Tirsdag vedtok Bærum kommune et koronaforbud som kun gjelder russen. De kan ikke feire i russebusser eller delta i andre sosiale sammenkomster som en del av russefeiringen.

Mellom 27. mai og 8. juni hadde kommunen 36 smittetilfeller, hvorav 26 var russ.

Tiltaket ble umiddelbart kalt diskriminerende i Aftenposten av jussprofessor Anna Nylund. Nå stiller advokat Helge Morset seg kritisk til forbudet.

– Terskelen for å innføre tiltak som begrenser folks frihet ligger særdeles lavt, og som vanlig foreligger det ingen skriftlige vurderinger av verken tiltakets antatte effekt, eller de negative konsekvensene dette medfører for russen.

– Ungdommen har lojalt fulgt opp om tiltak for å beskytte de svakeste av oss i over ett år, og nå som de svakeste av oss er vaksinert bør myndighetene være litt lojale tilbake, og også hensynta ungdommens interesser i sine vurderinger.

Morset leder den internasjonale juristforeningen (ICJ), avdeling Norge, sitt ad-hoc utvalg for koronalovgivning.

Les også: Leger Uten Grenser fordømmer Norges vaksine-oppførsel

Morset har lest vedtaket til kommuneoverlegen i Bærum, og etterlyser en mer fyldig juridisk dekning for å innskrenke folks bevegelsesfrihet, og sier han konstaterer «nok en gang at myndighetene bare slår fast at lovens vilkår er oppfylt, uten å foreta de drøftelser loven krever».

Han mener at fullvaksinerte risikogrupper og lave sykehusinnleggelse setter enda større krav til å begrunne inngripende tiltak. - noe han savner han fra Bærum kommune.

Mener de kan feste videre

Nettavisen har derfor tatt kontakt med kommuneoverlege Frantz Nilsen i Bærum, som mener russens frihet er lite begrenset.

– Vi har ikke i stor grad innskrenket bevegelsesfrihet til dem det gjelder. Det vi forbyr er at de organiserer og deltar i sosiale sammenkomster som en del av russefeiringen. Ikke på andre måter hvor smittevern blir ivaretatt.

Så hvis de tar av seg russeklærne, så kan de feire videre?

– Sånn vil det alltid være. Man kan sikkert lure seg unna dette. Det kan man helt sikkert gjøre.

Les også: Erna Solberg refset i Stortinget

Dere skriver i vedtaket at dere gjør dette for å forhindre smitte. Men dere skriver ingenting om å forhindre sykehusinnleggelser eller dødsfall. Hva oppnår dere med forbudet?

– Det vi oppnår med dette er å forhindre smitte. Poenget er å hindre smitte blant store grupper ungdommer, som da vil smitte sine familier.

– De har foreldre som i stor grad er i gruppen 45-54. Denne gruppen er i liten grad vaksinert. Sykehusene har sett relativt mange innleggelse i den aldersgruppen, hvor en del blir syke og legges på respirator. Derfor mener vi absolutt det er gode faglige grunner til å stoppe denne smitten.

Han sier videre at kommunen har forsøkt å stoppe festingen gjennom dialog, men at dette ikke har gitt gode resultater.

Les også: Norge har aldri før gitt så mye til bistand. Her er folkets dom

Du sier du har vurdert risikoen for sykehusinnleggelser, og at dette er med på å gjøre vedtaket forholdsmessig. Men hvorfor står ikke det i vedtaket?

– Det kunne sikkert vært med i vedtaket, men vi mener det er godt nok begrunnet slik det fremkommer.

Har du vært i dialog med regjeringen eller helsemyndighetene om dette?

– Vi har ikke hatt noen dialog med nasjonale helsemyndigheter. I denne saken følte jeg meg helt trygg på mine vurderinger i samråd med mine kollegaer.

Nilsen legger til at de mest alvorlige risikogruppene i Bærum i all hovedsak er vaksinerte.

Blir aldri kvitt restriksjonene.

Advokat Morset er ikke imponert over svarene til kommuneoverlegen.

I § 1-5 i smittevernloven slås det fast at tiltak skal

  • være basert på en medisinskfaglig begrunnelse,
  • være nødvendig av hensyn til smittevern,
  • fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering,
  • og ikke være basert på tvang der det etter forholdene vil utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

– Med andre ord må nytten veies opp mot den belastning tiltaket medfører. En forholdsmessighetsvurdering, sier Morset.

Morset reagerer på at Bærum ikke har vurdert mer enn bare smittetrykket.

