En kjent kulturprofil i Oslo har vært under etterforskning siden sensommeren 2015 for flere voldtekter.

Nettavisen får bekreftet at det er tatt ut tiltale i saken. Ett av forholdene som omtales i tiltalen skal ha skjedd under en festival for noen år siden, der han selv jobbet i en sentral rolle.

- Tiltalebeslutningen er sendt tingretten for berammelse i dag. Vi kommenterer ikke saken før den er bekreftet forkynt for tiltalte, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en mail til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere omtalt at det totalt har dreid seg om etterforskning med 13 fornærmede kvinner. Flere av sakene strekker seg mange år tilbake i tid, og den første anmeldelsen kom i 2015.

Tiltalt for flere voldtekter

Nettavisen får opplyst at det er tatt ut tiltale for voldtektsbestemmelsen etter straffelovens paragraf 192 i den gamle straffeloven, i tillegg til ett tilfelle av seksuell omgang med en person under 16 år, også dette etter den gamle straffeloven, etter paragraf 196.

Ifølge tiltalen skal kulturprofilen forgrepet seg på tenåringen i august 2011.

Totalt skal det dreie seg om ni unge jenter og kvinner som er fornærmet i tiltalebeslutningen. Kulturprofilen må også svare for brudd på legemiddelloven, for bruk av partydopet MDMA.

Totalt er det tatt ut tiltale på åtte tilfeller av voldtektsbestemmelsen.

Øvre strafferamme på den strengeste bestemmelsen, som gjelder voldtekt, er ti års fengsel. Dette dreier seg om seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Den nå tiltalte mannen i 40-årene har tidligere hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet i Oslo. Den yngste av de fornærmede kvinnene i tiltalen var under 16 år på anklagetidspunktet.

Grunnlaget i tiltalen strekker seg fra fra januar 2005 til november 2014. Det er ingen nye anmeldelser i saken, får Nettavisen opplyst fra politiet, men bistandssadvokat Anne Kristine Bohinen sier til VG at hun vurderer å klage inn noen av de henlagte sakene.

Forsvarer: - Tiltale betyr ikke at han er skyldig

- Det er viktig å få frem at denne tiltalen ikke betyr det samme som at min klient er funnet skyldig. Saken er på ingen måte avsluttet, etterforskningen er fremdeles aktiv og konkrete etterforskingsskritt er under arbeid. Min klient erkjenner fortsatt ikke straffeskyld, han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt, og synes det er vanskelig å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskningen er ferdig, sier mannens forsvarer Elisabeth Myhre til Nettavisen.

Nederst i artikkelen kan du lese hele imøtegåelsen hennes.

- (...). All den tid de fleste involverte kommer fra samme miljø, så sier det seg selv at det har vært nær umulig for felles venner å forholde seg nøytral til anklagene.

Forsvareren understreker at flere av anklagene mot kulturprofilen er henlagt.

- Det konstateres at fire anklager henlegges. Dette er nær 1/3 av sakene totalt. At nettopp disse er henlagt er ikke overraskende. Man har i disse sakene for eksempel positivt kunne tilby tidsnære bevis som direkte omtaler eller belyser anklagen og som underbygget at anklagen var uriktig. Det er tankevekkende at siden bevissituasjonen i de andre sakene er svak, kan det virke som at man har gitt min klient oppgaven med å bevise sin uskyld. Da anklagene er så langt tilbake i tid er jo det en helt umulig oppgave, sier Myhre.

Nachspiel

Flere av voldtektene kulturpersonligheten er beskyldt for skal dreie seg om såkalte «sovevoldtekter», som skal ha skjedd på nachspiel i forbindelse med kulturbegivenheter.

I noen av tilfellene skal også partydopet MDMA ha blitt brukt på nachspielene. Nettavisen har ikke fått bekreftet om noen av de fornærmede kvinnene inntok dette frivillig.

I saken mot mannen er det både fornærmede kvinner som har anmeldt mannen selv, men det er også saker som har kommet til som følge av vitneavhør og opplysninger som har tilfalt politiet.

Nettavisen er kjent med at en av politiets utfordringer under etterforskningen var mangel på tekniske spor. Mye av etterforskningen skal ha dreid seg om hva siktede og de fornærmede kvinnene har forklart i avhør.

