*Nettavisen* Nyheter.

Solvik-Olsen fjerner ingen bomstasjoner

Samferdsel blir en av budsjettvinnerne.

Samferdsel blir en av budsjettvinnerne.

Øker pengebruken på vei med 12 prosent.

08.10.14 11:11

Det var på forhånd forventet at samferdsel skulle bli den store vinneren i årets statsbudsjett. Det er nå klart at det primært er snakk om vedlikehold som prioriteres.

Regjeringen legger opp til at bevilgningene til veisektoren økes til 26,8 milliarder kroner - noe som er en økning på drøye 12 prosent fra i fjor.

- Denne sterke økningen gjør det mulig å styrke vedlikehold og fornying av riksveiene, slik at vi i 2015 reduserer vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår. Økningen gir også rom for at det neste år blir startbevilgninger til alle store prosjekt som i oppfølgningen av NTP er forutsatt startet opp i 2015. Regjeringen styrker ellers planleggingen av nye prosjekt med sikte på at blant annet oppstart av viktige prosjekt for ferjefri E39 og bygging av E6 og E18, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ingen bompenger fjernes

Det legges ikke opp til at noen bompengestasjoner vil fjernes, og det hentes ikke inn nye veiprosjekter utover NTP. Regjeringen varsler derimot at de vil gjøre noe med effektiviteten til bompengesektoren.

Regjeringen fremhever at de derimot vil være i startfasen på følgende utbygginger:

 • E18 Riksgrensa – Ørje i Østfold
 • E16 Sandvika – Wøyen i Akershus
 • E134 Seljord – Åmot i Telemark
 • E39 Hove – Sandved i Rogaland
 • E6 Helgeland nord i Nordland

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med det nye budsjettet:

- Forslaget til samferdselsbudsjett betyr fortsatt rekordstor aktivitet på vegsektoren. – Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av vegnettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015.

Pengene til samferdsel fordeles slik:

Om lag 10,5 milliardar kroner til drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn og vegforvaltning – ein auke på vel 870 millionar kroner eller 9,1 prosent frå vedtatt budsjett 2014 og 12,3 prosent samanlikna med forslag frå den førre regjeringa.

 • Om lag 14,1 milliarder kroner til investeringar på riksvegnettet, medrekna midlar til rassikring – en økning på kroner eller 12,3 prosent frå vedtatt budsjett 2014 og 20,2 prosent samanlikna med forslaget frå den førre regjeringa.
 • 580,4 millioner kroner som statlig tilskott til skredsikring på fylkesvegnettet
 • 16,5 millioner kroner til Vegtilsynet – statlig tilsyn med veginfrastrukturen for offentlig veg
 • 694,5 millioner kroner til statleg kjøp av riksvegferjetenester
 • 445,9 millioner kroner til ”Vederlag for OPS-prosjekt” (årleg statleg godtgjersle til tre vegutbyggingar i perioden 2005-09 etter modellen ”offentleg-privat-samarbeid, OPS”)
 • 221,5 millioner kroner til ”Rentekompensasjon for transporttiltak i fylka”
 • 333 millioner kroner infrastrukturtiltak på vegnettet i Nord-Norge – som kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift (tiltak og kompensasjon kjem i tillegg til Nasjonal tansporftplan 2014-2023).


Regjeringen fyller også opp det såkalte infrastrukturfondet med 40 milliarder kroner, slik at det nå etter to år vil stå 70 milliarder kroner i fondet. Fondet er ment å sikre langsiktig finansiering av infrastrukturutbygging.

Det har også fra lekkasjene blitt kjent at rentekompensasjonsordningen for fylkene økes til tre milliarder kroner. Det betyr at fylkene kan ta opp lån opp til tre milliarder kroner, mens staten dekker rentekostnaden.

Svak økning til kollektivtransporten

Kollektivtransporten får også en økning i sine bevilgninger på rundt 8,5 prosent, mens det

Det er foreslått 975,6 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene neste år. Ordningen med bymiljøavtaler er under oppstart, og det er foreslått 70 millioner kroner for 2015. Bevilgningen vil øke betydelig framover. Ordningen med bypakker og dagens belønningsordning transport skal så raskt som mulig innlemmes i ordningen med bymiljøavtaler.

– Folketallet vokser kraftig i storbyområdene, og det skaper ytterligere problemer i trafikkavviklingen. Vi vil styrke kollektivtrafikken for å bidra til å redusere køene og begrense de miljøskadelige utslippene. Vi kan få til et bedre bymiljø om vi tilbyr fleksibilitet og frihet gjennom mer effektiv kollektivtransport, sier samferdselsministeren.

Jernbaneverket får nær 17,7 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet, en økning på 9,3 prosent sammenliknet med 2014.

3 196 millioner kroner er foreslått til statlig kjøp av persontransport med tog. Det er en økning på 4,9 prosent fra budsjettforslaget til den forrige regjeringen i 2014.

Store penger til jernbanen

 • Nær 8 milliarder kroner er satt av til større jernbaneprosjekter.
 • Nær 3,14 milliarder kroner til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen).
 • Vel 1,32 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen.
 • Nær 1,48 milliarder kroner til å videreføre prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen
 • 960 millioner kroner til dobbeltspor på strekningen Langset-Kleverud på Dovrebanen.
 • Til sammen 390 millioner kroner til bygging av nytt løp i Ulriken tunnel og til planlegging av dobbeltspor på strekningen Bergen stasjon–Fløen på Vossebanen
HTML EMBED


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.