Det vekket betydelig oppmerksomhet da utvalget som skulle prioritere hvem som skal få vaksiner først, i forrige uke kom frem til at helsepersonell ikke skulle prioriteres.

Utvalget mente også at det ikke var et mål å få kontroll på pandemien fortest mulig, og at vanlig prioritering skulle settes til side. Utvalget mente at det er irrelevant hvor mange friske leveår en pasient eventuelt skal ha.

Les også: - Får vi vaksinert disse gruppene, kan vi gjenåpne samfunnet

Nå går seks anestesileger ut i et felles debattinnlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen, og hudfletter prioriteringene som er gjort.

I spissen står leder i Norsk anestesiologisk forening Jon Henrik Laake.

- I Folkehelseinstituttets innstilling om hvem som skal prioriteres for koronavaksinering, er ikke helsepersonell i fremste rekke. Dette strider mot vanlig praksis og internasjonale anbefalinger, og bør ikke tas til følge, skriver legene.

Anestesilegene er svært nær behandlingen av de mest alvorlig syke koronapasientene.

- Strider mot vanlig praksis

Legene mener det er helt åpenbart at helsepersonell må prioriteres:

- Ekspertgruppens forslag strider mot vanlig praksis ved epidemier. Det vanlige er at helsepersonell i fremskutt posisjon (med høy risiko for selv å bli smittet og å smitte andre) gis førsteprioritet når befolkningen skal vaksineres. Det er tre hovedgrunner til dette:

  • For det første har helsepersonell i likhet med alle andre arbeidstakere et alminnelig krav om vern når man blir bedt om å utføre arbeid som kan medføre fare for eget liv og egen helse.
  • For det andre kan smitte og sykdom blant helsepersonell medføre at viktige helsetjenester ikke vil kunne utføres.
  • For det tredje vil helsepersonell som ikke er beskyttet av vaksine selv, kunne smitte sine pasienter, og dermed utgjøre en helserisiko overfor sårbare pasientgrupper.

De viser til at svært mange leger i andre land har mistet livet som følge av sitt arbeid med koronapasienter. De påpeker også at blant annet øyeavdelingen på Ullevål måtte stenge ned i våres på grunn av smitteutbrudd og karantene.

- Det er moralsk problematisk å be en gruppe medborgere utføre arbeid som innebærer en godt dokumentert helserisiko, og samtidig nekte disse best mulig beskyttelse mot sykdom. For ansatte i slikt arbeid spiller det ikke så stor rolle hva den generelle smittespredningen er i samfunnet omkring – i en sykehusavdeling som behandler koronapasienter, er smitterisikoen under enhver omstendighet høy, skriver legene.

- Oppleves krenkende

Legene er ikke bare misfornøyd med selve prioriteringsforslaget til etikkekspertene, de mener at gruppen er svært dårlig sammensatt:

- I ekspertgruppen finner vi ingen klinikere, og berørte parter, det vil si pasientrepresentanter og pårørende, andre ansatte i helsesektoren og representanter for andre deler av samfunnslivet, glimrer med sitt fravær, skriver legene.

- Det er alminnelig anerkjent at ivaretakelse av ansattes fysiske og mentale helse er av helt sentral betydning ved alvorlige epidemier. I vår har ansatte i landets sykehus måttet føle på konsekvensene av mangelfull tilgang til smittevernutstyr. Vi har fått beskjed om at det kan bli aktuelt å benytte dårlige tekniske nødløsninger i behandlingen av pasientene, og vi får nå beskjed av et ekspertutvalg om at vi pent må stille bak i køen når vaksine skal tildeles. Dette avslører en instrumentell holdning til ansatte i helsetjenesten og vil med rette kunne oppleves som krenkende.

Les også: Smittetallene i Oslo flater ut - denne bydelen skiller seg ut