Ifølge en ny oversikt fra SSB brukte staten og kommunene i fjor 1707 milliarder kroner.

Det er en økning på 277 milliarder kroner fra 2014 - nesten like mye som alle inntekter fra merverdiavgiften.

SSB melder at det er direkte kontantbetalinger i form av pensjon og sosiale tjenester som er den klart største utgiftsposten på 675 milliarder kroner.

Det utgjør mer enn alle utgifter til helsevesenet, utdanningssystemet, forsvaret, justissektoren, miljøvern og bolig- og nærmiljøformål til sammen.

Alderspensjon er statens enkeltstående største utgift, tett etterfulgt av utgiftene til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Av 675 milliarder kroner, utgjør rene kontantytelser 505,5 milliarder kroner.

Norge har forpliktet seg til å bruke 2 prosent av BNP på forsvaret. I fjor brukte brukte vi rundt 60 milliarder, noe som utgjorde 1,7 prosent. Regjeringen har siden «funnet» 5,2 milliarder på andre budsjetter som skulle vært regnet inn i pengebruken for 2-prosentmålet.

Helsetjenester utgjør 284 milliarder kroner. Det er 53 milliarder kroner mer enn oljepengebruken i statsbudsjettet - eller nesten det samme som de samlede inntektene fra merverdiavgiften.

Fra 2014 til 2018 er utgiftene til justissektoren økt fra 32 til 41 milliarder kroner.

Norge bruker rundt 10 milliarder kroner i året på støtte til religiøse organisasjoner. Det utgjør omtrent hva forsvaret mangler for å nå sitt 2-prosentmål.

SSBs oversikt viser at det brukes rundt 11 milliarder kroner på vannforsyningen i landet. Dette tallet skal trolig økes betydelig i årene som kommer som følge av et aldrende ledningsnett.

Pengebruken i utdanningssektoren har økt med nesten 8 milliarder kroner i året de siste fem årene.

Klassisk miljøvern utgjør 31 milliarder kroner, der 2/3 av kostnadene er til tiltak for å forhindre at kloakk og søppel bare dumpes i naturen.

Hele samferdselsbudsjettet er å finne under kategorien næringspolitiske formål. I 2018 brukte staten 67,2 milliarder på vei- og jernbanetransport, mens kommunene brukte 52,9 milliarder. Ifølge SSB er det vei- og bane som har hatt den prosentvis største økningen de siste fem årene.

Legg forøvrig merke til at det under jordbruk- og fiske ikke er inkludert verdien av importvernet.

148 milliarder kroner går til en sekkepost som egentlig består av byråkrati, bistandsbudsjettet og renteutgifter.

Det er spesielt verdt å merke seg kategorien for renteutgifter. For mens oljefondet nylig passerte en kronesverdi på 10.000 milliarder kroner, har gjelden til norske kommuner økt eksplosivt de siste årene. Kommunegjelden var 2. kvartal i år 646 milliarder kroner - tilsvarende 120.800 kroner for hver innbygger i Norge.