OSLO (Nettavisen): Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) presenterte mandag det han kalte et nøytralt statsbudsjett for 2013. Han poengterte at det nå er viktig å holde orden i norsk økonomi og ikke bidra til pressproblemer i økonomien gjennom budsjettpolitikken.

- Norge har ingen fribillett
- Jeg vil advare mot å tro at den utvklingen vi har sett i norsk økonomi de siste årene er selvskreven. Norge har ikke fribillett til lav ledighet og stabil økonomi, sa Johnsen blant annet.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboken din

Forslaget til statsbudsjett neste år legger opp til å bruke 3,3 prosent av fondets verdi, som er mindre enn det handlingsregelen gir rom for.

Norge har ikke fribillett til lav ledighet og stabil økonomi

- Et nøytralt statsbudsjett
- Økt pengebruk vil føre til at lønnsvekst og stigning i eiendoms- og boligpriser. Nå er det ikke tid for å tråkke på gasspedalen. Derfor legger vi opp til et nøytralt statsbudsjett med en oljepengebruk omtrent som veksten i verdistigningen i fastlandsøkonomien, sa Johnsen i finanstalen.

Finansministeren entret fem minutter før klokka 10 Løvebakken og gikk inn døra til Stortinget. Klokka 10 la han fram statsbudsjettet for 2013 og innledet finanstalen.

Les hele finanstalen her (PDF)

- Naboer i hardt vær
- Mens det går godt i norsk økonomi, er mange av våre naboer ute i hardt vær, innledet Johnsen i finanstalen på Stortinget og tegnet et dystert bilde av økonomien ute i Europa.

- Europa er i sin verste krise siden andre verdenskrig, sa Johnsen.

Han beskrev møter med fortvilte ungdommer i Spania og Italia. En av dem, en spansk kvinne på 23 år, uttrykte seg slik, ifølge Johnsen:

«Jeg tør ikke tenke på det som er om ti år. Jeg kan ikke forestille meg hus, barn og ei god framtid. Jeg tilhører en generasjon som ikke lenger har noen framtid og drømmer».

- Det er denne virkeligheten mange europeere møter daglig. En utrygg framtid. Flere land må kutte store beløp i budsjettene for å få underskuddene ned og for å unngå at gjelden øker. Hos oss er det motsatt. Vi kan øke utgiftene. Samtidig vokser vår felles sparekonto, sa han videre og la til at det er naturlig at nordmenn har store forventninger.

- Umulig å oppfylle alle ønsker
- Men summen av alle krav og ønsker kan bli umulig å oppfylle. Derfor må vi alle gjøre valg. Vår evne til å ta tydelige valg i dag - og for framtida - vil bli stilt på prøve.

Finansministeren understreket at det er viktig i norsk økonomi og bygge opp under de gode resultatene, nettopp med tanke på framtida.

- Vi må kunne stå for de valgene vi tar i dag, også ti år fram i tid, sa Johnsen.

Han beskrev en økonomisk vekst noe over gjennomsnittet og en lav arbeidsledighet.

- Det er nå fire år siden den internasjonale finanskrisen brøt ut for alvor. Uroen har vart lenger enn de fleste trodde, sa Johnsen videre og pekte på usikkerheten knyttet til statsfinansene i land som Hellas.

Mest lest i Nettavisen nå:

Mer til vei og kommuner
Finansministeren sa i finanstalen at kommuneøkonomien står i første rekke når det gjelder omsorg og velferd. For neste år vil regjeringen gi kommunene en reell vekst på 6,8 milliarder kroner i samlede inntekter, hvorav 5 milliarder er såkalte frie inntekter, ifølge Johnsen.

Samferdsel er et område som får et klart løft i regjeringens budsjettforslag. Det foreslås en økning på 3,4 milliarder kroner.

Vi har høye ambisjoner på samferdselsfeltet, og vi oppfyller dem

- Planrammene overoppfylles dermed med 1,5 milliarder kroner. Vi har høye ambisjoner på samferdselsfeltet, og vi oppfyller dem, sa Johnsen.

1065 milliarder kroner

Regjeringen vil bruke 26 milliarder kroner mindre enn handlingsregelen tillater i neste års statsbudsjett. Av 1.065 milliarder utgiftskroner i budsjettet kommer 125 milliarder fra oljefondet, melder NTB.

Regjeringen omtaler altså forslaget til statsbudsjett for 2013 som «nøytralt». Det vil si at bruken av oljeinntekter vokser omtrent på linje med verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

Ifølge handlingsregelen kan staten bruke inntil 4 prosent av kapitalen i oljefondet hvert år. Forslaget til statsbudsjett neste år legger opp til å bruke 3,3 prosent av fondets verdi.

