2019-rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo viser at utviklingen snudde til det verre da Ap, SV og MDG tok over for Høyre, Venstre og KrF etter valget i 2015.

Sommeren 2018 var ungdomkriminaliteten i Oslo et brennhett tema. Natteravner ble kastet stein på og SaLTo-rapporten viste økning i ungdomskriminalitet. Byrådet satte av 49 millioner kroner til å forebygge ungdomskriminalitet. Høyre er skuffet over at byrådet ikke fulgte opp med nok penger i 2019-budsjettet.

- Det er ubegripelig når vi vet at byrådet har tidenes største økonomiske handlingsrom med rekordoverføringer fra staten og økende skatteinntekter, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

- Vi tar dette på stort alvor. I kommunen har vi trappet opp vårt arbeidet med forebygging, sier byråd Raymond Johansen. Han frykter at politireformen har forringet politiets forebyggende arbeid.

Les mer om hva politikerne mener bør gjøres, lenger nede i saken.

Kraftig økning

«Antall unge gjengangere har økt kraftig de siste tre årene. Etter rekordlave 88 i 2015 økte antallet til 182 i 2018. Det har aldri i SaLTo sin historie blitt registrert så mange unge gjengangere» står det i SaLTo-rapporten (side 57) som ble lagt fram i 2019. SaLTo er et samarbeid mellom politi og kommune for å forebygge ungdomskriminalitet.

Nederst i artikkelen kan du se en liste over de 38 ungdommene med flest registrerte forhold i 2018.


Nettavisen har tidligere skrevet fra rettssaker mot noen av dem. Les blant annet: Ranstiltalt: - Han bare løp fra klokka si og Ungdomsgjeng må svare for flere ran

Rapporten konstaterer at 2015 ble et vendepunkt, der kriminalitet blant ungdom under 18 år begynte å gå kraftig opp, etter flere år med nedgang.

Kraftig økning blant gjengangere

Unge gjengangere står for en stor andel av kriminaliteten utført av unge.

- De 182 unge gjengangerne var involvert i 1116 anmeldelser og 883 hendelser i 2018.

- To år på rad har unge gjengangere vært involvert i nesten to tredjedeler av anmeldelsene med flere gjerningspersoner, konstaterer rapporten.

En gjenganger er definert i rapporten som en person under 18 år med fire eller flere straffbare forhold på seg i løpet av et kalenderår.

I 2015 var det 88 gjengangere i Oslo. I 2018 var det 182. Les egen sak: Rekordmange unge kriminelle gjengangere i Oslo

Selv om utviklingen har vært negativ i alle bydeler, er det spesielt Grønland og Stovner som står for den kraftige økningen.

Stovner-politiets område omfatter de registrerte forholdene i de fire bydelene i Groruddalen, med bydel Alna, bydel Bjerke, bydel Grorud og bydel Stovner, og ikke til bydel Stovner som geografiske område alene.

På samme måte er Grønland en henvisning til gamle Grønland politidistrikt med deres tilhørende bydeler.

Rapporten sier noe om hvem de unge gjengangerne er: - Dette var hovedsakelig ungdom fra familier som skårer lavt på sosioøkonomiske faktorer og ungdom som fra tidlig alder har tung "bagasje". De har ofte ikke det trygge hjemmet som det store flertallet barn og unge har, står det.

Rapporten konstaterer at trygge oppvekstvilkår er utslagsgivende for om barn og unge utvikler kriminell atferd. Mange av gjengangerne er offer for mishandling i nære relasjoner, de har få mestringsarenaer og de mangler rollemodeller som har tid, interesse og evne til å rettlede dem. Mange av dem har svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning og rusproblemer.

Økende forskjeller mellom fattig og rik i Norge og spesielt i Oslo, skaper også risikofaktorer.

- Fattigdom og trangboddhet er ingen direkte årsak til kriminalitet, men kan være en risikofaktor. Noe av årsaken er at mange av ungdommene i familier med dårlig råd over tid, spesielt guttene, tilbringer mye tid i det offentlige rom, sier rapporten.

- Vi tar det på stort alvor

- Vi tar dette på stort alvor. Kriminalitetsbekjempelse er politiets ansvar, og jeg er bekymret for om politireformen har ført til at politiet de siste årene ikke har hatt kapasitet til å være like tett på ungdommene. Det bekymringsfullt, når vi vet hvor viktig forebygging er, sier byråd Raymond Johansen til Nettavisen.

Johansen påpeker at kriminaliteten i Oslo er lav, men at «vi har ingen aksept eller toleranse for kriminalitet» og at den skal bekjempes. Selv har han etterlyst et macheteforbud, men i kommunen er primært forebygging i fokus.

- I kommunen har vi trappet opp vårt arbeidet med forebygging, og vi har et tett samarbeid med politiet lokalt. Det er en relativt liten gruppe med ungdommer som står for en uforholdsmessig stor del av denne kriminaliteten, så her kreves det målrettet innsats.

- Alle barn og unge i Oslo har krav på en god oppvekst. Derfor er det viktig å bygge flere barnehageplasser, ansette flere lærere, gjenåpne ungdomsklubber, tilby jobbtrening og norskkurs, slik vi nå har gjort fra byrådets side.

- Kontantstøtte en fattigdomsfelle

- Vi har også satt av ekstra midler til strakstiltak for å sikre ungdom et godt tilbud. Byrådet har lagt 15 millioner på bordet og i sommer skaffet vi 1.500 ungdommer sommerjobb. Mange av dem som fikk sommerjobb har fortsatt i jobben etter ferien. At ungdom opplever mestring er viktig for å forebygge utenforskap, sier Johansen.

- Jeg har også etterlyst tiltak fra regjeringen i flere runder. Kontantstøtten er en fattigdomsfelle. Vi har derfor foreslått en alternativ bruk av disse pengene hvor familier som trenger det kan få gratis barnehage, språktrening, jobbtrening og en egen mentor for familien i stedet.

- Oslo har særskilt ansvar

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener at dagens byråd ikke har gjort nok, og peker på manglende oppfølging av tiltakspakken på 49 millioner kroner i 2018.

- Vi ble skuffet da byrådet ikke fulgte opp denne med nok penger i budsjettet i år. Det er ubegripelig når vi vet at byrådet har tidenes største økonomiske handlingsrom med rekordoverføringer fra staten og økende skatteinntekter, sier han til Nettavisen.

- Oslo kommune har et særskilt ansvar for å forebygge kriminalitet blant ungdom. Når vi ser en økning i ungdomskriminaliteten må vi også øke innsatsen for å bekjempe den, og det raskt!

Lae Solberg vil at barn fra lavinntektsfamilier skal få delta på minst en fritidsaktivitet i uka gratis. Han vil også at ungdomsklubbene skal holde åpent lenger og ha flere ungdommer i sommerjobb.

- Det er viktig at alle barn og unge kan holde på med aktiviteter de syns er morsomme, at de opplever mestring og får venner. I utsatte områder har Høyre foreslått ekstra støtte til idrettslag og fritidstilbud, sier han.

- Økende barn- og ungdomskriminalitet kan ikke løses av politiet eller kriminalomsorgen alene. Skal vi lykkes må vi også ha et barnevern som er i stand til å møte de komplekse utfordringene barna sliter med. Høyre har foreslått en kvalitetsreform av barnevernet som samler og styrker flere av fagmiljøene som i dag er fordelt rundt i bydelene, sier Lae Solberg.