OSLO TINGRETT (Nettavisen): Den nå domfelte mannen ble pågrepet av politiet 11. januar 2016, etter at de hadde mottatt flere anmeldelser om overgrep, fra personer i ulike deler i landet.

I en fersk dom fra Oslo tingrett kommer det frem at mannen er dømt for å ha voldtatt en gutt som var 17 år i 2015. I tillegg er han dømt for to tilfeller av seksuell omgang med to gutter under 16 år.

I ett tilfelle skal han ha vist pornografisk materiale til en 15 år gammel gutt, og befølt ham på baken.

Mot en annen 15-åring skal mannen også ha vist pornografisk materiale, og presset den nakne baken sin mot underlivet til gutten.

Nekter straffskyld

Retten har dømt ham til fengsel i fire år og to måneder. 49-åringen har hele tiden nektet for straffskyld på det sterkeste.

- Jeg tenker at det er en riktig, grundig og god dom. Det viktigste for påtalemyndigheten er at det er en rettferdig straff når beviskravene er oppfylt. Vi er av en oppfatning av at bevisene i denne saken var tilstrekkelige, og at han er domfelt med rette, sier statsadvokat Åsmund Yli til Nettavisen.

- Retten har også fulgt påtalemyndigheten fullt ut med tanke på skjerpende omstendigheter at saken dreier seg om overgrep mot personer i en svært sårbar gruppe. De er mindreårige asylsøkere som kom som flyktninger til Norge. Disse kom i kontakt med en tillitsperson som har misbrukt tilliten deres. Det er svært viktig at samfunnet reagerer i slike saker.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, som vil si at den ikke er endelig. Mannen har gjennom sin forsvarer varslet at han kommer til å anke avgjørelsen.

- Fornærmede kan ha egeninteresse

Alle de tre overgrepene skal ha skjedd i den domfelte mannens leilighet i Oslo i september 2015, og alle de fornærmede var mindreårige asylsøkere på gjerningstidspunktet, som senere ble overført til asylmottak andre steder i landet.

Retten slår fast at den domfelte mannen systematisk har utnyttet unge gutters sårbarhet og mangel på beskyttelse i Norge. Dette mener retten er skjerpende. De slår også fast at det ikke er noen formildende omstendigheter i saken, utover den lange tidsbruken til politiet.

- Min klient mener han ikke engang har truffet noen av de fornærmede. Hvis man velger å stole på ham, så har det jo ikke foregått noe straffbart i det hele tatt, sier mannens forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn til Nettavisen.

- Vi kan ikke se bort ifra at de fornærmede har en egeninteresse i å fortelle noe som ikke er riktig. Det kan for eksempel være relatert til rykter om at det er enklere å få opphold i Norge dersom de blir utsatt for noe her. Dette kan underbygge min klients versjon av saken.

De fornærmede guttene skal ha kjent blitt kjent med hverandre på transittmottaket på Refstad i Oslo.

Les også: Mann (49) tiltalt for voldtekt og overgrep mot tre mindreårige asylsøkere

250.000 kroner i erstatning

Modus (fremgangsmåten) til 49-åringen, har vært å oppsøke asylsøkere ved transittmottakene de befant seg på, invitere dem hjem med overnatting, for så å forgripe seg å dem i sengen om natten.

Dommen mot 49-åringen er knusende:

«Etter bevisvurderingen er den samlede retten overbevist om at tiltalte har begått de handlingene han er tiltalt for, og at han har visst hva han gjorde. Retten legger stor vekt på at de fornærmedes til dels uavhengige forklaringer styrker hverandre, og at disse dessuten støttes av vitneforklaringer og andre bevis. Det er rettens konklusjon at det helt kan sees bort fra tiltaltes forklaring.»

«Både XX (fornærmet 1, red. anm) og YY (fornærmet 2, red. anm.) har framstått troverdige i retten. Under eksaminasjonen er det påvist noen uoverensstemmelser mellom hva de har forklart i retten, og hva de forklarte i politiavhør for tre år siden.

Etter rettens vurdering dreier dette seg om uoverensstemmelser på detaljnivå. Slike er naturlige med et tidsforløp som her, og også i lys av de fornærmedes omskiftelige livssituasjon i perioden. Uoverensstemmelsene svekker etter rettens syn ikke troverdigheten av forklaringene, som ellers er nøkterne (...). Det er flere andre bevis som støtter dem. Samtidig er det også ytterligere omstendigheter som svekker tiltaltes troverdighet.»

Mannen ble også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for «tort og svie») til 17-åringen som ifølge retten ble voldtatt. I tillegg ble han dømt til å betale 50.000 kroner til hver av de to andre guttene. Summene utgjør til sammen 250.000 kroner.

Forsvarer: - Sterk motstrid i forklaringer

Den domfelte mannen mener å ha gode muligheter for frikjennelse når saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett, blant annet på grunn av at han mener de fornærmedes forklaringer ikke er troverdige.

- Det er en sterk motstrid mellom det guttene har sagt i avhør og det de sa i retten. Et ganske tydelig eksempel var at en av de fornærmede i politiavhør påstod at han var blitt vist en vanlig pornofilm med sex mellom mann og kvinne da han var hjemme hos min klient. I retten påstod han at pornofilmen var sex mellom homofile menn. Dette stemmer lite med hva andre har forklart også, sier Rieber-Mohn.

Retten vier den domfelte mannen liten troverdighet.

«I ulike forklaringer har tiltalte gitt lite konsistente redegjørelser for hvilke besøk han har hatt hjemme. Han har først forklart at han utelukkende har hatt besøk av voksne og familiemedlemmer. Han har benektet å ha hatt besøk av ungdommer fra mottak. I retten har han imidlertid forklart at mange ungdommer han har vært fotballtrener for har besøkt ham hjemme og fått bruke internett (...).»

«I politiavhør avviste tiltalte først helt å ha noe kjennskap til noen av de involverte guttene. Senere forklarte han at han allikevel kjente til én av dem; NN (en mindreårig fornærmet som anmeldte overgrep. Men denne saken ble henlagt av politiet, red. anm.) som først anmeldte. Det er ytterligere forhold ved tiltaltes forklaring som svekker dens troverdighet.»

Retten trekker også frem at 49-åringen har benektet kjennskap til en Facebook-konto han selv disponerte. Kontoen ble knyttet til mannen gjennom hans mailadresse han selv oppga i ett av de første politiavhørene han var i.

Denne Facebook-kontoen ble lagt til som venn til minst én av de fornærmede guttene.

«Samlet sett er tiltaltes forklaring svært lite troverdig holdt opp mot guttenes kjennskap til ham og hans leilighet, og den framstår preget av konstruerte bortforklaringer og tilpasninger.»

Fikk strafferabatt

I dommen kommer det også frem at mannen fikk syv måneder strafferabatt for såkalt lang liggetid hos politiet. I praksis var det ingen etterforskning av saken i til sammen ett år og to måneder, fordelt på to perioder.

Han fikk også ytterligere fem måneder strafferabatt fordi denne dommen ble slått sammen med en annen dom for narkotikaforbrytelser. Når flere dommer slås sammen til én fellesstraff har forbrytere krav på strafferabatt i Norge.

Dette var regulert i den gamle straffelovens paragraf 62. Mannen ble dømt etter den gamle straffeloven fordi lovbruddene skjedde før den nye ble satt i verk i 1. oktober 2015.

Dette er ulikt systemet i USA hvor man legger sammen lengden for hver enkelt lovbrudd.

Mannen er også tidligere dømt for menneskesmugling, i 2011.