Norsk økonomi banker EU

Ta bort oljen fra norsk økonomi, og hva sitter vi igjen med? Ganske mye, skal vi tro en ny rapport. Norsk økonomi er blant Europas mest konkurransedyktige, også uten inntektene fra Nordsjøen.

19.05.08 00:17

En rappport fra Nærings- og handelsdepartementet, som sammenligner norsk økonomi med EUs 25 medlemsland, viser at Norge ligger godt an i forhold til flere økonomiske indikatorer.Vi er ledende i Europa når det gjelder verdiskaping per sysselsatt og Norge er på toppen når det gjelder sysselsetting. Norsk brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger ligger godt over EU-nivået, både om en ser på hele unionen og på de 15 landene som utgjorde EU før 2004.Rik uten olje

Tar man bort verdien av produksjonen på norsk sokkel og verdien av utenrikssjøfart, utgjorde brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge 77,6 prosent av reell BNP. Dette er 8,6 prosent over nivået på BNP per innbygger i EU15, som utgjør de største økonomiene i Europa.Men ifølge rapporten vil BNP for Fastlands-Norge undervurdere den norske verdiskapingen uten olje, fordi man ikke tar hensyn til den kapitalen som er investert i petroleumssektoren, og som ellers kunne ha vært brukt i andre næringer. Korrigert for dette var BNP 84 prosent under norsk BNP, 128,4 prosent av nivået i EU25 og 17,5 prosent over nivået i EU15.Høy verdiskapning

Også om en ser på andre økonomiske indikatorer, ligger norsk økonomi godt an: Norge har en arbeidskraftproduktivitet som er nest høyest i Europa - inkludert oljen - og fortsatt godt over EU-gjennomsnittet sett bort fra oljevirksomheten. Arbeidskraftsproduktivitet er en viktig indikasjon på hvor mye man får igjen for arbeidsinnsatsen, altså hvor mye hver verdiskapning hver enkelt står for.Norge har i tillegg en høyere andel av befolkningen i jobb enn resten av Europa. Mens EU har som mål å nå en sysselsettingsfrekvens på 70 prosent, hadde Norge en sysselsettingsfrekvens på 75,1 prosent i 2004. Dette er det tredje høyeste nivået i Europa etter Island og Danmark. Det er den høye andelen kvinner og eldre i arbeid som er årsaken.Godt utdannet

En annen indikator hvor Norge hevder seg godt er utdanningsnivået. 95,3 prosent av alle mellom 20 og 24 år har minst videregående utdanning. Dette er det høyeste nivået i hele Europa, gjennomsnittet for EU er på 76,7 prosent. En velutdannet arbeidsstokk øker arbeidskraftproduktiviteten.Norge skiller seg ut med et høyt prisnivå, kanskje ikke så veldig uventet, i og med at Norge også er det nest rikeste landet i sammenligningen....men lite forskning

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Norge står også overfor utfordringer. Når man måler innsats til forskning og utvikling som andel av BNP ligger Norge på nivå med gjennomsnittet i EU, godt bak en delt målsetting i Norge og EU om å nå en andel på tre prosent innen 2010.Norge har hatt den den laveste økningen i FoU i Norden siden 1999, men samtidig den høyeste BNP-veksten.Det er særlig næringslivet som henger etter.Norge har relativt lavt nivå på FoU-utgifter i næringslivet sammenliknet med andre land i EU, blant annet fordi Norge har en høy andel naturressursbaserte næringer som petroleum, aluminium og fiskeoppdrett, bransjer som tradisjonelt sett bruker lite på forskning og utvikling.Rapporten drar frem FoU som viktig for verdiskapingen fordi man får frem ny kunnskap og teknologi som leder til lønnsom innovasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.