Det var fredag redaktør og kommentator Erik Stephansen i Nettavisen stilte sine spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber Mohn rundt behandlingen av Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri.

Les her: Født Fri: Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn

Mandag ettermiddag fikk Nettavisen tilsendt følgende fra kommunikasjonsavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

«Her er svar på dine spørsmål fra Libe Rieber-Mohn:

Hvor er du, Libe Rieber-Mohn? Hvilken saksbehandling? Ble dere ikke ferdig med saksbehandlingen allerede første helgen etter at dere mottok rapporten fra Ernst & Young?

Vi har vært i en intern prosess der det ikke er naturlig å gå i offentlig polemikk med en frivillig stiftelse. Inntrykket vårt om systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd har blitt styrket i den siste tidens saksbehandling.

Hvor mange timer brukte dere egentlig på å frata Født Fri statsstøtten?

IMDi har ikke fratatt Født Fri støtte. Det er det Stortinget som gjør. IMDi gir hvert år sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet på dette punktet. Etter å ha sett konklusjonene av undersøkelsene av Født Fri kunne vi ikke lenger stå inne for vår anbefaling om å støtte organisasjonen med nye 6 millioner over statsbudsjettet i 2021. Det måtte vi opplyse KD om.

Hvorfor hastet det sånn?

Undersøkelsene fra Ernst & Young har pågått i om lag en måned fra midten av august til 18.september og har blitt utsatt underveis for blant annet å imøtekomme ønsker fra Født Fri.

Født Fri har fått anledning til å komme med sin versjon i intervjuer, gjennom tilbakemeldinger på referater og etter å ha lest rapportens hoveddel (faktumsdel), som for øvrig har vært organisasjonen i hende siden 15.september. Det har vært viktig for alle parter å ikke trekke dette mer ut i tid enn nødvendig.

Hva gjorde du for å kvalitetssikre rapporten fra Ernst & Young?

Stiftelsens tilsvar er gjennomgått av både IMDi og eksperter i revisjonsselskapet Ernst & Young. En grundig gjennomgang av stiftelsens regnskapsdokumentasjon viser at det foreligger klare og systematiske svakheter i økonomistyringen.

Hvorfor får ikke Født Fri tilgang til lydopptakene fra avhørene?

Intervjuene er transkribert i sin helhet og tilsendt Født Fri. De har også flere ganger fått tilbud om å høre på lydopptakene i lokalene til EY, men avslått dette.

Har du sjekket motivene til varslerne?

IMDis vurderinger baserer seg først og fremst på gjennomgang av stiftelsens økonomi og regnskapsdokumentasjon. Varslene har først og fremst fungert som et utgangspunkt for hvilke deler av økonomien som burde ses nærmere på.

Hvilke grove feil har dere egentlig funnet?

Etter IMDis vurdering innebærer god økonomistyring visse minstekrav til planlegging, ryddighet, etterprøvbarhet, gjennomsiktighet, rasjonalitet og måloppnåelse.

Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd. Her er en oppsummering av bruddene:

Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak. Blant annet illustreres dette ved at stiftelsen løpende har dekket kostnader knyttet til et dokumentarfilmprosjekt der rettighetene eies av daglig leders eget selskap. Undersøkelsene av stiftelsens økonomi har vist at utgiftene til prosjektet som løpende er dekket av stiftelsen Født Fri dreier seg om totalt kr. 643 020 per 31.12.2019. Først etter at stiftelsen ble gjort oppmerksom på at Ernst & Young skulle gjennomgå regnskapene, ble 350 000 kroner overført stiftelsen Født fri fra daglig leders eget selskap. Per 10. september 2020 var det fortsatt en uoppgjort balanse på nesten kr. 100 000.

Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp. Fire-øyne-prinsippet tilsier at alle transaksjoner i en virksomhet skal godkjennes av to personer. Slikt er ikke blitt gjort i stiftelsen. Det er heller ikke blitt gjort vurderinger av hvorvidt innkjøpet er utelukkende virksomhetsrelatert eller også inneholder elementer av privat anskaffelse. I realiteten har det vært opp til daglig leder alene å definere hvilke kostnader som er virksomhetsrelatert. Dette eksemplifiseres ved løpende utgifter knyttet til blant annet strømmetjenester, løpende kjøp av apper og programvare og reise til London, som fremstår som private anskaffelser.

Det er mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet som gjør etterprøvbarheten svært vanskelig. 41% av kostnadene (nær 3 MNOK for 2019) som er ført i regnskapet er ikke tilknyttet noe prosjekt eller er en form for administrasjonskostnader som lønn eller husleie. Det er uklart hva disse kostnadene representerer. Stikkprøver har identifisert flere eksempler på bilagsdokumentasjon som ikke er i henhold til enkelte av de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven.

Synes du dette er forsvarlig saksbehandling?

Vi har behandlet denne saken på helt vanlig måte. Stiftelsen har ved flere anledninger kommet med feilaktige påstander mot IMDi, blant annet om vedtak mm. Det er imidlertid først i dag det er fattet endelig vedtak i saken. Igangsettelsen av en undersøkelse er ikke et vedtak i forvaltningslovens forstand.

IMDis faglige innspill til KD knyttet til anbefaling om støtte over statsbudsjettet for 2021 er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Her har vi en rådgivende funksjon overfor Kunnskapsdepartementet. Når det gjelder tilbakehold av støtte for andre termin 2020 har vi behandlet dette etter reglene i forvaltningsloven på helt vanlig måte.

Er det slik vi skal ha det?

Det IMDi gjør nå er i tråd med vanlig saksbehandling. Heldigvis klarer de aller fleste å følge retningslinjene for tilskuddet. Født Fri har mottatt 14 millioner av statsbudsjettet. Nok en grunn til å forvente at økonomistyringen skal være god.

Til spørsmålet om Født Fri muligens har en rstatningskrav mot staten: Det er ikke slik at en stiftelse har erstatningskrav mot staten for å ikke stå på statsbudsjettet.»

LES OGSÅ: Tre spørsmål til integreringsminister Guri Melby (V)