontakt med studentrådene og kommer til å ha et nytt møte med dem. Det er viktig for meg at studentene skal ha et trygt studentmiljø i alle årene hos oss. Heldigvis har vi god tid til å planlegge for leir neste år og kommer til å ha tett og god oppfølging av de som er ledere i de ulike leirene.

Studien forskerne jobber med handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere i år har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt.