Gå til sidens hovedinnhold

Motorvei i Vinderen sentrum

Grunneiere og næringsdrivende på Vinderen er oppgitte over planene for Vinderen sentrum. Selv om forutsetningene for planen om "motorveistandard" i Borgenveien er borte, vil kommunen gjennomføre prosjektet.

Vinderen: Vi står i fare for å få en meningsløs veistump i Borgenveien med motorveikarakter som ender opp i en halv rundkjøring. Fagfolk som vi har innhentet uttalelser fra karakteriserer trafikkløsningen som et makkverk, sier sivilingeniør Terje Wiggo Nielsen, som er en av flere grunneiere som blir berørt av planen.

Forutsetning borte

Til det omstridte nybygget i Borgenveien 50 er det knyttet et veipålegg som innebærer ni meter bred kjørebane, to sykkelbaner og syv til tolv meter brede fortau uten grøntanlegg. I dette ligger også at all overflateparkering skal fjernes. Fylkesmannen har satt kommunens ekspropriasjonsvedtak vedrørende Knut Haaviks eiendom i Ris skolevei 1 til side. Dermed er en av forutsetningene for veiplanen falt bort, nemlig en gigantisk rundkjøring ved siden av dagens R.O.O.M.
- Slik situasjonen er i dag vil vi få en ni meter bred blindgate som ender opp i to små villaveier. Vi har i alle år forsøkt å nå frem til plan- og bygningsetaten for å finne en god helhetsløsning for Vinderen sentrum. Vi fikk aldri anledning til å uttale oss om den utarbeidete planen, sier Nielsen.

Helt urimelig

Tidligere hadde kommunen solgt kommunal tomt som blant annet innebar deler av den gamle veibanen, slik at utbygger fikk utvidet byggegrensen, ikke bare til byggegrense, men helt ut til tomtegrensen. For å få til en type torgløsning og rundkjøring ved R.O.O.M. måtte deler av Haaviks tomt eksproprieres.
- Haavik mente naturligvis at det var helt urimelig at hans eiendom skulle tvangseksproprieres for en billig penge, for at utbygger skulle tjene titalls millioner på få utvidet sin byggegrense. Utbygger skulle altså få slippe å få ny opparbeidet vei på sin tomt, selv om det hadde vært fullt mulig. I tillegg sto det i reguleringsforslaget at en viktig premiss for planarbeidet skulle være å basere planens gjennomføring på frivillighet. "Det vil si at vi ikke forutsetter ekspropriasjoner fra det offentlige", står det i reguleringsforslaget. Fylkesmannen har gitt oss rett og dermed lar ikke veien seg gjennomføre som planlagt, sier Knut Haaviks svigersønn, advokat Lars Trygve Jenssen, som har fulgt saken i mange år.

Økonomisk bidrag

- All overflateparkering i Borgenveien skal fjernes. Det er planlagt et parkeringshus under friarealet i Borgenveien, men det vil antakelig aldri ble realisert, da verken private aktører eller kommunen har vist interesse for dette. Da er enda en forutsetning for den planlagte veibanen borte. Økonomien for et slikt anlegg er heller ikke til stede, i og med at det gjennom tomten går store kulverter for elektrisitet og tele. Omlegging av disse vil medføre store kostnader, sier Nielsen, som mener at Borgenveien må være et møtepunkt for beboere og besøkende, i stedet for "motorvei".
Dette er Vinderen Handelsforening og grunneiere enige om.
- Det er enkle grep som skal til for å skape en god løsning, sier leder av Vinderen Handelsforening, Maren Langeland Hagen.
- Vi er villig til å bidra med fagfolk og økonomisk bidrag for å finne en bedre løsning sammen med utbygger. Nå har utbygger startet arbeidet i gaten, hvor vi risikerer at fem millioner kroner skal brukes til en ufullstendig veistump. All overflateparkering vil bli fjernet uten at det kommer erstatning for disse i nærmeste fremtid. Vi vet blant annet at fortau og sykkelbane senere vil bli brukt til ulovlig parkering. Vi har planer om et "myldreareal" med tilgang til alle næringsarealer, torg med bydelsaktiviteter, grøntanlegg, sykkelbane, skolevei og parkering. I dette er det plass til en normal veibane opp mot villaveiene, sier Nielsen.

Flere fronter

- I tillegg er Haavik interessert i en fornuftig løsning med en Y-overgang til de to villaveiene. Slik det ser ut nå vil plan- og bygningsetaten (PBE) gi midlertidig brukstillatelse til nybygget uten at området ved R.O.O.M. blir løst. Etter at fylkesmannen har sagt sitt, må PBE komme opp med en annen reguleringsplan for veien. Nå går Ris Skolevei i en slags S-form inn mot Borgenveien. Her er det mulig å få en rett linje med et helhetlig løp inn på villaveien ved at Haavik avstår litt grunn og får litt av den traseen som passerer R.O.O.M. Da vil alle bli fornøyd, sier Jenssen.
- Men PBE er vanskelig å få i tale. Vi er frustrert og fortvilet over at ingen vil snakke med oss. Det er ingen i PBE som vil stå frem og ta ansvar. Vi mener å ha en fornuftig løsning på veiproblemet, men vi finner ingen å snakke med. Nå skal vi møte bydelspolitikerne, som skal være starten på en prosess på flere fronter. I forbindelse med veipålegget har vi fått i gang en dialog med utbygger, som ser ut til å være interessert i å komme oss i møte. I dag har vi også formulert et brev direkte til etatsdirektør Ellen S. de Vibe i PBE, hvor vi ber om et møte. Denne galskapen må stoppes, sier Nielsen.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant