Gå til sidens hovedinnhold

Nytten blir for liten

Statens vegvesen mener nytten av en støyskjerm på 2,5 meter mot Alfaset gravlund blir for liten til å forsvare kostnadene.

ALFASET: Prosjektleder for planleggingen av Nedre Kalbakkvei Ivar Holtan i Statens vegvesen har merket seg vedtaket Oslo bystyre nylig gjorde. Der slår de fast at det skal bygges støyskjerm mot Alfaset gravlund før Nedre Kalbakkvei tas i bruk som firefelts vei.

Vi har innsigelser mot dette, men foreløpig vet vi ikke helt hvordan vi skal forholde oss til bystyrets vedtak, sier Holtan.

Ingen hjemmel i lovverket

Miljøverndepartementet må trolig inn og megle mellom Statens vegvesen og Oslo kommune. Fylkesmannens miljøvernavdeling kan få delegert denne oppgaven, men det er allerede kjent at de støtter Statens vegvesen i saken.

Hvis partene ikke kommer til enighet, er det Miljøverndepartementet som er siste instans, og som har beslutningsmyndighet, opplyser informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten Dagny Gãrtner Hovig.

Ivar Holtan opplyser at arbeidet kan påbegynnes innen et år etter at planvedtaket er fattet, og at byggetiden er beregnet til cirka et år. Det betyr at den nye veien vil stå ferdig tidligst vinteren 2009-2010, og senest våren 2011.

Ut fra tidligere erfaringer har vi beregnet kostnadene av en støyskjerm langs deler av gravlunden til rundt fem millioner kroner, sier Holtan.

Ut fra vedtaket er det utbygger, altså Statens vegvesen, som må bekoste dette.

Miljøverndepartementets støyretningslinje gir ingen generell hjemmel til å kreve støyskjerming rundt gravlunder. Kommunen har heller ikke pekt ut denne gravlunden som «stille område». Vi prioriterer dessuten støyskjerming av boliger og institusjoner, sier Holtan.

Kan bekostes av andre

Han mener det skal mye til for at Alfaset gravlund kan bli et stille område.

Støyskjermer på 2,5 meter vil ikke dempe så mye. Det er allerede en voll på en meter mot gravlunden, sier han.

Kombinasjonen av liten nytte og manglende hjemmel i regelverket gjør at Statens vegvesen ikke ønsker å bygge støyskjermen. Men dersom den kan bekostes av andre, vil de ikke sette seg imot dette.

Vegvesenet vil heller ikke avvise muligheten til å kunne bygge støyskjerm hvis kommunen ønsker å prioritere dette foran andre aktuelle miljøtiltak langs de øvrige riksveiene.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter