*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

La oss stå sammen, Actis

Alkohol-debatt:

Iman Winkelman. Foto: Virke

Actis argumenterer i Nettavisen mot at kiosker og bensinstasjoner bør gis adgang til å søke om ølsalgsbevilling på lik linje med dagligvarenæringen.

Av Iman Winkelman, leder Virke kiosk, bensin og servicehandel

I sin iver etter å kritisere vårt krav om konkurranse på like vilkår i dagligvaremarkedet, ser organisasjonen bort fra at vi også har tatt til orde for en lovendring som vil medføre at all alkoholomsetning må skje i regi av Vinmonopolet.

Gjennom flere år har vi pekt på servicehandelens utfordrende konkurransesituasjon i det samlede markedet for dagligvarer.

Kiosker og bensinstasjoner konkurrerer i stadig økende grad om de samme kundene som dagligvarebutikkene, men har en konkurranseulempe vis a vis dagligvarebutikkene avledet av dagens forbud mot å søke om salgsbevilling for alkoholsvake drikker. Dette leder til et stort omsetnings- og fortjenestetap og truer arbeidsplasser.

Actis argumenterer mot vårt krav om likebehandling gjennom å fremsette sterke påstander om konsekvensene ved en eventuell endring av dagens salgsbevillingsforbud for servicehandelen.

La oss kort konstatere at alle disse argumentene også kan brukes om dagens situasjon, der dagligvarebutikkene har nær ubegrenset adgang til å få innvilget sitt ønske om ølsalg.

La oss også gjøre det tydelig at også vi ser de uheldige effektene alkohol har i et folkehelseperspektiv. Dette er imidlertid en generell utfordring, og ikke en utfordring som utelukkende lar seg utlede av at man eventuelt åpner for å godkjenne søknader om alkoholsalg fra KBS-næringen.

Actis etterlater inntrykk av at valg av bil avhenger av hvem man foretar sine innkjøp hos. Faktum er at de fleste forbrukere velger bilen som transportmiddel også til dagligvarebutikken. Disse butikkene har gjennomgående adgang til å omsette alkohol uavhengig av allerede etablert tilgjengelighet til denne varegruppen i form av nærliggende dagligvarebutikker med identisk vareutvalg.

Med etableringen av de digitale dagligvareaktørene har teknologien dessuten bidratt til at dagens salgsbevillingsforbud i realiteten er utdatert. Hvorfor skal kiosker ha et eksplisitt forbud mot å omsette alkoholsvake drikker under henvisning til ønsket om å begrense tilgjengelighet all den tid de samme varene kan leveres rett hjem til forbrukerne ved hjelp av enkle tastetrykk?

Da regjeringen nylig la frem stortingsmelding handel, ble det fra regjeringspartienes side gjort et selvstendig poeng av at like spilleregler for alle aktører i det samlede dagligvaremarkedet vil kunne bidra positivt til økt konkurranse. Fra vår side har vi hele tiden fremholdt det samme. Likeledes har vi poengtert at vårt viktigste krav er likebehandling - ikke liberalisering - når det kommer til saken om salgsbevillingsforbud.

Dette innebærer at vi like gjerne ser at all omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtas av Vinmonopolet, som at dagens salgsbevillingsforbud for servicehandelen oppheves. I begge tilfeller vil vi oppnå en bedre og mer rettferdig konkurransesituasjon sammenlignet med i dag. Regjeringspartiene er kjent med vårt standpunkt.

Vi har stor respekt for arbeidet Actis gjør på det rusforebyggende området. Samtidig håper vi organisasjonen anerkjenner vårt krav om likeverdige konkurranseforhold i det samlede dagligvaremarkedet.

Kanskje kan vi i forlengelsen av dette også stå sammen om et forslag der vi krever at Vinmonopolet overtar alkoholomsetningen som i dag er forbeholdt bransjenære konkurrenter til servicehandelen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.