Kunnskapsminister Guri Melby (V) åpner for mer hjemmeskole, men får slakt fra flere hold. Forskriftsendringen innebærer at det åpnes opp for hjemmeopplæring også på gult nivå i skolene, selv når det ikke er begrunnet i smittevern.

- Jeg er svært overrasket over at regjeringen har valgt å åpne for hjemmeskole der det ikke er begrunnet i smittevernhensyn, men av praktiske hensyn, sier barneombud Inga Bejer Engh til Nettavisen.

Bejer Engh sier hun er overrasket over at Melby innfører endringen, til tross for en rekke advarsler fra fagmyndighetene.

- Jeg er særlig overrasket når fagmyndighetene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Bufdir, har frarådet en slik adgang. Nettopp på grunn av de negative konsekvensene hjemmeskole nå har vist seg å ha, både for elevenes læring, men også for dere psykiske helse, sier hun.

Forskriftsendringen, som skal være midlertidig, trådte i kraft mandag. Endringen gjelder for alle elever over 12 år.

Se Melby svare på kritikken lenger ned.

- Må løses på andre måter

Kunnskapsdepartementet viser selv til på sine nettsider at «forslaget innebærer at det skal åpnes for mer hjemmeopplæring på skoler med mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien, dersom dette er trygt og pedagogisk forsvarlig».

Bejer Engh mener imidlertid at begrunnelsen ikke holder mål.

- Det som har vært mitt budskap er at praktiske utfordringer i skolene må løses på helt andre måter enn å sende elevene hjem. Så det betyr ikke at jeg ikke forstår at det er noen praktiske problemer i skolehverdagen i dag, men det må løses på helt andre måter enn å frata den retten elevene har til å få undervisning på skolen, sier hun.

Hun frykter konsekvensene, og at elevenes opplæring blir skadelidende.

- Forskriften er skjønnsmessig og nærmest umulig å etterprøve. Det vil være stor fare for at man vil undergrave elevenes rett til god opplæring, og en stor fare for at det sniker seg inn hensyn som det ikke er relevant å legge vekt på ved disse vurderingene, sier Bejer Engh, og trekker fram hensyn som stor arbeidsbelastning hos lærere og at lærere har frykt for koronasmitte.

Les også: Melby frykter at skolene må være på rødt nivå i lang tid

Se Guri Melby svare på kritikken:

- Det er en sovepute

Bejer Engh understreker også at mange av dem som rammes av at det blir hjemmeskole på gult nivå, allerede kan ha hatt mye hjemmeskole på rødt nivå. Rødt nivå vil si at skolene kan innføre hjemmeskole dersom smittenivået tilsier det.

- Dette er jo ungdom som bor i områder som har rødt nivå i dag, og er blitt fratatt muligheten til å være på skolen kanskje halvparten av tiden man skulle være der. At man da også skal bli møtt med hjemmeskole på gult nivå, det mener vi verken er nødvendig eller forholdsmessig, sier hun, og legger samtidig til:

- Hvis regjeringen mener alvor med at tiltaksbyrden for barn og ungdom skal være minst mulig, er ikke det i tråd med den forskriften de har kommet med her.

Les også: Derfor er frykten stor for det muterte viruset - selv om du ikke blir sykere av det

- Men regjeringen lover jo at de mest sårbare elevene skal få et fysisk tilbud?

- Det er ingen enkel sak å definere hvem det er. Det kan du klare før koranaen, men gruppen sårbare elever er nå veldig dynamisk. Det er mange unge som før koronaen ikke var sårbare, men er blitt det under koronaen. Det å fange opp dem, og å gi dem et skoletilbud, vil i så fall være svært utfordrende, sier Bejer Engh, og sparker videre mot statsråden:

- Det er en sovepute å tro at man kan gjemme seg bak at sårbare grupper skal ha et tilbud, særlig fordi denne gruppen nå er veldig utflytende.

- Skjønner at folk er slitne

Da forslaget var ute på høring før jul, advarte både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet mot forskriftsendringen.

«Vi skjønner godt at mange ansatte i skolene er slitne og bekymrede. Vi frykter imidlertid at det nå er de bekymrede stemmene som i for stor grad setter dagsorden i offentligheten og sosiale medier», skriver FHI i sitt høringssvar.

FHI mener endringen underminerer det nåværende tiltaksregimet i skolen.

«Vi vil også advare mot uforutsette konsekvenser av mer hjemmeskole, som i verste fall kan føre til mer smitte av covid-19. Erfaringene våre med smittesporing på skolene viser at smitte mellom tenåringer ofte skjer på fritiden, i situasjoner hvor grunnleggende smittevernråd ikke blir fulgt», skriver de videre.

