* Denne kommentaren er endret etter publisering. Årsaken er at Vårt Land opprinnelig var upresise i sin gjengivelse av undersøkelsen. Se presisering nederst.

Det er Borg bispedømme som har gjennomført undersøkelsen blant sine medlemmer i forbindelse med at bispedømmet feirer 50 års-jubileum. Borg er det største bispedømmet i Norge, med rundt en halv million medlemmer.

De fleste bispedømmemedlemmene tilhører som ventet gruppen i mellomsjiktet, de "lunkne" som bruker kirken til seremonimester i "sorg og glede".

Det er i de to yttergruppene vi finner de oppsiktsvekkende resultatene.

Det er Vårt Land som omtaler undersøkelsen i dag. Her forteller biskop Atle Sommerfeldt at undersøkelsen er gjort for å kommunisere bedre med medlemmene der de er i livet sitt.

Seniorrådgiver Karianne Hjørnevik legger til at fargeinndelingen ikke er ment som verdikategorisering, men at de tre gruppene har ulike kjennetegn:

Den grønne gruppen (20,1 prosent) vil døpe barna sine dersom de skulle velge i dag. De har stor tillit til Den norske kirke, forteller at gudstjenesten styrker troen deres, og at Gud er kjærlighet og godhet.

Den gule gruppen (56 prosent) sier at de tror på "en kraft som kanskje kan være Gud". De støtter opp om den kristne kulturarven, og deltar i barnedåp, bryllup og begravelser.

Den røde gruppen (23,8 prosent), svarer at de er avvisende til kristen tro, eller aldri går i kirken. De er medlemmer kun fordi de alltid har vært medlemmer, og er som regel bare i kontakt med kirken ved begravelser.

Borg bispedømme og biskop Atle Sommerfeldt skal ha for ærligheten og motet. Så vidt jeg kjenner til er det første gang noen gjennomfører en slik omfattende undersøkelse om medlemmenes tro og tvil.

For organisasjoner som Human-Etisk Forbund må det være oppløftende at bare 20 prosent av medlemmene i statskirken svarer at de faktisk tror på Gud, eller går ofte i kirken. Fra før er det kjent at de aller fleste statskirkemedlemmer er relativt lunkne. Mer overraskende er det at så mange er helt eller delvis avvisende.

Bare i Borg bispedømme gjelder dette 117.000 medlemmer. Omregnet til hele statskirken betyr det at nesten 900 000 av medlemmene i Den norske kirke ikke bare er lunkne, men er i hovedsak ikke-troende.

Dette kommer i tillegg til de rundt 30 prosent av befolkningen (1,5 millioner) som har valgt å ikke være medlemmer. Mange av disse er imidlertid med i andre trossamfunn, så noe pålitelig tall for ikke-troende i Norge er vanskelig å regne ut.

Så kan det selvsagt hende at medlemmene i Borg bispedømme ikke er helt representative for befolkningen som helhet (Borg omfatter menighetene i Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum som tilhører Oslo).

Men uansett er dette en undersøkelse som bekrefter at kristendommens posisjon er ytterligere svekket, og at i alle fall den norske statskirkereligionen har mistet mye av grepet.

Konsekvensene av en slik innsikt er imidlertid uviss:

Om kirken skal tilpasse seg ytterligere de lunkne medlemmene, eller tvert imot går mer tilbake til "røttene" - tja, det vil nok kirkens lærde strides om i tida som kommer.


* Vårt Land opplyser at de i morgendagens avis vil komme med en presisering som påpeker at de ikke-troende i undersøkelsen ikke er så kategoriske som først presentert. Den lyder i sin helhet slik:

«På forsiden i gårsdagens Vårt Land presenterte vi et bilde av Borg-biskop Atle Sommerfeldt med tittelen «117.000 av hjorden hans tror ikke på Gud». På side 6 skrev vi om undersøkelsen, der bispedømmet kategoriserer medlemmene med fargekoder, og fastslo i tittelen: «Røde medlemmer: De som ikke tror».

Begge disse titlene er feil. Medlemmer som har fått rød kode svarer ulikt på spørsmål om tro, og svarene vektes mot hvor sjelden eller ofte de har vært i kontakt med Den norske kirke.

Det finnes for eksempel respondenter som svarer at de «ikke vet» på spørsmålet om tro, men som likevel får kode rød fordi de aldri har vært i kontakt med kirken. Og det finnes respondenter som svarer «Jeg er så sikker som jeg kan være på at Gud ikke finnes», uten å havne i rød gruppe, fordi de er i hyppig kontakt med kirken.

Vi beklager feilen.»

Så langt Vårt Land. Her er nøyaktige tall fra undersøkelsen, for spesielt interesserte: