Mandag kom det nye eksporttall fra Statistisk sentralbyrå. Fortsatt har Norge et gigantisk overskudd på handelen med utlandet. Til og med juli har vi eksportert for 452 milliarder kroner og importert for 251 milliarder kroner.

Og fortsatt utgjør olje og gass en stor andel av eksporten. I perioden til og med juli var denne eksporten 263 milliarder kroner, praktisk talt det samme som samme periode i fjor.

Oljeprisen har vært høyere i vår enn den var i fjor vår, men likevel begynner man å se en klar tendens til at den voldsomme pengeflommen inn i oljefondet er i ferd med å avta.

Lav tilførsel
Fredag meldte Norges Bank at det i første halvår ble det overført 54 milliarder til fondet, som ved utgangen av halvåret var på 2.792 milliarder kroner.

Les mer: Svakt kvartal for oljefondet

Det ligger an til at fondet i 2010 får den minste tilførselen siden 2003. I Revidert nasjonalbudsjett anslås det at det i 2010 blir overført 122 milliarder kroner.

Til sammenligning ble fondet i toppåret 2008 tilført 384 milliarder kroner.

Fremover
Men fortsatt er det et stykke igjen til det ikke lenger tilføres penger til fondet, gitt at fremtiden blir som forventet.

Selv om oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt klart, har gassproduksjonen økt. I siste utgave av Nasjonalbudsjettet anslås det bare en forsiktig nedgang i samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel fra 2010 til rundt 2020, men så øker fallet i hastighet.

I tillegg vil selvsagt eventuelle overføringer til oljefondet fremover avhenge av prisen på olje og gass, samt at den øvrige økonomiske politikken. Hvordan utvikler øvrige skatter og avgifter seg, og hva med utgiftene?

De siste par årene har det for å motvirke finanskrisen vært brukt mer oljepenger enn den såkalte handlingsregelen tilsier, men her er planen at man gradvis vil stramme inn for igjen å komme tilbake til nivået regelen foreskriver, nemlig at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på 4 prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

Uansett er det mye som tyder på at 2008 blir stående lenge, kanskje for alltid, som rekordår når det gjelder overføring av midler til oljefondet.