*Nettavisen* Nyheter.

Norges utgifter eksploderer

Foto: (SCANPIX/Montasje)

Her får du alt om revidert statsbudsjett.

13.05.11 15:06

Fredag la regjeringen og Sigbjørn Johnsen frem revidert statsbudsjett. Budsjettet viser at finansministeren og den rødgrønne-regjeringen er i en gullsituasjon, ettersom oljemillionene renner inn i kassen. De har råd til nesten alt. Det viser også utgiftssiden i budsjettet, som stiger kraftig.

Her kan du lese budsjettet (NB-PDF)

Johnsen kutter bruken av oljepengene med 15,2 milliarder kroner. Dermed kommer den norske oljepengebruken godt under handlingsregelen, som er at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på 4 prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

Dette gir imidlertid ikke regjeringen mindre handlingsrom.

Årsaken er nemlig at fastlands-Norge genererer gode inntekter for staten igjen. Men, utgiftsveksten bør bekymre finansministeren. Det er anslått at det i år vil være utgifter på 964,8 milliarder kroner, en økning på hele 71,9 milliarder kroner mer enn i fjor, noe som tilsvarer 14.600 kroner per nordmann.

Til sammenligning er inntektene fra oljefondet anslått til 115,8 milliarder kroner.

En av hovedårsakene til utgiftshoppet er en kraftig lønnsvekst, og dermed økte utgifter til pensjon, i 2011. Denne er anslått til seks milliarder kroner.

- Regjeringen bruker mindre enn handlingsregelen, men reelle utgifter øker sterkere enn antatt, skriver DnB Nor Markets i en kommentar.

Følg finansministerens pressekonferanse her:

Budsjettet viser at de anslåtte inntektene vil bli 1.160,3 milliarder kroner, noe som er opp fra 1.064,8 milliarder kroner i fjor. Samlet overskudd i 2011 anslås til 313 milliarder kroner, opp fra 262,4 milliarder kroner i fjor. Dette sier altså noe om hvor unik sitasjonen Norge er i.

God utvikling i norsk økonomi
Det var en fornøyd finansminister som la frem budsjettet.

- Norsk økonomi er inne i en god utvikling. Flere er kommet i arbeid, og arbeidsledigheten har falt. Den økonomiske veksten er på vei opp og ventes å bli høyere enn trendveksten i inneværende år. Med Regjeringens forslag til endringer i budsjettet for 2011 legger vi grunnlaget for at den gode utviklingen skal fortsette, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Her er hovedpunktene:
* Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte under­skuddet er bruken av oljeinntekter på 112,9 milliarder kroner i 2011, ned fra 128,1 milliarder kroner i saldert budsjett. Forslaget innebærer at bruken av oljeinntekter vil ligge 10,3 milliarder kroner under 4-prosentbanen, mens bruken av oljeinntekter i Nasjonalbudsjettet 2011 ble anslått å ligge 7,4 milliarder kroner over 4-prosentbanen.

* Bruken av oljeinntekter reduseres med 3,3 milliarder 2011-kroner fra 2010 til 2011, tilsvarende en innstramming på 0,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. I Nasjonalbudsjettet 2011 ble det lagt opp til en reelt uendret bruk av oljeinntekter, som innebar en innstramming på 0,2 prosentpoeng.

* Den underliggende realveksten i statsbudsjettets utgifter fra 2010 til 2011 anslås til 2,8 prosent.

Dette prioriterer regjeringen
Innenfor rammen for budsjettet har Regjeringen styrket satsingen på enkelte prioriterte områder.

* Bevilgningene til vei og jernbane økes med til sammen 186 millioner kroner. Dette er på linje med lekkasjene på forhånd.

* Regjeringen foreslår også å bevilge til sammen 162 millioner kroner til kartlegging i nordområdene. Også dette er på linje med lekkasjene på forhånd.

* Det foreslås økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, til Ny Giv og til styrking av NAV. Dette var også ute på forhånd.

