Gå til sidens hovedinnhold

Må spare 11 millioner

Man­dag 15. de­sem­ber skal Øs­ten­sjø by­dels­ut­valg (BU) ved­ta by­dels­bud­sjet­tet for 2015. Bydelsdirektøren sier hun foreslår nøkterne endringer.

ØS­TEN­SJØ: By­dels­di­rek­tør Tove Sti­en la ny­lig frem sitt for­slag til bud­sjett for Østensjø i 2015 (ekstern lenke), og nå er det opp til BU å god­kjen­ne det el­ler om­pri­ori­te­re mid­le­ne by­de­len har til rå­dig­het i 2015.

I 2014 lig­ger det an til et mind­re­for­bruk på 15 mil­li­o­ner kro­ner, noe som gir et godt ut­gangs­punkt for et nytt bud­sjett­år der by­de­len får 11 mil­li­o­ner kro­ner mind­re å rut­te med.

Men by­rå­det har også vars­let kutt i bydelsrammene i åre­ne frem­over, og om­stil­lin­ger må der­for til.

Nøk­terne end­rin­ger

By­dels­di­rek­tø­ren sier hun leg­ger opp til en nøk­tern end­ring i ak­ti­vi­tets­ni­vå­et i 2015.

– Jeg tror ikke inn­byg­ger­ne vil mer­ke noe hvis bud­sjett­for­slaget mitt blir ved­tatt som det er. Det er et bud­sjett vi kan leve godt med, sier Sti­en.

– Jeg fore­slår en re­duk­sjon til­sva­ren­de by­de­lens om­stil­lings­be­hov, samt en om­for­de­ling av mid­ler for å styr­ke pri­ori­ter­te tje­nes­ter, sier Sti­en.

Hun pri­ori­te­rer bar­ne­vern, hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring, hel­se­søs­ter­tje­nes­ten, psy­kisk hel­se for barn/unge, Mang­le­rud gård treffsenter 60+ og sommerjobbtilbud for unge.

LES OGSÅ: Foreldre frykter budsjettkutt i barnehagene i Østensjø

Kutt­for­slag

For å spa­re pen­ger leg­ges det blant an­net opp til å inn­dra as­si­ste­ren­de sty­rer­stil­lin­ger til­sva­ren­de 3,1 års­verk i dis­se bar­ne­ha­ge­ne: Røn­ning­jor­det, Oppsaltunet, Holtet, Treskeveien og Lopperud.

For å støt­te bar­ne­ha­ger med ut­ford­rin­ger, fore­slås det ett nytt års­verk som fag­kon­su­lent som kan bi­stå bar­ne­ha­ge­ne ved be­hov.

By­dels­di­rek­tø­ren fore­slår også å kut­te stil­lin­ger in­nen kom­mu­nal hjem­me­hjelps­tje­nes­te, på grunn av færre bru­ke­re og om­or­ga­ni­se­ring.

Be­man­nin­gen ved Øs­ten­sjø korttidsleiligheter i Utmarkveien fore­slås av­vik­let, og det fore­slås å hal­ve­re an­tall lei­lig­he­ter fra åtte til fire. Tje­nes­ter til bru­ke­re av dis­se en­he­te­ne, som ble etab­lert i for­bin­del­se med baderomsrehabilitering i bo­retts­lag i by­de­len, skal dek­kes av hjem­me­tje­nes­ten og res­sur­ser fra hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring.

– Dis­se kut­te­ne er udra­ma­tiske, sier by­dels­di­rek­tø­ren.

Forslaget hennes om å nedlegge en midlertidig barnehage på Haraløkka for å heller fylle opp alle avdelinger i nye Storgården barnehage er trukket tilbake.

LES OGSÅ: Får ta i bruk hele Storgården barnehage, slipper nedleggelse

Ri­si­ko­om­rå­der

Bar­ne­vern og sy­ke­hjem er de største ri­si­ko­om­rå­de­ne.

By­dels­di­rek­tø­ren vil styr­ke bar­ne­ver­net med ni mil­li­o­ner.

Når det gjel­der sy­ke­hjems­plas­ser er det usik­kert hvor­dan det­te vil bli frem­over.

Det er ved­tatt en ny fi­nan­sie­rings­mo­dell som vil få be­ty­de­lige øko­no­miske kon­se­kven­ser for by­de­len, men når det­te iverk­set­tes og om det blir kom­pen­sa­sjons- el­ler over­gangs­ord­nin­ger er ikke av­gjort ennå.

– Hvor store øko­no­miske kon­se­kven­ser det får for Øs­ten­sjø i 2015 vil være av­hen­gig av inn­fø­rings­tids­punkt, så det må vi kom­me til­ba­ke til i en egen sak. Hvis det kom­mer noen ekstrakroner til by­de­len når by­sty­ret be­hand­ler bud­sjet­tet 11. de­sem­ber vil jeg an­be­fa­le by­dels­ut­val­get at det­te set­tes av til sykehjemsutgifter, sier Sti­en.

LES OGSÅ:

Byråden gratulerte Nordre Skøyen barnehage

Statens vegvesen vil ikke flytte bommen på Abildsø

Snart slutt på gratis lokalavis

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter