Det er saken til en norsk mor i 30-årene som nå skal diskuteres i storkammeret. Det består av 17 dommere.

– Saker om omsorgsovertakelse og adopsjon innebærer alltid vanskelige vurderinger, der barnets beste må være det avgjørende hensynet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

– Vi imøteser nå en grundig behandling av saken i storkammeret, sier hun.

Dissens

Da saken var oppe til ordinær behandling i fjor, konkluderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med at Norge ikke hadde krenket menneskerettighetene.

Men avgjørelsen ble tatt med knappest mulig flertall. Tre av de sju dommerne tok ut dissens.

Spørsmålet var om Norge hadde krenket menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om respekt for privatlivet og familielivet.

Flertallet av dommerne la vekt på at rettsprosessen i Norge hadde vært rettferdig, og at alle involverte parter var blitt hørt.

Dissens

De tre dommerne som i fjor tok ut dissens, rettet på sin side kraftig kritikk mot norske myndigheter for håndteringen av saken.

De tre mente saken i altfor stor grad hadde handlet om hvorvidt riktig prosedyre var fulgt. Ifølge dem tilslører dette hvilke «vidtrekkende inngrep i familie- og privatlivet» det er snakk om når en mor fratas sitt barn.

Dommerne trakk blant annet fram at kvinnen også har et annet barn, og at det ikke var funnet tegn til svikt i omsorgen for dette barnet.

Adopsjonssak

Kvinnen ble fratatt omsorgen for en sønn hun fikk i 2008. Hun bodde på et familiesenter den første tida etter fødselen. Der slo de ansatte raskt alarm fordi gutten mistet vekt, og fordi mora i deres øyne ikke forsto behovene hans.

Gutten ble flyttet til fosterhjem, og i 2011 ble han adoptert av fosterforeldrene.

Kvinnen gikk da til retten for å prøve å få omsorgen tilbake, men domstolene i Norge konkluderte med at det ville være i guttens beste interesse å bli værende hos fosterfamilien.

Når saken kommer opp i storkammeret, vil Norge argumentere for at flertallets konklusjon fra i fjor er riktig og bør bli stående.

Flere saker på vei

Domstolen i Strasbourg har bestemt nærmere på en rekke saker som gjelder barnevernet i Norge.

Sakene gjelder vanskelige avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse.

I én av sakene er Norge allerede frikjent.

Sju andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er blitt fratatt barna sine.

(©NTB)