RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

NAV svarer: - Skjønner at saken kan virke urimelig

BRYTER TAUSHETEN: For første gang kommenterer NAV, her ved Anne Lieungh (innfelt), saken om NAV-støtte til millionær Odd Kalsnes.
BRYTER TAUSHETEN: For første gang kommenterer NAV, her ved Anne Lieungh (innfelt), saken om NAV-støtte til millionær Odd Kalsnes.
Sist oppdatert:
For første gang etter at Nettavisen fortalte om NAV-støtte til millionær Odd Kalsnes, kommenterer en NAV-sjef.

Fremdeles er NAV-direktør Joakim Lystad taus om millionærstøtten fra NAV, men torsdag ettermiddag kommenterte fungerende tjenestedirektør Anne Lieungh saken på vegne av NAV.

- Jeg skjønner at saken kan virke urimelig, sier hun.

Da Nettavisen mandag publiserte artikkelen om advokat, eiendomsmegler, millionær og nullskatteyter Odd Kalsnes, som gjennom flere tiår har fått støtte til bil av NAV, sa NAV at det er liknet inntekt som ligger til grunn for den økonomiske behovsprøvingen.


Det sa også statsråd Robert Eriksson (Frp) som var raskt ute med å kommentere at det var regelverket som politikerne har laget, og ikke NAV, som har ansvaret for at millionæren hadde fått støtte. 


Fikk svar
Siden da har flere stilt spørsmål ved det. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sa at NAVs saksbehandling i saken virket paradoksal sammenlignet med den behandlingen andre brukere opplever.


Tidligere sosialminister Ingjerd Schou sa at hun trodde regelverket var godt nok, og at NAV må svare for saksbehandlingen.


Anne Lieungh i NAV.

I flere dager har Nettavisen forsøkt å få svar fra NAV generelt og NAV-direktør Joakim Lystad spesielt. Torsdag fikk vi et omfattende skriftlig svar fra NAVs kommunikasjonsavdelingen. Du kan lese spørsmål og svar nederst i denne artikkelen.

Torsdag ettermiddag fikk Nettavisen også telefonintervju med Lieungh i NAV.

- Tar hun feil?
- I Nettavisen onsdag sa stortingspolitiker Ingjerd Schou (H), som var sosialminister da NAVs bilforskrift ble endret i 2003, at hun ikke trodde det var regelverkets skyld at denne millionæren fikk NAV-støtte, men at NAV må svar for sin saksbehandling. Tar hun feil?

-Når vi er fritatt fra taushetsplikten kan vi kommentere enkeltsaker. Vi kan ikke kommentere denne enkeltsaken, men regelverket tar bare hensyn til inntekt, sier Lieungh.

- Gjør NAV noe med denne saken nå?

- Jeg er ikke fritatt fra taushetsplikten så det kan vi ikke kommentere.

- Er regelverket godt nok i dag, eller er det slik at millionærer med loven i hånd kan gjøre krav på NAV-støtte til bil?

- Jeg viser til tidligere fra fagfolkene på regelverksspørsmål (spørsmål og svar lenger nede i artikkelen red.anm), men jeg skjønner at slik saken er fremstilt i media så virker det urimelig, sier Lieungh og legger til at departementet nå ser på dagens regelverk.

- Kjell Ingen Røkke, Øystein Stray Spetalen og Stein Erik Hagen er alle personer som har vært oppført med null i inntekt på likningen. Betyr det at de ville innfridd NAVs økonomiske behovsprøving hvis de hadde søkt om støtte til bil?

-Det er et hypotetisk spørsmål. Jeg kan ikke svare på om de ville passert vilkårene basert på inntekt.

- Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon sa til Nettavisen at brukere opplever en betydelig behovsprøving når man søker om hjelpemidler, og at NAV foretar betydelige undersøkelser rundt personer som søker om hjelpemidler for å finne deres behov. I lys av det, burde NAV da finne ut om søker i realiteten er svært godt bemidlet?

- Hva slags behovsprøving som foretas er vanskelig for meg å svare på, her må jeg vise til tidligere svar fra fagfolkene våre (spørsmål og svar lenger nede i saken red.anm). Men vi gjør en konkret vurdering i hver enkelt sak, sier Lieungh.

Nettavisen legger også ved de skriftlige svarene som er oversendt fra NAV. Spørsmålene hadde Nettavisen etter avtale sendt NAVs presseavdeling.

Spørsmål og svar:

Fra NAV: Hjelpemiddelområdet generelt: Først og fremst må det vurderes om søkeren har et varig behov (dvs. over to år). I disse sakene kan det i noen tilfeller være aktuelt å innhente dokumentasjon fra lege, ergoterapeut eller fysioterapeut. Deretter må det vurderes om hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig for å kunne innvilge hjelpemiddelet. Det blir en individuell vurdering i hver enkelt sak om medlemmet fyller disse vilkårene. Det skal fremkomme opplysninger i søknaden om på hvilken måte hjelpemiddelet erstatter redusert funksjonsevne, og om hvilke andre tiltak er som er prøvd ut. På noen hjelpemiddelområder er det krav til mye dokumentasjon før hjelpemiddelet kan innvilges, for eksempel i boligsaker hvor det skal monteres trappeheis eller dørautomatikk i fellesoppganger (Godkjenning fra gårdeier, pristilbud fra leverandør mm). Informasjon som er nødvendig i hver enkelt søknad avhenger av type hjelpemiddel som det søkes om. Det er dermed ikke mulig å lage en uttømmende beskrivelse av hva slags informasjon hjelpemiddelsentralen henter inn for å behandle søknader om hjelpemidler. Det er ingen økonomisk behovsprøving for å få innvilget et hjelpemiddel ut over bilstønadsordningen.

Spørsmål fra Nettavisen:Gjør saksbehandlere en lik behovsprøving?

Spørsmål fra Nettavisen:Hvis ja: Hvordan har det seg at man da ikke vektlegger/finner ut at andre søkere disponerer flere andre biler eller bor i hus til titalls millioner?

Spørsmål fra Nettavisen:Hvordan kan NAV forsvare at en personer med stor formue får støtte, mens andre får beskjed om å selge sin bil før de får hjelp av NAV?

Svar fra NAV: Vi viser til tidligere svar angående inntektsvurdering. Det skal tas utgangspunkt i den alminnelige inntekten til bruker. Formuen til bruker vil derfor ikke være av betydning for vurderingen. NAV forholder seg til opplysningene som fremgår av ligningsattesten.

Til bruker som har en alminnelig inntekt før særfradrag som er under 6 G skal stønaden graderes. Har vedkommende en inntekt som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), utbetales ikke stønad til gruppe 1 bil selv om alle andre vilkår for stønad er oppfylt.

Spørsmål fra Nettavisen:Blir regelverket brukt ulikt i de ulike NAV-kontor? Er dette noe NAV har gjort noe med?

Fra NAV: Regelverket skal brukes likt, og vi har rundskriv og instrukser som skal bidra til det. Vi har også flyttet behandling av en del saker til NAV forvaltning, for å bidra til en mer enhetlig praksis. Reglene som følger forvaltningsloven ligger til grunn i alle saker. Vi har forståelse for at saker med elementer av skjønn vil kunne oppfattes forskjellig av saksbehandlere og kan få noe ulikt utfall.

Spørsmål fra Nettavisen :Er det behov for utdanning av NAV-ansatte slik at de behandler søknader likt, og etter regelverket?

Fra NAV: Det vil alltid være behov for kompetansetiltak for alle ansatte på alle områder i etaten, og vi driver med systematisk kompetanseutvilking.

Spørsmål fra Nettavisen:Mener NAV at man trenger nytt verktøy i behandling av saker? Hva mener NAV selv, som jobber med slike saker, må til av regelverk for at støtten skal gå til de som virkelig trenger det?

Fra NAV: NAV behandler et stort antall saker, og det er store variasjoner. Noen er enklere og mer rutinemessige enn andre, og noen omfattes av et mer kompleks regelverk. Uansett er det viktig å ha et kritisk blikk på om gjeldende regler fungerer etter hensikten, og eventuelt foreslå endringer. Dette er en av de oppgavene som følger av Arbeids- og velferdsdirektoratets rolle som ansvarlig for å praktisere velferdspolitikken.

Spørsmål fra Nettavisen:Kan såkalte nullskatteytere med høye reelle formuer slippe å betale for eksempel barnebidrag slik en kvinne beskriver i e-posten referert over?

Fra NAV: NAV må følge regelverket fastsatt av lovgiver. På bidragsområdet er utgangspunktet slik at faktisk inntekt legges til grunn. Vi har ikke anledning til å legge til grunn formue. Barnetrygd og kontantstøtte er ikke behovsprøvd og ytes uavhengig av inntekt, mens eksempelvis er dagpenger, arbeidsavklaringspenger og grunn- og hjelpestønad rettighetsbaserte ytelser. Dette innebærer at dersom den som søker fyller visse vilkår, vil han/hun få innvilget ytelsen. Disse ytelsene er ikke behovsprøvd (dvs at også en person med høy formue kan få innvilget ytelsene). For nærmere informasjon om de ulike inngangsvilkårene, vises det til nav.no.

Spørsmål fra Nettavisen: Spørsmål på generelt grunnlag: Når man søker om bilstøtte skal man svare på om man har andre biler i husstanden. Er det greit å svare «nei» hvis man har biler registrert på firma, eller leaser biler gjennom firma?

Fra NAV: Generelt skal man svare sannferdig i søknadskjemaer. Biler registrert på firma eller leaset, er ikke i husstanden.

Utgangspunktet er at bruker ikke kan få tilskudd til kjøp av bil dersom han eier en bil som er under 11 år, jf. § 8 i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel. Det vil ikke ha betydning for vurderingen om bruker eier eller disponerer flere biler som er over 11 år.

I noen tilfeller kan det være bil i familien eller i husstanden som er under 11 år. Problemstillingen blir da om brukers transportbehov kan dekkes tilfredsstillende ved bruk av denne bilen i familien eller i husstanden, jf. § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel. I slike tilfeller må det foretas en konkret vurdering om brukers transportbehov kan dekkes på en tilfredsstillende måte av brukers ektefelle, øvrige familiemedlemmer eller andre i husstanden, herunder samboer, transporttjeneste for funksjonshemmede mv. før det kan tas standpunkt til stønad til anskaffelse av eget kjøretøy. Dette gjelder ikke hvis den aktuelle bilen er over 11 år.

Spørsmål fra Nettavisen:Spørsmål på generelt grunnlag: Er det slik at personer som har ressurser til å skrive gode søknader og følge opp avslag med klager, får mest støtte fra NAV?

Fra NAV: Vi har ikke statistikk som gir oss grunnlag for å si noe om forholdet mellom ytelser fra NAV og brukerens ressurser. Ytelser skal innvilges dersom man oppfyller kravene (se svar på spørsmål 6). Vi har veiledningsplikt og kan hjelpe brukerne med å få frem relevante opplysninger. Generelt er det et godt råd å gi oss nok informasjon til å kunne vurdere søknaden så effektivt som mulig. Vi oppfordrer alle som er uenige i våre vedtak eller har hatt en dårlig opplevelse med NAV, til å klage.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere