Nettavisen publiserte mandag en sak hvor tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen og hans advokat John Christian Elden nok en gang etterlyser svar fra Norges Fotballforbund (NFF) på rasismevarselet han sendte i mai 2017.

Flere daværende og nåværende aktive toppdommere hadde i en periode på flere år sendt tekst- og bildemeldinger med klart rasistisk innhold til ham på ulike Whatsapp-grupper. I de samme gruppene sendte også Edvartsen sleivspark og var med på sjargongen. Tre av dommerne som bidro med meldingene er fortsatt aktive på toppnivå.

I forbindelse med denne artikkelen har Nettavisen vært i kontakt med en rekke personer i NFF over en periode på flere måneder.

Ville ikke svare

NFF har tidligere ikke villet kommentere hva de har gjort i saken. Også denne gangen valgte NFF å ikke svare på konkrete spørsmål og kom heller ikke med nye fakta.

Etter publisering mottok Nettavisen et tilsvar fra generalsekretær Pål Bjerketvedt, som her følger i sin helhet:

Edvartsen og anklager mot NFF

«Det vises til tidligere dommer og medarbeider i NFF Svein-Erik Edvartsens udokumenterte påstander i Nettavisen om at NFF ikke har tatt tak i forhold i dommermiljøet han i 2017 orienterte om og mente var uakseptable. Dette er selvsagt ikke riktig. Tematikken var en del av saksgrunnlaget i den såkalte dommersaken som fikk mye oppmerksomhet på den tiden, og kan ikke frikobles fra dette grunnlaget fire år senere. Opplysninger og påstander om mobbing og trakassering var en sentral del av konfliktgrunnlaget.

Vinteren og våren 2017 oppstod det en betent konflikt mellom Svein-Erik Edvartsen på den ene siden, NFFs dommersjef, toppdommermiljøet og dommerforeningen på den andre siden. På bakgrunn av konflikten tok Edvartsen ansvar og aksepterte et forlik som diskvalifiserte ham fra videre dømming.

I april mottok NFF flere innspill fra dommere med eksempler på det de mente var uakseptabel adferd fra Edvartsens side. Dommere sto også fram i media med sine historier. NFF satt i gang en undersøkelse, av noen medier beskrevet som en «etterforskning» eller «granskning». Det er medieskapte uttrykk som vi ikke har tatt i bruk. Det var en undersøkelse og en naturlig oppfølging i kjølvannet av innspillene vi mottok.

Les også: Det beste Edvartsen vet er å plage NFF

Mens dette arbeidet var i gang leverte Edvartsen til oss papirkopier av meldinger fra en chatgruppe i dommermiljøet der han mente seg forulempet, motsatt vei. Materialet ble tatt inn i allerede pågående undersøkelser.

Fra NFFs side ble det på ulike måter tatt initiativ til dialog, avklaringer og samtaler rundt den anspente situasjonen i miljøet. Dommermiljøet (dommerforeningen) tok forøvrig selv initiativ til møter der situasjonen ble behandlet, også med Edvartsen til stede.

Påstandene ble tatt alvorlig og det ble iverksatt ulike tiltak internt i miljøet. Edvardsen har tidligere fått svar på de samme spørsmål og påstander om NFFs håndtering av saken som han slipper til i Nettavisen med nå.

De siste årene har bevisstheten om bruk av sosiale medier økt, og vi opplever at det er en god og saklig dialog og gjensidig respekt for hverandre i dommermiljøet. Det ble satt inn tiltak som:

  • Gjennomgang av dommerkontrakten i forhold til etiske retningslinjer og individuelle forpliktelser
  • Økt fokus i dommergruppen på hva etterlevelse av NFFs verdier innebærer
  • Engasjement av egen idrettspsykolog for å bidra til å bedre kulturen og øke den enkeltes ansvar og bevissthet, blant annet rundt kommunikasjon
  • Bruk av spørreundersøkelser internt i gruppen for å avdekke klima, stemning og utfordringer.
  • Felles samlinger med dommerforeningen og leder av dommerkomiteen med tema kulturbygging
  • Miljø, prestasjoner og kultur er et gjentagende tema på møter i dommerkomiteen fremdeles.

Etter forliket i dommersaken i mai var dette ikke lenger et tema fra de involverte parter. Men NFF arbeidet likevel videre med saken. Vi fulgte etablerte rutiner og vanlig prosedyre når forhold som her er omtalt, blir kjent. Vi konkluderte blant annet med at det over tid hadde oppstått, på en uakseptabel måte, en sjargong og en form for «humor» som kunne fremstå krenkende eller rasistisk, og som var å betrakte som et kulturproblem og en forsuring av dialog og samarbeid i miljøet. Saken ble avsluttet. Det er ikke konkludert med at enkeltpersoners oppførsel i denne spesifikke delen av det sammensatte sakskomplekset har vært av en slik karakter at videre reaksjon har vært naturlig eller nødvendig.

Edvartsen og NFF inngikk et nytt forlik i en avskjedssak, fra hans faste stilling i NFF, i juni 2018. Edvartsen henvendte seg til NFF i august 2018 med spørsmål om det han kaller «etterforskningen». I NFFs svar ble det vist til momenter som det her er redegjort for, herunder at saken var avsluttet fra vår side. Siden har ikke Edvartsen reist noen spørsmål rundt temaet, før nå i 2021.»

Oslo 4. oktober 2021

Norges Fotballforbund

Pål Bjerketvedt

Generalsekretær