Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

To dager senere ble han i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker. Italia begjærte Krekar utlevert 18. juli, og det er grunnlaget for varetektsfengslingen, som senere er ble forlenget til 8. desember.

Krekar vil anke

Fredag ble det avgjort av Oslo tingrett at mulla Krekar kan utleveres til Italia.

– Vilkårene for å utlevere Najamuddin Faraj Ahmad, født 7. juli 1956, til Italia er til stede, står det i kjennelsen, som kan ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Til TV 2 opplyser Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, at kjennelsen blir anket.

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Vi kommer bruke alle rettsmidler. Bakgrunnen for det er at mulla Krekar aldri har ledet noen terrororganisasjonene, inngått i terrorforbund, eller hatt noen forbindelser med Italia, sier forsvareren.

Meling sier at tingretten har unnlatt å se på det han omtaler som det politiske spillet rundt Krekar, blant annet det årelange valgkampløftet fra Frp.

– Denne saken vil prøves i rettssystemet, også internasjonalt, og jeg håper dette ikke blir en skamplett for Norge, sier han.

- Politisk spill

I kjennelsen fredag er det rettens syn at Krekar vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

– Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse, ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Mulla Krekar møtte i begynnelsen av denne uka i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Tror ikke han risikerer dødsstraff

Krekar har tidligere trukket fram at en utlevering til Italia vil medføre risiko for at han derfra kan bli utlevert til Irak og der vil risikere dødsstraff.

I 2016 kom Oslo tingrett til at Krekars liv ikke er i alvorlig fare, og retten kan ikke se at vurderingen skal endres nå.

Når saken er ferdig i retten, vil den oversendes til justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Deretter vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet til NTB.