Av 84 domfelte ungdommer i Oslo tingrett i 2019, hadde 73 domfelte en ikke-norsk kulturell bakgrunn. Det viser gjennomgangen som Nettavisen har gjort (les egen sak).

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) er ikke overrasket over tallene som Nettavisen har hentet fra 2019-dommer i Oslo tingrett. Han bor i Groruddalen på Oslos østkant og er svært opptatt av hvordan man kan motvirke og forebygge kriminalitet og andre sosiale utfordringer i de østre bydelene i Oslo.

Tidligere artikler i serien:

- I de utsatte områdene av byen, med ulike typer sosiale problemer, så er det en høyere andel unge med innvandrerbakgrunn, sier Bøhler til Nettavisen. Ved sju skoler på Oslo øst er andelen minoritetsspråklige elever over 90 prosent, viser Oslo kommunes statistikkbank.

Les også: Jan Bøhler (Ap) rister på hodet av påstand om strukturell rasisme i Norge

Les også: Eks-gangstere vil bekjempe ungdomkriminalitet i Oslo

- Frafallet fra skolen er veldig høyt i disse områdene, og det er her de etablerte gjengene er. De som blir gående ute å henge, blir dessverre fort rekruttert av eldre. De får ulike oppgaver, som å selge narkotika og beskytte et område. Det gir status å være en som de kriminelle gjengene bruker, sier Bøhler.

Han peker på at det ofte er dårlige familiestrukturer hjemme som gjør at ungdommene faller ut av skolen og søker andre voksne forbilder utenfor hjemmet.

- Dessverre blir det ofte kriminelle forbilder, sier Bøhler.

Bøhler peker på fire sentrale punkter som må bedres for å motvirke ungdomskriminaliteten i Oslo:

1. Tiltak for ungdom under 18 år

Tiltak fra dag én for de under 18 år som faller ut av skolen. I dag er det lite tiltak for de som velger å ikke gå videregående skole.

- Vi har en veldig firkantet samfunnsidé om at alle skal gjennomføre videregående skole. Derfor har vi få tiltak for de som er under 18 år, sier han.

Les også: Han plukker opp ungdom før de blir voldsmenn

- Det er et skrikende behov for arbeidsplasser til disse unge menneskene, og vi får lite støtte fra det offentlige, sier Eivin Sundal i UngNorge til Nettavisen. Organisasjonen skaffer blant annet jobber til unge. Sundal påpeker at slike jobber, og mentorer som følger opp ungdommene, passer på at de kommer på jobb, og veileder dem i jobbhverdagen, er helt avgjørende.

- De må ha en meningsfylt jobb, og arbeidsgiver kan ikke forvente å få noe ut av dem de første månedene. Dette er ungdom som er vant til å sove hele dagen og være oppe om natten. De trenger mentorer som henter dem hjemme i senga og ordner opp hvis de stjeler fra arbeidsgiver, sier Sundal.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

2. Bedre hjelp og oppfølging til foreldre

Bøhler har tidligere etterlyst mer foreldreansvar i bydelene og politiet sier at foreldrene er de viktigste til å motvirke ungdomskriminalitet (les egen sak). Han påpeker at de i flere kulturer ikke har tradisjon for å følge opp barna slik vi gjør i Norge. I noen kulturer er det mødrene som har hele ansvaret, mens fedrene er fraværende.

I oktober 2019 var sju unge gutter tiltalt for en rekke ran i Oslo. Ingen av guttene bodde med mor og far. Seks av dem bodde hos mor, mens én bodde med far.

Mange foreldre i disse miljøene snakker dårlig norsk, og har dårlig kunnskap om det norske samfunnet og vet lite om norske forventninger til foreldreansvar. Bøhler mener at det må stilles mer krav og gis bedre opplæring, for å få foreldre til å utføre foreldrerollen i Norge.

- Men vil det hjelpe å ansvarliggjøre foreldre som kanskje allerede sliter selv?

- Mange av foreldrene til ungdommene som driver kriminalitet er oppegående, men de engasjerer seg ikke. Vi må kunne forvente at foreldre stiller på møter i regi av skole og barnehage. Hvis barnet ditt begår kriminalitet, så bør man kunne kreve at de stiller på møter med politi, skole og barnevern, sier Bøhler og legger til:

- Disse instansene må også kunne pålegge foreldre å ta ansvar for tiltak som for eksempel faste innetider, leksehjelp og oppfølging av rustesting, sier Bøhler.

3. Motvirke anti-myndighetskultur

Mange minoritetsgrupper kommer fra land der staten var en fiende. I tillegg dyrker mange ungdommer en gangsterkultur der opposisjon mot myndigheter og politi forherliges.

- Mange av disse ungdommene tror på myter om at politi, barnevernet, lærere og andre som representerer myndighetene er rasister og undertrykkere. Disse mytene er med å rettferdiggjøre deres kriminelle handlinger. Alle som er med og sprer slike myter må ta ansvar og tenke på hva de bidrar til, sier Bøhler.

Denne kulturen reflekteres blant annet i musikken og videoen til norske gangster-rappere.

Når både gamle erfaringer i familien og nye impulser fra ungdomskulturen sier at politi og samfunn er fienden, så er det lett å starte en kriminell løpebane.

- Noen av disse ungdommene bidrar også med penger hjemme i familien, uten at det spørres hvor de kommer fra. Da blir det ikke lett, sier Bøhler.

Eks-gangster Mikael Ali har fortalt Nettavisen om dette i et tidligere intervju i denne serien.

4. Tøffere grensesetting

- Det er avgjørende at samfunnet evner å sette grenser, og at kriminell ungdom opplever at handlingene deres får reelle konsekvenser. Jeg mener at vår evne til grensesetting overfor disse miljøene er for svak, sier Bøhler.

Justisdepartementet jobber nå med endringer i straffereaksjoner for unge kriminelle. Senior kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry sier at forslag til endringer vil om kort tid bli sendt ut på høring.

2019-dommene som Nettavisen har gjennomgått, viser at ungdommene har mange saker på seg før de blir tiltalt. Straffereaksjonene samfunnstraff og ungdomsstraff, er samtykkebasert.

Bøhler mener at dette ikke må være samtykkebasert.

- Jeg mener at det blir for lettvint å unndra seg straffereaksjonene som er basert på samtykke, sier Bøhler.

- Sport i å lure systemet

Spesielt ungdomsstraff, der den domfelte forplikter seg til å endre adferd, er svært krevende for mange. Denne rapporten fra Nordlandsforskning, som regjeringen nå baserer sine kommende endringsforslag på, påpeker hvor vanskelig det er for ungdom å forplikte seg til adferdsendring når de fortsetter i samme miljø:

«Disse straffereaksjonene krever ikke bare motivasjon, men også betydelig grad av selvdisiplin. Ungdommer i casestudien har vært utsatt for fristelser eller blitt presset sosialt til å ruse seg og/eller begå ny straffbar handling mens straffegjennomføringen pågikk. Et vennenettverk som støtter ungdommen på positive måter under straffegjennomføringen, er ikke alle forunt. Hjelp til å «snu kursen» fra familie og andre i nære omgivelser, er heller ingen selvfølge» står det i rapporten. Resultatet av blir et betydelig antall brudd på straffevilkårene.

«Det ser ut til «å gå sport i» å lure «systemet», særlig når det gjelder å skjule bruk av illegale rusmidler» står det i rapporten.

- Flere i ungdomsfengsel

- Bare ytterst få ungdommer får ubetinget fengsel. For noen av de som begår gjentatt alvorlig kriminalitet er det best både for dem selv, og for beskyttelsen av samfunn og ofre, at de tas ut av sitt miljø. Det er bare ved å bli tatt ut av sine miljø at disse virkelig kan få en sjanse til å starte på nytt, sier Bøhler.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ubetinget fengselstraff benyttes sjelden.

- Vi trenger adskillig flere plasser enn de åtte vi har, i egne ungdomsenheter utenfor vanlig voksen-fengsel for hele landet, hvor disse kan sone, sier han og legger til:

- Politiet i Oslo anslo allerede i 2018 at cirka 30 av gjengangerne i Oslo var aktuelle for ungdomsfengsel. Siden den gang har behovet økt, sier Bøhler.

I Nettavisens statistikk for 2019 fra Oslo tingrett, måtte 21 av 84 domfelte ungdommer sone en fengselstraff - de fleste gjort delvis betinget. Fem av disse var under 18 år da de ble domfelt. Ubetinget fengsel ble bare idømt når domfelte tidligere hadde vist at annen straffereaksjon ikke fungerte, og der lovbruddet var svært grovt.

Les egen sak: Ungdom med annen kulturell bakgrunn er kraftig overrepresentert blant unge dømte

Helt betinget fengsel ble gitt i 13 tilfeller. Samfunnstraff er den vanligste reaksjonsformen, og ble idømt 37 personer. Mange fikk også ungdomstraff og ungdomsoppfølging.

Bøhler mener også at barneverninstitusjoner må slutte med en praksis der ungdom blir sendt hjem fra institusjoner hvis de ikke er mottakelige for behandling.

- Det er en dårlig løsning å gi opp barn som har begått kriminalitet, sier Bøhler.

Tvangsinstitusjon for unge kriminelle

I mai foreslo Frp å plassere barn mellom 10 og 14 år, som har gjort kriminelle handlinger, på lukket institusjon drevet av kriminalomsorgen, samt å idømme flere kriminelle under 18 år fengsel. Du kan lese en egen artikkel om Frps hardere linje her.

- Hva mener du om Frps forslag om å flytte ansvaret for rehabilitering av unge kriminelle fra barnevernet til kriminalomsorgen?

- Jeg mener at vi heller bør gå inn for noe som går raskere å gjennomføre, og som det er mer realistisk å få flertall for. Det er å opprette barnevernsinstitusjoner som kan holde disse unge tilbake uten eget og foreldrenes samtykke, sier Bøhler og viser til at barnevernsloven allerede i dag (se loven her) åpner for å holde noen barn på institusjon mot deres vilje.

- Det problemet Frp ønsker å løse, kan løses raskere, og er mer gjennomførbart, hvis man utstyrer og bemanner opp barneverninstitusjoner for å gjennomføre tilbakehold, fremfor å overføre ansvaret til kriminalomsorgen, sier Bøhler.

Kritiserer Oslo bystyre

- Synes du ditt byråd i Oslo har gjort nok for å forebygge ungdomskriminalitet i Oslo?

- Nei, jeg synes de skulle ha laget barneverninstitusjoner som kan holde tilbake barn som begår særlig alvorlig kriminalitet. Jeg synes også de har vært passive i å opprette alternativer for ungdom som dropper ut av skolen. De snakker mye om sommerjobbene, men dette er ungdom som trenger jobb eller andre tiltak hele året, sier Bøhler.