Kjendisadvokaten slipper unna med en advarsel fra Tilsynsrådet etter heleridommen. Årsaken til den «milde» reaksjonen, er at saken har tatt lang tid i rettssystemet.

Etter at Høyesterett tidligere i år avviste anken til advokat Morten Furuholmen, tok Tilsynsrådet for advokatvirksomhet opp saken til behandling. Nå har rådet bestemt at det ikke skal sendes forslag om tilbakekalling av bevillingen som advokat til Advokatbevillingsnemnda.

Tilsynsrådet har istedenfor valgt å gi Furuholmen en advarsel.

– Det er en gledelig avgjørelse, som gjør at saken nå er avsluttet i forhold til det norske rettsvesen og forvaltning. Han har fått visshet om at virksomheten drives videre – og at han ikke skal påta seg lignende oppdrag i fremtiden, sier Furuholmens advokat John Christian Elden til VG Nett.

Lagt seg flat
Morten Furuholmen er blant landets mest profilerte strafferettsadvokater. Han er største aksjonær i Advokatfirmaet Furuholmen med 31,13 prosent. Selskapet har 24 ansatte. Furuholmen selv er styreleder i selskapet. Med seg har han seks partnere. Selskapet hadde i 2009 en omsetning på 25 millioner kroner og et driftsresultat på 10,5 millioner.

Furuholmen er dømt for å ha hjulpet Nokas-raneren David Toska å inndrive fem millioner kroner pluss 1,5 millioner kroner i rente. Det var kriminelle penger som Toska hadde lånt til finansakrobaten Thomas Øye. Domstolen mener at Furuholmen burde ha skjønt at dette var penger fra kriminell virksomhet, og har derfor dømt advokaten for grovt heleri.

Overfor tilsynet har Furuholmen beklaget det han gjorde.

«Advokat Furuholmen uttaler at han tar Høyesteretts dom på det dypeste alvor. han tilkjennegir også at han, i etterpåklokskapens lys, gjerne skulle ha sett at han ikke hadde påtatt seg denne saken, som er "et resultat av dårlig skjønn og vurderingsevne fra min side". Han har også redegjort for å ha iverksatt full gjennomgang av firmaets rutiner og regelverk, med det for øyet "å påse at firmaet har fullgode rutiner som sikret at et feilgrep aldri skjer igjen". Styret er også kjent med at advokat Furuholmen selv opplyser ikke å ha hatt noen personlig vinning i saken.»

– Mistet tilliten
I uttalelsen fra Tilsynsrådet står det: «Tilsynsrådets styre finner på denne bakgrunn klart at handlingen i seg selv må medføre at advokat Morten Furuholmen har mistet den tillit som for ham er nødvendig for utøvelse av yrke ( ...) Særlig for en høyt profilert forsvarer må det stilles helt spesielle krav om aktsomhet når man påtar seg å bistå personer fra de miljøer det her er tale om. Når det foreligger straffbar bistand som i utgangspunktet skulle kvalifisere til ubetinget fengsel, er dette brudd på bestemmelsene for advokaters virksomhet som er vesentlig mer graverende enn de som følger av de advokatetiske normer ...»

«Tilsynsrådet finner det på denne bakgrunn absolutt påkrevet med en reaksjon, men har vært i sterk tvil om reaksjonens art ( ...) Det må uten videre kunne slås fast at dersom avviklingen av straffesaken mot advokat Furuholmen hadde skjedd med en ordinær saksfremdrift, så ville Tilsynsrådet ha innstilt overfor Advokatbevillingsnemnda på tap av bevilling» skriver tilsynet.

Tatt lang tid
Tilsynet viser til to avgjørelser i Høyesterett der forsinket straffesaksbehandling har ført til at et tilbakekall av advokatbevilling vil samlet sett bli en for stor belastning.

«På bakgrunn av disse to høyesterettsavgjørelsene har Tilsynsrådets styre etter en samlet vurdering av alle sakens omstendigheter ikke funnet grunnlag for å foreslå tilbakekall av advokat Furuholmens advokatbevilling» står det.

Du kan lese hele protokollen fra styremøtet her.