De påpeker også at det mangler konkrete og etterprøvbare vilkår for når hjemmeskole kan tas i bruk, at hjemmeskole forringer kvaliteten på undervisningen og rammer barn og ungdom uforholdsmessig - samt at endringene strider mot de internasjonale målene for pandemihåndtering som Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp.

- Har en rekke ulemper

Også Utdanningsdirektoratet er kritisk til endringen.

- Vi mener at opplæring på skolen er det beste for barn og unge, og at det derfor bør være en høy terskel for å tillate opplæring hjemme, sier divisjonsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet til Nettavisen, og vektlegger:

- Opplæring hjemme har en rekke ulemper sett opp mot opplæring som foregår på skolen, og vi mener at det bare bør være et alternativ når det er nødvendig på grunn av smittevern.

Les også: Høie med erkjennelse: – Tiden som kommer vil bli krevende

- Er bekymret

Men fagmyndighetene er langt fra de eneste som er bekymret. Fylkesmannen i Oslo og Viken har også gått mot Melbys hjemmeskolegrep.

«Fylkesmannen er bekymret for hvilke konsekvenser et redusert tilbud til barn og unge vil ha, og vi mener derfor at det kun skal være mulig å ha hjemmeundervisning på rødt tiltaksnivå når dette er smittevernfaglig begrunnet og fastsatt. Fylkesmannen i Oslo og Viken støtter ikke høringsforslaget», skriver fylkesmannen i sitt høringssvar.

Fylkesmannen, som nå har byttet navn til statsforvalteren, mener forslaget gjør store inngrep i grunnleggende rettigheter til barn og unge. De mener også at det øker sårbarheten hos barn og unge, og at forslaget gir økte forskjeller i læringsutbytte.

«Forslaget hensyntar skoleeiers ressurssituasjon og praktiske gjennomføring av undervisningen mer enn elevenes rett til opplæring», påpekes det videre.

I tillegg er det flere andre fylkeskommuner, enkeltkommuner og enkeltpersoner som har gått mot eller vært kritiske til deler av endringene i høringsrunden.

Les også: Advarer om at ungdom kan gi blaffen i korona-tiltak: - Skam for oss voksne å oppføre oss sånn

Melby: - Større fleksibilitet

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsvarer imidlertid åpningen for mer hjemmeskole for skoleelevene.

- Vi er jo helt enig i at det beste for barn og ungdom det er å være på skolen, og hovedregelen på gult nivå skal være at man skal være fysisk til stede på skolen. Det som har vært viktig er å gi litt større fleksibilitet til skolene til å greie å finne gode løsninger for eksempel når de har mye fravær blant lærere, sier Melby til Nettavisen.

Melby understreker at skolene må beslutte å ha hjemmeskole, og samtidig varsle statsforvalteren om det.

- Hvorfor har dere overprøvd fagmyndighetene?

- Det er jo viktig at vi lytter både til helsemyndighetene, men også til de som jobber i sektoren. Jeg har fått veldig tydelige tilbakemeldinger både fra kommunene og fra alle de som jobber i skolen om at de trenger fleksibilitet. Det er en kjempekrevende hverdag der ute, og det er vanskelig å få ting til å gå opp samtidig som å gi et godt faglig tilbud, sier statsråden, og legger til:

- Så dette er et forsøk på å gi dem litt mer fleksibilitet.

- Barneombudet advarer mot konsekvensene for barn og unge. Hva tenker du om det?

- For det første er det sånn at sårbare barn og unge skal få et tilbud på skolen, enten vi er på gult eller rødt nivå. Jeg kan love både barneombudet og alle andre at vi har veldig stor oppmerksomhet rundt de barna som har ekstra store behov - og så må vi slå fast at det er vanskelig å gi et godt tilbud til alle barn under en pandemi, og det aller viktigste vi kan gjøre er å holde skolene og barnehagene åpne, sier Melby.

Les også: Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig eksamen

Støtte fra lektorlaget

Melby har også fått støtte i høringsrunden, blant annet av lektorlaget.

«Vi ser for oss at den foreslåtte forskriftsendringen kan representere en mulighet for å praktisere gult nivå med mer avstand og større trygghet for lærere og elever. Vi tror mange lærere vil oppfatte endringen som at myndighetene vil bedre lærernes arbeidsbetingelser på gult nivå», skriver de i sitt høringssvar.

Støtte gir også Utdanningsforbundet og byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo:

«Dersom det skal åpnes for hjemmeopplæring utover de tilfellene der det er nødvendig på grunn av smitteverntiltak, støtter Oslo kommune forslagets vilkår for at hjemmeopplæring på dette grunnlag skal kunne benyttes», skriver byrådsavdelingen.

Skolenes landsforbund skriver også at de «stiller seg positiv til det fremlagte forslaget, men ønsker å bemerke at det gjøres gjeldene fra ungdomsskoletrinnet. Dette for å ikke skape forvirring rundt aldersgruppen 12 til 13 år».