Gå til sidens hovedinnhold

Nyansatte har fri tilgang til egen ligning

- Skatteetaten gjør ikke jobben sin, raser Riksrevisjonen.

Aftenposten har fått tilgang til en hemmeligstemplet rapport om landets skattemyndigheter. Rapporten, som er Riksrevisjonens årlige gjennomgang av Skatteetaten, vitner om at alt ikke er som det skal være.

Ifølge Aftenposten karakteriserer Riksrevisjonen Skattetatens arbeid i 2009 som uoversiktlig, upresis og til dels upålitelig.

Særlig får etatens behandling av næringsdrivende gjennomgå. For få kontroller, for få anmeldelser, nedgang i funn av unndratt skatt, for lang saksbehandlingstid, svak internkontroll og forskjellsbehandling av næringsdrivende etter hvor de bor i landet er stikkordene.

Fri tilgang til egen ligning
Den svake internkontrollen fører blant annet til at nyansatte i Skatteetaten fritt kan gå inn på egen ligning i snitt 37 dager før egen tilgang til ligningen blir sperret.

Riksrevisjonen konkluderer ifølge Aftenposten med at: «Skatteetaten gjør ikke den jobben Finansdepartementet vil at de skal gjøre».

Smørbrødliste med kritikk
Her er Riksrevisjonens hovedkritikk av Skattetatens arbeid i 2009:

* 65 millioner som skulle vært brukt til særlig kontrollinnsats mot skattekriminalitet, står urørt.

* 22 prosent færre kontroller av næringsdrivende enn forutsatt.

* 12 prosent færre kontroller av merverdiavgift enn forutsatt.

* Antall anmeldelser etter bokettersyn har sunket fra 394 i 2007 til 286 i 2009.

* Etaten har i flere år hatt altfor lang saksbehandlingstid.

* Svake rutiner for å sperre ansatte fra egne og nærståendes ligning. Kontroll av 166 nyansatte i 2009 viser at det tok i snitt 37 dager før opplysninger ble sperret. 12 nyansatte hadde vært inne på egne ligningsdata fra en til 18 ganger.

* Usikkerhet om hvor pålitelig rapporteringen er fordi stikkprøver avdekker mange feil.

* Riksrevisjonen viser til at unndratt skatt etter utvidet ligningskontroll har falt kraftig, fra 1,4 milliarder til knapt 400 millioner.

* Næringsdrivende behandles forskjellig ved manglende innbetalt moms. Noen regioner ilegger tilleggsavgift, andre ikke.

* Ulik praksis med å politianmelde bedrifter for manglende innsendte omsetningsoppgaver.

* Ulike rutiner for merverdiavgift i skatteregionene. Til dels svake innkrevingsrutiner.

Uferdig rapport
I Skatteetaten er irritasjonen stor over at noen har lekket dokumentet.

- Riksrevisjonen foretar årlig en gjennomgang av Skatteetaten. Det dokumentet Aftenposten har fått tilgang til er kun et arbeidsdokument. Den endelige rapporten foreligger ikke før i høst, understreker informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skatteetaten til NA24.

Ifølge Halvorsen mottok Skatteetaten dokumentet rett før påske.

- Vi skal svare på rapporten innen 16 april og deretter gjenstår en grundig behandling. Å konkludere nå er prematurt. Jeg er sikker på at den endelige rapporten fra Riksrevisjonen vil gi et mer nyansert inntrykk enn dette første utkastet gir, som følge av våre utdypende forklaringer som ennå ikke er klare., sier Halvorsen.

Halvorsen overlater til skattedirektør Svein Kristensen å kommentere den sterke kritikken i rapporten.

I en epost til NA24 skriver skattedirektør Kristensen:

«2009 var siste året i omstillingsperioden for Skatteetaten. Et ledd i omstillingen var å samle ulike fagmiljøer i spesialiserte enheter. Dette førte blant annet til at 2000 av de over 6000 ansatte fikk helt eller delvis nye oppgaver, som medførte omfattende opplæringsbehov og gav oss noen forbigående omstillingsproblemer. Samtidig med omorganiseringen var det stor konkurranse på arbeidsmarkedet om våre ansatte, særlig jurister og revisorer. Dette sammenfalt med en stram budsjettsituasjon, som førte til av ikke kunne rekruttere før i 2009/2010. Vår kontrollinnsats ble derfor svekket.»

«Resultatene av spesialiseringen og omorganiseringen for øvrig viste seg å komme senere enn vi regnet med. Men vi mener måten vi har organisert kontrollområdet på vil gi gode resultater. Antall kontroller går noe ned fra 2008, men avdekket beløp har økt kraftig med hele 10 mrd kroner fra 2008. Spesialiseringen har riktignok ført til noen færre bokettersyn, men sakene vi jobber med er langt større, alvorligere, og vi avdekker langt større beløp. Vi mener dette er rett vei å gå. Avdekkingsbeløpet fra utvidet likningskontroll av lønnstakere og pensjonister og personlige næringsdrivende har økt, mens avdekkingsbeløpet for selskaper har gått noe ned. Det vil alltid være slik at det er forskjell fra år til.»

«Skatteetaten skal både ha et stort antall kontroller for å være synlige og samtidig skal vi ha grundige og mer tidkrevende kontroller på enkelte områder. De omfattende kontrollene våre gir store resultater og vi mener det er riktig ressursbruk å gå inn i disse sakene. Men vi skal også ha kontroller som er avgrensede og raske å gjennomføre, blant annet når vi kartlegger bransjer. For bransjer som bygg/anlegg, transport og restaurant, mener jeg det er viktig å ha mange kontroller uten at vi trenger å gå så tungt inn i alle sakene. Kontrollressursene våre er kostbare ressurser, og det er derfor viktig å bruke ressursene på en god måte. Jeg er opptatt av å få mye ut av hver kontrollkrone.Selv om vi ikke når alle målene våre, mener jeg det er viktig å holde et høyt ambisjonsnivå på kontrollområdet»

Kommentarer til denne saken