Den 665 kilometer lange Northconnect-kabelen er blitt en politisk hodepine, der sterke interesser står i steil konflikt med hverandre. Begge sider har sterke argumenter på sin side.

Les også: Hvorfor krangler alle om Northconnect? Her er fordelene og ulempene

Endret loven for å sikre statlig eierskap

Selv om prosjektet ennå ikke er godkjent, har Stortinget allerede valgt å legge hindringer i veien for kabelen som er den første som ikke er planlagt av Statnett:

Da saken om Acer-medlemskap skulle avgjøres, ble det inngått et forlik som slo fast at «Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser».

Dette betyr at de selskapene som nå har sendt konsesjonssøknad om å få bygge Northconnect, ikke får lov til å være eier av den kabelen de nå vil bygge for nær 17 milliarder kroner.

Eierne gir gjerne fra seg eierskapet

Dette vedtaket ble ikke møtt med høylytt motstand fra de fire eierne Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og Vattenfall.

I stedet var beskjeden om at de gjerne fullførte arbeidet og lot Statnett ta over senere - eller at Statnett kunne ta over umiddelbart:

- Myndighetene har krevd, og det er en politisk avtale på Stortinget om at Statnett skal være eier av kabelen på norsk side. Det vil vi selvfølgelig forholde oss til, og det betyr at vi inviterer Statnett inn. Enten som eier allerede nå, eller om at Statnett vil at vi skal utvikle prosjektet videre, og vi får en avtale om at de kommer inn på et senere tidspunkt. Vi vil i alle fall forholde oss til det politiske forliket som er inngått, og ønsker at Statnett overtar på norsk side, jo før jo heller, sa Lyse-sjef Eimund Nygaard til bransjenettstedet Montel i fjor.

NVE: Kabelen er ikke lønnsom

NVEs rapport om Northconnect kan forklare hvorfor eierne gjerne gir fra seg eierskapet:

Inntektene som kabelen vil gi, er ifølge NVE ikke store nok til å gjøre kabelen bedriftsøkonomisk lønnsom:

«Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir», skriver NVE i sin vurdering av prosjektet.

Det kan sammenlignes med at noen vil bygge en ny bru med bompenger som finansiering: Bompengeinntektene er ikke høye nok til at veien vil gi utbygger overskudd. De som frakter varer på veien vil derimot tjene mer på salg av sine produkter.

Da er det ikke så attraktivt å være den som bygger veien.

Mener NVE er for negative

Lyse mener derimot at NVE er for negative når de ser på lønnsomheten til kabelen:

- Vi inviterer ikke til fest som andre skal betale. Lønnsomheten til NorthConnect er avhengig av de langsiktige prisforskjellene på kraft mellom Norden og UK. Da er de langsiktige markedsforutsetningene som legges til grunn på begge sider av mellomlandsforbindelsen avgjørende for lønnsomhetsberegningen. NVE har lagt andre forutsetninger til grunn for sin analyse enn eierne av NorthConnect, noe som reduserer lønnsomheten. De sentrale forutsetningene omkring markedsutviklingen forventes belyst i den høringsprosessen som nå pågår, skriver konserndirektør Leiv Ingve Ørke i Lyse til Nettavisen.

I praksis betyr det at Northconnect tror de vil drive inn mer «bompenger» enn det NVE tror, og derfor tjene penger.

Statnett har ikke ønsket en slik kabel

I Statnett har det ikke vært noen planer om å bygge et tilsvarende prosjekt som Northconnect på eget initiativ:

- Vi bygger for tida to nye kabler til henholdsvis Tyskland og England. Dette er de største kabelprosjektene i verden i sitt slag, og vi konsentrerer oss nå om å få disse ferdigstilt og i drift. I dag har vi ikke planer om nye forbindelser, og det vil være hensiktsmessig å se hvordan disse nye kablene påvirker kraftsystemet først, sier kommunikasjonsjef Berit Erdal i Statnett til Nettavisen.

Statnett er et heleid statlig selskap, og etter det Nettavisen forstår er det et rent politisk spørsmål om kabelen skal bygges, og om eventuelt Statnett skal være eier.

Ser ikke de samme behovene som Northconnect

Hun understreker at Statnett ikke ser behovet for økt overføringskapasitet ut av vestlandsområdet, det som kalles NO5, slik Northconnect argumenterer for.

- Vi har tidligere sett at det blir en moderat flaskehals ut av NO5 (Vestlandet) etter at de nye forbindelsene til utlandet kommer på drift. Denne oppsto i perioder med stort overskudd om sommeren og gav i snitt noe lavere kraftpriser i NO5 sammenlignet med i NO1 og NO2, sier Erdal.

- Vi har likevel ikke sett at denne flaskehalsen kan forsvare nettforsterkninger som øker kapasiteten sørover, med mindre det også ville komme mer ny produksjon på Vestlandet utover hva som har vært planlagt.

Statnett tror derimot at økt etterspørsel for strøm vil fjerne utfordringene:

- Utviklingen den siste tiden gjør dessuten at vi nå ikke lenger forventer flaskehals ved eksport sørover fra NO5. Dette skyldes både at vi forventer at forbruket i NO5 øker betydelig som følge av elektrifisering av petroleumsinstallasjoner utenfor Bergen og at energiverket på Mongstad (EVM) legges ned. Det siste betyr at det forsvinner om lag 1 TWh med produksjon i NO5. Tidligere forutsatt vi at produksjonen ved EVM skulle øke til 2 TWh etter 2020, sier kommunikasjonsjef Erdal.

Les også: Trenger verden 2200 nye vindturbiner hver dag i 30 år for å erstatte oljen? - Feil nærmest uansett