Følg NTBs direktefeed om statsbudsjettet her:

HTML EMBED

Ifølge regjeringens prognoser vil vi ha over 4.400 milliarder kroner i oljefondet ved utgangen av neste år.

Utgiftsvekst

Statens samlede inntekter vokser til 1.314 milliarder kroner neste år. Av dette kommer 401 milliarder kroner fra oljesektoren.

Den samlede veksten i utgifter er på 2,4 prosent eller 23 milliarder kroner, til 1.065 milliarder kroner. Den største økningen er utgiftene i folketrygden, som vokser med 12 milliarder kroner. Største pott på utgiftsposten er trygdefondet som tar 369 milliarder kroner av kaken.

Dette prioriterer regjeringen

* Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 6,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 1,8 prosent. Av den samlede veksten er 5 milliarder kroner økte frie inntekter.

* Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal transportplan øker med 3,4 milliarder kroner i 2013. Regjeringen overoppfyller planrammen for 2010-2013 med 1,5 milliarder kroner.

* Regjeringen foreslår at sykehusene reelt skal få 1,95 milliarder kroner mer til drift. Det betyr vel 2 prosent fullfinansiert vekst til pasientbehandling. Regjeringen foreslår å styrke dagtilbudet til demente med 100 millioner kroner, samt 88 millioner kroner til 1 750 heldøgns omsorgsplasser.

* Regjeringen foreslår 1,4 milliarder kroner mer til forskning. Dette gir en anslått forskningsinnsats på 27 milliarder kroner og en samlet realvekst på 32 prosent under denne Regjeringen. Det legges til rette for 3 250 flere studieplasser og bygging av 1 000 nye studentboliger. Grunnopplæringen styrkes med 483 millioner kroner.

* Regjeringen styrker samfunnsikkerheten og beredskapen betydelig. Regjeringen vil legge til rette for at nye redningshelikoptre skal kunne leveres i perioden 2016-2020 og tar sikte på kontraktsinngåelse i 2013. Regjeringen vil øke bevilgninger til dagens redningshelikoptre slik at beredskapen kan opprettholdes fram til nye redningshelikoptre er på plass. Det foreslås også å øke bevilgningene til IKT i politiet og til ansettelser av nyutdannende polititjenestemenn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og beredskapsdepartementet styrkes.

* Regjeringen følger opp målet for bistand og foreslår en bevilgning tilsvarende 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Det gir en økning av bistandsbudsjettet på 2,4 milliarder kroner.

* Kulturløftet om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til kulturformål innen 2014 i rute. Bevilgningene som inngår i løftet øker med 889 millioner kroner. Momskompensasjonen til frivillighet øker med vel 320 millioner kroner.

* Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig sektor. Med bevilgningen til EDAG og Altinn på til sammen 413 millioner kroner gjør vi kontakten med det offentlige enklere. Regjeringen foreslår 736 millioner til et IKT-moderniseringsprosjekt i Arbeids- og velferdsetaten.

(Kilde: Regjeringen)

Les også: 429 prosent toll på lammekjøtt

Kommunevekst

Kommunene får 6,8 milliarder mer i overføringer fra staten neste år. Det er en økning på 1,8 prosent. Av dette er 5 milliarder kroner såkalt frie inntekter.

Av andre store poster økes bevilgningene til sykehusenes drift med 1,95 milliarder kroner, mens bevilgningene til vei og jernbane økes med 3,4 milliarder kroner.

Les mer på Finansdepartementets budsjettside

Økt boligskatt

Regjeringen øker ligningsverdiene av næringseiendom og hytter eller bolig nummer to fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi. Argumentet er at dette vil dempe lysten til å plassere penger i eiendom, noe som i sin tur presser opp prisene.

Samtidig vil regjeringen øke bunnfradraget i formuesskatten fra 750.000 kroner til 870.000 kroner neste år. Det betyr at 50.000 færre skatteytere vil betale formuesskatt i 2013. (©NTB)

Følg Twitter-snakket om statsbudsjettet her:

HTML EMBED
new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: 'Statsbudsjettet', interval: 6000, title: 'Statsbudsjettet 2013', subject: 'Følg tvitringen om statsbudsjettet', width: 480, height: 480, theme: { shell: { background: '#8ec1da', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#444444', links: '#1985b5' } }, features: { scrollbar: false, loop: true, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: true, toptweets: true, behavior: 'default' }}).render().start();