9. mars sendte Datatilsynet et brev til NFFs advokat Magnus Stray Vyrje. Overskriften til teksten var klar: «Krav om redegjørelse - Lagring av personopplysninger - Norges Fotballforbund».

I brevet, som er unntatt offentlighet, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at den tidligere toppdommeren Svein-Erik Edvartsen har klaget forbundet inn til Datatilsynet for brudd på norsk lov.

«Klagen gjelder fortsatt lagring av opplysninger om IP-adresser og rapporten som ble innhentet av NFF for å analysere IP-adressene», står det i brevet.

En IP-adresse er enkelt forklart en unik ID til en for eksempel en PC eller telefon som er koblet til et nettverk.

KOMMENTAR: Det beste Edvartsen vet er å plage NFF

Fikk sparken

IP-adressen til Edvartsen ble hentet inn i forbindelse med en oppsigelsessak mot ham i jobben som seksjonsleder i NFF høsten 2017. Men Datatilsynet mente NFF hadde brutt norsk lov ved at personopplysningene ble lagret og sammenstilt med mailer forbundet mente var sendt med falsk identitet. Datatilsynet ila NFF en bot på 50.000 kroner i januar i fjor. NFF aksepterte boten.

– Vi valgte å klage inn NFF på nytt til Datatilsynet før jul og jeg er glad for at de besluttet å åpne ny sak mot forbundet, skriver Edvartsen i en melding til Nettavisen.

Les også: John Christian Elden mener NFF har bløffet i rasismesak med Svein-Erik Edvartsen

Nettavisen har også fått tilgang til Edvartsens klagebrev til Datatilsynet i den nye saken hvor det blant annet heter:

«Det er Edvartsens syn at dette er en fortsatt krenkelse av hans personvern da opplysningene skulle vært slettet (....). Edvartsen ønsker at Datatilsynet presiserer dette overfor NFF da han legger til grunn at de ikke har noen intensjon om å slette disse opplysningene».

Edvartsens advokat, Kim Ellertsen, som tidligere har vært juridisk direktør i Datatilsynet, er krystallklar på at opplysningene burde vært slettet. Dersom NFF skulle bli felt risikerer de en større bot enn forrige gang da de altså måtte punge ut med 50.000 kroner.

– Det er etter vårt syn fortsatt krenkelse av Edvartsens personvern, vi mener at dette bør føre til en strengere reaksjon enn sist. Ny lov har regler som tilsier en langt strengere reaksjon, skriver Ellertsen i en mail til Nettavisen.

NFF taus

I det forrige vedtaket fra Datatilsynet kommer det ikke frem pålegg om å slette Edvartsens personopplysninger.

– Kan dere forklare hva som gjør at dere likevel mener NFF på nytt har brutt norsk lov?

– Jeg skjønner spørsmålet. Men det er en logisk slutning etter forordningens system. De hadde ikke anledning til å hente inn opplysningene og ikke anledning til å benytte dem. Vår oppfatning er at de etter loven har en plikt til å slette, skriver Ellertsen og viser til artikkel 17 nummer 1 bokstav d i personopplysningsloven.

Les også: Her diskuterer Edvartsen mulig comeback med dommerleder

Nettavisen tok kontakt med Lise Klaveness, nyvalgt president i NFF, i mars.

«Jeg tiltrådte som president for noen dager siden. Denne saken ligger ikke på styrets bord, hvert fall ikke ennå», skrev hun i en SMS.

Ved kontakt nå skriver hun følgende i en SMS:

«Vi ønsker ikke å kommentere en pågående rettstvist nå. NFF er representert ved advokat i saken, media kan forholde seg til ham.»

NFF-advokat Magnus Stray Vyrje tok uoppfordret kontakt med Nettavisen i mars etter at han var blitt gjort kjent med henvendelsen til Klaveness.

«NFF kan verken bekrefte eller avkrefte at forbundet har mottatt henvendelse fra Datatilsynet. Den som klages inn i denne type saker har nemlig taushetsplikt om de opplysninger som mottas fra tilsynet vedr. klagers identitet, personlige forhold og andre identifiserende forhold. Den som klages inn kan bare bruke slike opplysninger til å ivareta egne interesser. Brudd på taushetsplikten er straffbart», skrev han i en mail.

Ved ny henvendelse til NFF-advokaten svarer han følgende i en SMS:

«Saken er til behandling hos Datatilsynet. Det er da ikke riktig av meg å prosedere den i Nettavisen. Jeg har derfor ingen kommentarer.»

Les også: Svein-Erik Edvartsen varslet NFF om rasisme i mai 2017: - Jeg har ikke fått noen svar på fire år

Saksøkt for 170.000

NFF mener de er i sin rett til ikke å slette opplysningene. I forbundets redegjørelse for Datatilsynet kommer det frem at det er deres advokat som har lagret personopplysningene om Edvartsen. Stray Vyrje påpeker at loven åpner for unntak for å lagre opplysningene i saker som behandles i rettssystemet.

Tidligere i år gjorde Dagbladet det kjent at Edvartsen saksøker NFF for å ha brutt personvernet hans i den første saken med Datatilsynet. Han krever forbundet for 170.000 kroner. Denne saken er ikke avklart. Neste steg i den prosessen er Oslo tingrett dersom partene ikke kommer til enighet utenfor domstolene.

Les også: Disse SMS-ene fra NFF-topp får Edvartsen til å reagere

NFF bruker nettopp denne saken som argument for fortsatt å kunne lagre Edvartsens IP-adresser.

«Forliksrådets behandling av klagers forliksklage ble vinteren 2022 innstilt. NFF legger til grunn at klager kan videreføre saken ved å inngi stevning.»

Ifølge NFF-advokaten blir Edvartsen krav foreldet sommeren 2024.

«NFF og undertegnede anser det i mellomtiden påkrevd å videreføre min arkivering av klagers tidligere IP-adresse (...)»

Edvartsens advokat tar for gitt at personopplysningene blir slettet av NFF dersom Datatilsynet pålegger dette.

– Fra vår side vil da vurderingen være basert på hva de kommer med av utspill i den pågående erstatningssaken, og hva de legger på bordet av løsninger på andre forhold mellom NFF og Edvartsen.

– Dersom vi får medhold fra Datatilsynet i den siste saken er vår sak styrket og det vil det være naturlig å vurdere å ta ut stevning i erstatningssaken.

Det er uklart når Datatilsynet fatter endelig vedtak i saken, men det blir tidligst til høsten.