Såkalt modus, eller fremgangsmåte, har vært sentralt i politiets arbeid. En rekke av de fornærmede kvinnene skal i avhør har forklart seg om tilnærmet like fremgangsmåter når de har vært utsatt for overgrep.

Den tiltalte mannen så aldri for seg at det ville gå så langt som til at det skulle bli tatt ut tiltaler mot ham.

- Akkurat nå er han fortvilet over at dette har kunnet gå så langt. Etterforskningen har vart i flere år og han er selvsagt sliten. Han tenker også mye på påkjenningen dette er for de han er glad i. Samtidig tenker han også på påkjenningen denne prosessen har påført flere av de involverte. Han har gått inn i en etterforskning med tillit til prosessen. Nå opplever han at de alminnelige rettssikkerhetsgarantier ikke ble ivaretatt.

Ingen av bistandsadvokatene i saken har besvart Nettavisens henvendelser.

Nettavisen har tidligere omtalt at mannen i 40-årene har anmeldt åtte av de fornærmede for uriktig forklaring.

– Etterforskningen av anmeldelsene er ikke ferdig behandlet hos politiet, men det er naturlig å se de to sakene i sammenheng ut fra bevisbildet, sier politiadvokat Hilde Strand til VG.

Her er hele imøtegåelsen til den tiltaltes forsvarer:

- Det er viktig å få frem at denne tiltalen ikke betyr det samme som at min klient er funnet skyldig. Saken er på ingen måte avsluttet, etterforskningen er fremdeles aktiv og konkrete etterforskingsskritt er under arbeid. Min klient erkjenner fortsatt ikke straffeskyld, han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt, og synes det er vanskelig å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskningen er ferdig.

- Det er en stor utfordring i denne saken at hovedvekten av etterforskningen ble foretatt etter at saken hadde fått medieomtale. Dette var helt unødvendig siden saken på det tidspunkt hadde ligget over to år hos politiet. Dette ga mulighet for at bevis i form av vitneavhør ikke lot seg i sikre før de aktuelle vitnene hadde blitt godt kjent med anklagene, og roller som fornærmet og mistenkt offentlig var utdelt. All den tid de fleste involverte kommer fra samme miljø, så sier det seg selv at det har vært nær umulig for felles venner å forholde seg nøytral til anklagene.

- Etterforskningen har ikke avdekket håndfaste bevis som underbygger anklagene. Det er vanskelig å se for seg at tiltale ville vært tatt ut hvis sakene hadde blitt vurdert hver for seg. Det kan virke som at man har latt seg blende av tidsånden, og at mengden anklager i seg selv har blitt ett bevis. Dette er særlig betenkelig i en sak som denne hvor etterforskningen har avdekket at mange anklager mot min klient i seg selv har vært en målsetting fra de som først anmeldte saken, og hvor ingen av de påfølgende anmeldelse er fremsatt på selvstendig grunnlag.

- Det konstateres at fire anklager henlegges. Dette er nær 1/3 av sakene totalt. At nettopp disse er henlagt er ikke overraskende. F.eks. har man i disse sakene positivt kunne tilby tidsnære bevis som direkte omtaler eller belyser anklagen og som underbygget at anklagen var uriktig. Det er tankevekkende at siden bevissituasjonen i de andre sakene er svak, kan det virke som at man har gitt min klient oppgaven med å bevise sin uskyld. Da anklagene er så langt tilbake i tid er jo det en helt umulig oppgave.

Klients reaksjon på tiltalen

- Akkurat nå er han fortvilet over at dette har kunnet gå så langt. Etterforskningen har vart i flere år og han er selvsagt sliten. Han tenker også mye på påkjenningen dette er for de han er glad i. Samtidig tenker han også på påkjenningen denne prosessen har påført flere av de involverte. Han har gått inn i en etterforskning med tillit til prosessen. Nå opplever han at de alminnelige rettssikkerhetsgarantier ikke ble ivaretatt. Han er usikker på hva en rettssak sett i lys av tidsklimaet vi står i nå innebærer, men ser frem til å kunne gå gjennom anklagene i en setting som han håper og tror er bedre egnet til en mer helhetlig forståelse for hva som har skjedd.