Gå til sidens hovedinnhold

Lenket fast arrestanter til celleveggen

Søndre Buskerud politidistrikt får bot for å ha grov uforstand.

DRAMMEN/OSLO (NTB): Spesialenheten for politisaker har ilagt Søndre Buskerud politidistrikt en bot på 80.000 kroner for å ha lenket fast arrestanter til celleveggen. Boten blir etter alt å dømme vedtatt.

- Denne saken blir selvfølgelig fulgt opp internt hos oss. Dette skal vi lære av så ikke dette skjer igjen. Det er en selvfølge, sier politimester Johan Brekke i Søndre Buskerud politidistrikt til NTB.

Han håper ikke bruken av lenking av arrestanter skaper et dårlig inntrykk av politidistriktet.

- Vi tar dette med det største alvor og har gått gjennom regelverket, endret rutinene og fjernet ringene. Bakgrunnen for å bruke dette var å hindre selvskading som er en stor risiko med arrestanter som er utagerende, psykisk syke eller ruspåvirket, sier han.

- Svært inngripende
Siden 1999 har fire celler ved Drammen politistasjon vært utstyrt med fastmonterte ringer. Politidistriktet har opplyst at ringene har vært brukt til å lenke fast arrestanter for at de ikke skal skade seg selv.

Arrestanter som politiet har fryktet kan skade seg selv, har vært plassert på en madrass med ryggen mot veggen og blitt festet til veggfestene med håndjern. Det er opplyst at tiltaket har vært brukt flere ganger årlig.

Spesialenheten for politisaker mener fastlenkingen mangler rettslig grunnlag og har ilagt politidistriktet en bot på 80.000 kroner for å ha utvist grov uforstand i tjenesten.

«Maktmiddelet er svært inngripende og ligger så vidt langt fra alminnelig håndjernsbruk at tiltaket ikke kan anses hjemlet i politiinstruksens regler om håndjern. Maktmiddelet er ikke regulert i sentrale instrukser og er ikke godkjent av Politidirektoratet. Politidistriktet har inntil august 2013 ikke hatt interne skriftlige retningslinjer for bruk av fastlenking», heter det.

Hva er anbefalt tiltak
Politidistriktet ble anmeldt etter at en mann ble innbrakt til arresten 22. august i fjor.

- Vi har lest avgjørelsen og vil etter all sannsynlighet vedta boten. Vi har et stort ansvar når vi tar personer inn i vår arrest, og våre rutiner og tiltak skal være godt kjent og hjemlet i våre instrukser og vårt lovverk. I denne saken har ikke det vært tilfelle, sier politimesteren.

Spesialenheten har ikke funnet grunnlag for straffereaksjoner mot enkeltpersoner.

- Jeg vil nok i forlengelsen av dette be direktoratet om å komme med en vurdering om hva som er lovlig og humant og tiltak som er anbefalt å bruke i en arrest for å sikre arrestanten mot selvskading, sier Brekke til NTB.

Fjerde gang
Spesialenheten mener at fastlenking til cellevegg kan være et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om tortur og umenneskelig behandling. Europarådets torturovervåkingskomité har etter besøk i Norge hatt kritiske bemerkninger til innretninger som gir mulighet til fastlenking av arrestanter.

Ifølge Spesialenheten har komiteen vist til at arrestanter som opptrer utagerende, snarest bør fremstilles for lege. Norske myndigheter har i sine svar til komiteen opplyst at lenking til vegg skjer helt unntaksvis, og at lenking bare skjer over en kortere periode.

Dette er fjerde gang på få år at Søndre Buskerud politidistrikt ilegges foretaksstraff for forhold i arresten. (©NTB)

Kommentarer til denne saken