Av: Ingunn Foss (H), stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen

Etter tragedien den 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert. Både Gjørvkommisjonen og Politianalysen konkluderte med at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet, og at politiet ikke er godt nok organisert og rustet for å møte trusler og kriminalitet vi står overfor i dag.

Komplisert kriminalitet

Selv om kriminaliteten de siste årene har gått ned, blir den stadig mer komplisert. Mye av kriminaliteten har flyttet seg bort fra gaten og over på nettet, ungdoms- og gjengkriminaliteten øker i de større byene, og kriminaliteten blir også mer og mer profesjonell.

Mens tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent, har seksuelle overgrep mot barn hatt en eksplosiv vekst på over 160 prosent.

Vi kan ikke møte morgendagens kriminalitet med gårsdagens metoder. Når kriminalitetsbildet er så dramatisk endret de siste årene, må politiet være til stede der kriminaliteten skjer.

Et merkeår

2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi. Vi kommer til å nå målet om to politifolk per 1000 innbygger, beredskapssenteret på Taralrud står ferdig, og alle de tre nye politihelikoptrene er fullt operative.

De siste årene har det blitt 2800 flere ansatte i politietatene, og over 1650 av disse er rene politistillinger. Nok politifolk er viktig for at du og jeg skal sove tryggere om natten.

Mye har blitt bedre i norsk politi, og mye av det skyldes at vi har prioritert politiet i hvert eneste budsjett siden vi tok over regjeringskontorene i 2013. Det betyr ikke at alt er perfekt og at politireformen er ferdig. Det gjenstår fortsatt viktig arbeid.

Det varierer hvor langt de ulike politidistriktene har kommet i arbeidet, og hvor godt de nye rutinene har satt seg. Politidistriktene må få tid og ro til å gjennomføre reformen.

Nettkrim

En av de største utfordringene vi står overfor fremover er det komplekse kriminalitetsbildet. Mer og mer foregår på nett.

Kriminelle vil ikke rane banker med Olsenbanden-metoder, men over nettet. Gaten er ikke lengre det farligste stedet for barn og unge, det er mobilen de sitter med på gutte- og jenterommet sitt.

Disse sakene som omhandler nettovergrep og økonomisk kriminalitet på kryss av landegrenser er så store og omfattende, som gjør at vi får etterslep på etterretning på andre saker. Det betyr at vi har et akutt behov for ny og bedre kompetanse på dette feltet. Politiet må jobbe mer på tvers og på nye måter.

Nødvendig reform

For å klare dette har politireformen vært helt nødvendig. Derfor bekymrer det meg at Arbeiderpartiet som jo tross alt satte i gang dette arbeidet, og stemte for reformen i Stortinget, nå vakler.

Skal vi klare å møte morgendagens endrede kriminalitetsbilde, må også politiet endre seg. Dette arbeidet er vi i gang med, og Høyre kommer til å stå rakrygget gjennom denne viktige reformen for at vi fremover skal være rustet til å møte kriminaliteten.