* Videre heter det at en rekke andre utgifts- og inntektsendringer. Det gjelder blant annet norsk deltakelse i den militære delen av operasjonen for å gjennomføre FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1973 om Libya.

* Regjeringen foreslår videre å bevilge 235 millioner kroner i kompensasjon til Opplysningsvesenets fond for inntektstap som følge av Høyesteretts dom om at tomtefesteinstruksen ikke kan gjelde for dette fondet.

* Jens Stoltenbergs såkalte månelanding, fullskala renseanlegg av C02 for gass på Mongstad, kuttes. Bevilgningene foreslås redusert med i alt 940 millioner kroner. Forslaget innebærer reduserte utgifter til planlegging av CO2-fangst på 375 millioner kroner, mens utgiftene til planlegging av transport og lagring av CO2 reduseres med 565 millioner kroner.

Her kan du lese budsjettet (NB-PDF)

Andre endringer i budsjettet:
* I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til energieffektivisering i husholdningene med 70 millioner. I tillegg blir støtten til husholdningene innlemmet i energifondet.

* Statens netto kontantstraum frå petroleumsverksemda er i Revidert nasjonalbudsjett anslått til 311 milliardar kroner i 2011. Dette er 23 milliardar høgare enn det som vart lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 2011.

* Økt bevilgning til jernbanen skal brukes ved 17 millioner kroner til fornying av kontaktleidningsanlegg på Vestfold- og Sørlandsbanen. 10 millioner kroner til forbereding av arbeid med å bedring av Østfoldbanen og 13 millioner kroner til flere fornyingstiltak som omfattar driftsbasen på Marienborg i Trondheim, sporveksler og skilting på Jær-/Sørlandsbanen og snøryddingsutstyr.

* Regjeringa foreslår å sette av 18 millioner kroner til Vikersund skiflygingsanlegg i revidert statsbudsjett for 2011.

* I revidert nasjonalbudsjett presenterer regjeringen en økning i bevilgningene til kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav og Barentshavet til 153 millioner kroner. Styrkningen gjelder både Olje- og Energidepartementets kunnskapsinnhenting og aktiviteter i regi av Miljøverndepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet.

* Regjeringen har besluttet å markere 100 år med allmenn stemmerett i 2013, ved å øke bevilgningen til formålet med 2 millioner kroner.

* Regjeringen foreslår å bevilge 88,8 millioner kroner for å dekke et økt behov for plasser i barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.

* Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å øke støtten med 5 millioner kroner til ferietilbud for barn, unge og familier med dårlig økonomi.

* Regjeringen foreslår å øke kvoten for overføringsflyktninger med 250 plasser som følge av situasjonen i Libya. Tidligere er det åpnet opp for å ta i mot 90 personer på bakgrunn av situasjonen i området. Regjeringen foreslår å bevilge 41,7 millioner kroner til dette.

* Regjeringen øker garantien for oppryddingsprosjektet på Raufoss fra 90 til 124 millioner kroner.

* Skatteetaten får 11 millioner kroner for å endre ordningen med offentlige skattelister.

* Lønnsveksten i offentlig sektor og til pensjoner øker. Økningen er på ca 6 milliarder kroner.

Her er lekkasjene før budsjettet ble lagt frem:

* Økte bevilgninger til vei og bane på tilsammen 186 millioner kroner.

* 162 millioner kroner skal brukes på kartlegging av nordområdene.

* Økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og generelt en styrking av NAV.

* 110 millioner kroner til oppryddingstiltak etter Godafoss-forliset.

* Bevilger 25 millioner kroner til å utbedre den ulykkesutsatte veien gjennom Lavangsdalen, men midtdelere må vente (NRK)

* Vikersundbakken får 18 millioner kroner.

* Bevilgningene til Sjøforsvaret økes med 40 millioner kroner (DN)

* Beredskapstroppen til politiet får 20 milliioner kroner til økt terrorberedskap

* Alle hybridbiler, uavhengig av teknologi vil bli behandlet likt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag