Gå til sidens hovedinnhold

Ny slamrapport viser giftspredning

Den siste Bergqvistrapporten viser spredning av giftstoffet PAH fra dypvannsdeponiet. SFT mener det ikke er spredning ut over det som er tillit.

Malmøykalven: Doktor Per-Anders Bergqvist la nylig fram en ny rapport om spredning av giftstoffer fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Rapporten er et resultat av undersøkelser gjennomført over en periode på tre uker høsten 2006 hvor Bergqvist plasserte ut såkalte passive prøvetakere i ulike vannlag rundt deponiet.

Kreftfremkallende

Bergqvistrapporten viser at PAH-verdiene er fem til åtte ganger høyere ved målepunktene rundt deponiet enn ved referansestasjonen ved Nesodden, rapporten viser også at det er spredning høyt opp i vannlagene. Dermed er det ingen garanti for at massene blir liggende i Bekkelagsbassenget, sier Knut Chr. Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping i Oslofjorden som nok en gang krever at myndighetene stanser giftdumpingen.

PAH, eller polyaromatiske hydrokarboner, består av mange forskjellige forbindelser og noen av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende.

Rapportene fra Bergqvist er bestilt av miljøstiftelsen Neptun og er delfinansiert av Petter Stordalen.

Ikke brudd på tillatelsen

Ifølge en pressemelding fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og SFT gått gjennom Bergqvistrapporten og mener at PAH-verdiene som er påvist i rapporten ikke kan brukes til å si at det skjer en spredning av PAH utover det som er lagt til grunn for SFTs tillatelse.

Hele indre Oslofjord er PAH-forurenset i likhet med andre kommersielle havner. Det er målt omtrent like mye PAH i vannet ved Hovedøya og Aker Brygge som i Bekkelagsbassenget, sier Jens Skei i NIVA.

Videre i pressemeldingen heter det at tallene i Bergqvistrapporten er tilsvarende det som ble målt i NGIs undersøkelse med passive prøvetakere i november 2006.

Det er ingen data i rapporten som viser brudd på SFTs utslippstillatelse. Det er derfor ingen faglig grunn til å stanse den pågående oppryddingen, sier direktør Marit Kjeldby i miljøoppfølgingsavdelingen i SFT.

Det er per juni i år pumpet ned om lag 200 000 kubikkmeter giftholdig slam ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin