Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer industriledigheten for fullt

Ferske tall fra Aetat bekrefter at arbeidsledigheten nå for alvor stiger innen industrien. Ledigheten er nå den høyeste på seks år

Ved utgangen av januar var det 96.100 ledige i Norge, noe som utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken, viser Aetats månedlige oversikt over registrerte ledige.Det er det høyeste nivået siden januar 1997.I januar i fjor var tallet 3,3 prosent.Mens det i fjor var vanskelig å se spor av krone- og renteproblemene i eksportindustrien i ledighetstallene, øker nå antallet ledige markant i industrisektoren, og veksten er i overkant over det makroøkomenes prognoser har vist.For dette segmentet er antallet ledige nå 24 prosent høyere enn for ett år siden.I fjor var det mye snakk om problemene for eksportindustrien, men det var faktisk innen akademiske yrker at ledigheten primært økte. Inntil nå.- Det ble utlyst få ledige stillinger i januar, noe som viser at etterspørselen etter arbeidskraft avtar ytterligere. Aetat regner derfor med at arbeidsledigheten vil holde seg betydelig høyere enn i fjor i de kommende månedene. Nedgangen i stillingstilgangen har vært størst innen bygg og anlegg, merkantile yrker og industriarbeid, skriver Aetat.I dag er det også kommet tall fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter den økende ledigheten (

Høyeste ledighet på mange år

).BakgrunnDet er to undersøkelser av nivået på arbeidsledigheten i Norge. Statistisk sentralbyrå gjør en spørreundersøkelse, Arbeidskraftundersøkelsen, som forkortes AKU. Aetat registrerer på sin side dem som melder seg ledige på arbeidskontorene.Arbeidskraftundersøkelsen publiseres kvartalsvis, men enkelte sesongjusterte hovedtall publiseres månedlig, og det er disse som får mest oppmerksomhet. Det som da kommer er et glidende tremåneders snitt. Ofte omtales imidlertid tallet litt sleivete som å gjelde den midterste av måneden, altså slik at tallet for august til oktober omtales som september-tallet. AKU-tallene kommer rundt en måned etter at tremånedersperioden er slutt.Registrerte ledige fra Aetat publiseres månedlig, like etter månedsskiftet. Det kommer tall for ulike sektorer, ulike landsdeler, med og uten sesongsjustering, og så videre. I tillegg kommer tall fordelt på helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det tallet som får mest oppmerksomhet er likevel helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, uten sesongjustering.Aetat publiserer samtidig tall for antallet annonserte ledige stillinger, som kan være en indikator på etterspørselen etter arbeidskraft.Det er ofte avvik mellom undersøkelsene. AKU-undersøkelsen fanger også opp ledige som ikke har registrert seg, for eksempel fordi de innser at de ikke vil få trygd. Dette kan for eksempel gjelde nyutdannede. På den andre siden kan en del mottagere av dagpenger anse seg selv som førtidspensjonert i AKU, men fortsatt være registrert ledige. I perioder med høy ledighet, økes antallet tiltaksplasser. Personer på slike tiltak regnes ikke med i Aetat-tallene, men i stor grad i AKU. Det finnes flere slike forklaringer på avvik.Det har vist seg at AKU-undersøkelsen i noen tilfeller har fanget opp økningen i ledigheten tidligere, for eksempel. fordi man også får med seg nyutdannede som ikke registrerer seg som ledige. På den andre siden er det betydelige feilmarginer i AKU-tallene fra måned til måned, fordi de baserer seg på en spørreundersøkelse blant et utvalg.I det kortsiktige bildet er Aeats tall viktigst, fordi de kommer raskt og har mindre feilmargin.

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut