OSLO (Nettavisen): Lektor Clemens Saers tapte sin ankesak mot Oslo kommune i Borgarting lagmannsrett og er dømt til å betale saksomkostninger. Saers anla privat søksmål mot sin arbeidsgiver etter at han ble angrepet av en elev ved Oslo handelsgymnasium i 2014. Den voldsutsatte læreren hevdet skoleledelsen ikke hadde gjort en tilstrekkelig risikovurdering og at han som lærer burde ha fått informasjon om elevens voldshistorikk. Oslo tingrett avviste søksmålet med henvisning til at det ikke var snakk om grov uaktsomhet etter skadeerstatningsloven. Lagmannsretten har nå kommet til samme konklusjon.

Les også: Voldsutsatt lærer møter til ankesak i Borgarting lagmannsrett

- Aggresjonsproblem

Eleven som angrep Saers ble dømt for angrepet i 2015. Lagmannsretten har denne gangen lagt til grunn at mannen hadde et betydelig «aggresjonsproblem og et eksplosivt temperament», men lagmannsretten mener det ikke kan sies å være uaktsomt at skolen ikke på ny engasjerte en vekter våren 2014, selv om retten konkluderer med at «angrepet på Saers antakelig ville vært avverget dersom man hadde hatt samme type tiltak på plass i midten av mai 2014 som man hadde i november året før».

Kritiserer rektor

Lagmannsretten har funnet det kritikkverdig at rektor ikke informerte alle skolens lærere senest i mars/april 2014 om det farepotensialet gjerningsmannen utgjorde. Samtidig konkluderer lagmannsretten med at denne unnlatelsen uansett ikke var grov uaktsom, som er kravet for at Oslo kommune skal kunne dømmes.

Fordi lagmannsretten mener det ikke er utvist grov uaktsomhet verken av rektor eller av øvrig ledelse ved Oslo handelsgymnasium eller i Utdanningsetaten, konkluderer retten med at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag og at anken må forkastes.

Må betale saksomkostninger

I tingretten ble Saers fritatt for saksomkostninger fordi retten mente det var god grunn til at han fikk saken sin prøvd. Lagmannsretten konkluderer med at Saers denne gang må betale saksomkostninger til Oslo kommune på 193.675 kroner.