– Kommuneoverlegen har ikke noe sted vurdert den belastningen tiltaket medfører for russen, og har heller ikke konkretisert nytten, utover å begrense smitte.

– Kommuneoverlegen har ikke noe sted vurdert den belastningen tiltaket medfører for russen, og har heller ikke konkretisert nytten, utover å begrense smitte.

– Jeg registrerer ellers at eksempelvis Hammerfest, Kristiansand og Larvik nettopp har vært gjennom store smittebølger, uten at dette har gitt noen utslag i innleggelser. Risikoen fremstår helt annerledes nå enn den gjorde i mars 2020, uten at dette virker å være hensyntatt i kommuneoverlegens vurderinger.

– Og hva blir konsekvensene av dette?

– Konsekvensen av slike mangelfulle begrunnelser er slik jeg ser det at vi aldri vil bli kvitt slike restriksjoner, og at vi må leve med jevnlige nedstengninger og begrensninger i vår friheter på ubestemt tid.

– Det må en mental og profesjonell omstilling til, med hensyn til risikovurderinger og vekting av fordeler og ulemper ved innføring av tiltak.

– De kan ikke bare si skrive at de har gjort vurderinger. Når de ikke viser til vurderingene i vedtaket, så kan heller ikke domstolene prøve vedtaket. Dermed aner vi ikke om dette tiltaket er i tråd med loven eller ikke, legger han til.

Morset sier han blant annet etterlyser at kommuneoverlegen gir en vurdering i sitt vedtak om hvor mange liv man redder.

– Russen er en sterk gruppe

Nilsen i Bærum sier at forbudet er så lite alvorlig for de det gjelder, at det er forholdsmessig å innskrenke russens bevegelsesfrihet.

– Hvis kostnadene av vedtaket var veldig store, for eksempel ved at noen mistet næringsvirksomheten eller får store psykiske belastninger, så måtte vi ha vurdert det aspektet.

– Men her er bare tiltaket at de mister muligheten til å feste vilt og hemningsløst. Og da mener jeg det absolutt blir forholdsmessig å forby dette nå, for å forhindre videre smitte inn i samfunnet.

Les også: Bønn til Ap: SV krever 750 asylsøkere ekstra til Norge - MDG dobler

Jussprofessor Anna Nylund sier til Aftenposten at inngrepet for diskriminerende, og at det er juridisk problematisk å rette et forbud mot en enkeltgruppe.

– Hvis det gikk mot en svak gruppe, så skulle jeg skjønt problemstillingen. Men russen er ingen svak gruppe. De aller fleste er relativt ressurssterke og vet å ivareta seg selv og sine interesser.

– Og det er en reell smitte i russemiljøet, men ikke blant ungdom i alminnelighet eller andre grupper. Da mener jeg ikke det er uforsvarlig å la det fortsette med kun velmente råd, og akseptere videre smitte inn i samfunnet.

– Arrogant

Advokaten er ikke nådig mot denne begrunnelsen fra kommuneoverlegen:

– Jeg mener det fremstår arrogant av kommuneoverlegen når han uttaler at tiltaket er så lite alvorlig for de det gjelder, at det automatisk er forholdsmessig.

– Han synes å glemme at disse ungdommene allerede er blitt fratatt en stor del av sin ungdomstid med meget store inngrep i deres menneskerettigheter, og at russetiden og rulling selvsagt er viktig for de tiltaket retter seg mot.

– Dette er noe de har sett frem til i lang tid, og noe fortjener etter den enorme innsatsen de har lagt ned for de eldre og svakeste av oss. Dette er ikke et lite inngrep, det er et meget stort inngrep i deres liv, og deres grunnleggende og medfødte friheter.

Utsetter gjenåpning

Nilsen i Bærum sier at russesmitten vil utsette gjenåpningen av hele kommunen, og at det derfor var viktig å stoppe smitten raskt.

Han legger til følgende:

– Mange råd og beslutninger har vært krevende å komme med på grunn av de betydelige økonomiske og mulige psykologiske omkostninger disse tiltak kan ha hatt.

– Når det gjelder den frihetsberøvelse russen fratas gjennom gårsdagens vedtak mener jeg fortsatt at dette ikke innebærer alvorlige omkostninger for russen. Fest og moro unner jeg dem, men at de nå ikke kan rulle rundt på buss eller stimle sammen i store grupper mer eller mindre påvirket av rusmidler for å forhindre smitte kan neppe karakteriseres som alvorlige inngrep i deres liv.

– Denne pause i den mest sosiale feiringen har ingen alvorlige konsekvenser for dem, verken på kort eller lang sikt.