Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten synker

Arbeidsledigheten i Norge ser nå endelig ut til å være på vei nedover, etter en periode med stabilisering. Det viser ferske tall fra Aetat

Antallet registrert arbeidsledige i Norge var 92.000 ved utgangen av mars. Sesongjustert betyr det en nedgang på 900 fra måneden før, melder Aetat.Ledigheten utgjør 3,9 prosent, mot 4,1 prosent måneden før. Analytikerne hadde i snitt ventet 4,0 prosent.- Ledigheten synker innen industri og bygg og anlegg. Arbeidsmarkedet for disse gruppene har de siste månedene bedret seg gradvis, og det er nå færre helt ledige innenfor de to yrkesgruppene enn for ett år siden, skriver Aetat.Det er likevel bare små endringer, og Aetat beskriver totalbildet som omtrent uendret.Ledighetsraten er nå den samme som i mars i fjor, etter at den har vært i en økende trend de siste par årene.Bakgrunn

Det er to undersøkelser av nivået på arbeidsledigheten i Norge. Statistisk sentralbyrå gjør en spørreundersøkelse, Arbeidskraftundersøkelsen, som forkortes AKU. Aetat registrerer på sin side dem som melder seg ledige på arbeidskontorene.Arbeidskraftundersøkelsen publiseres kvartalsvis, men enkelte sesongjusterte hovedtall publiseres månedlig, og det er disse som får mest oppmerksomhet. Det som da kommer er et glidende tremåneders snitt. Ofte omtales imidlertid tallet litt sleivete som å gjelde den midterste av måneden, altså slik at tallet for august til oktober omtales som september-tallet. AKU-tallene kommer rundt en måned etter at tremånedersperioden er slutt.Registrerte ledige fra Aetat publiseres månedlig, like etter månedsskiftet. Det kommer tall for ulike sektorer, ulike landsdeler, med og uten sesongsjustering, og så videre. I tillegg kommer tall fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det tallet som får mest oppmerksomhet er likevel helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, uten sesongjustering.Aetat publiserer samtidig tall for antallet annonserte ledige stillinger, som kan være en indikator på etterspørselen etter arbeidskraft.Det er ofte avvik mellom undersøkelsene. AKU-undersøkelsen fanger også opp ledige som ikke har registrert seg, for eksempel fordi de innser at de ikke vil få trygd. Dette kan for eksempel gjelde nyutdannede. På den andre siden kan en del mottagere av dagpenger anse seg selv som førtidspensjonert i AKU, men fortsatt være registrert ledige. I perioder med høy ledighet, økes antallet tiltaksplasser. Personer på slike tiltak regnes ikke med i Aetat-tallene, men i stor grad i AKU. Det finnes flere slike forklaringer på avvik.Det har vist seg at AKU-undersøkelsen i noen tilfeller har fanget opp økningen i ledigheten tidligere, for eksempel. fordi man også får med seg nyutdannede som ikke registrerer seg som ledige. På den andre siden er det betydelige feilmarginer i AKU-tallene fra måned til måned, fordi de baserer seg på en spørreundersøkelse blant et utvalg.I det kortsiktige bildet er Aetats tall viktigst, fordi de kommer raskt og har mindre feilmargin.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg