Det er utrolig at NAV har klart å tolke loven feil slik at tusenvis av mennesker har mistet trygdeytelser og minst 36 personer har blitt urettmessig dømt til ubetinget fengsel.

Da arbeidsminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse mandag kl. 13, fikk hele det politiske Norge hakeslepp. Det som ble fremlagt er en skandale av dimensjoner. Det er ikke hverdagskost at den norske staten må innrømme feil som dette.

Noen har gjort grove feil

Det saken konkret dreier seg om er tolkning av EØS-regelverket når det gjelder utbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Personer som har mottatt dette har mistet retten til disse ytelsene kun fordi de midlertidig har oppholdt seg i et annet EU/EØS-land uten å søke NAV om det. Dette er feil og har vært feil siden 2012.

NAV har urettmessig krevd støtte tilbakebetalt og løpende sendt saker over til politiet for straffeforfølging. Politiet har lagt NAVs lovtolkning til grunn. Det har også domstolen gjort. Ellers hadde det ikke blitt domfellelser. Saken stiller derfor også spørsmål ved politijuristenes arbeid og domstolenes vurdering og bruk av rettskilder. Ingen av dem ser ut til å ha gjort selvstendige vurderinger. Det er alvorlig for rettssikkerheten.

Ikke minst er det gjort feil blant byråkratene som følger med på EØS-lovgivningen, utformer norske lover og regler og tolker hvordan lovene skal forstås. Dette er det grå ekspertveldet av jurister alle departementer og direktorater holder seg med. Få i offentligheten vet hvem de er, men det er mange av dem både i NAV og Arbeidsdepartementet.

Alle er «rystet» og mange er ansvarlige

Etter pressekonferansen har stortingspolitikere stått i kø for å fortelle mediene om hvor rystet de er av skandalen som nå er avdekket. Alle, fra Fremskrittspartiet til Rødt, er opptatt av å stå på ofrenes side og kreve opprydding og at statsråden tar ansvar. Lengst går ikke overraskende SV og Rødt som allerede antyder mistillit til Anniken Hauglie.

Fra politisk hold er det åpenbart ikke bare Høyres arbeidsminister Anniken Hauglie som er ansvarlig for skandalen. Hun har vært arbeidsminister siden desember 2015 da hun overtok etter FrPs Robert Eriksson. Han tiltrådte ved regjeringsskiftet i 2013.

Feil har altså vært gjort siden 2012. På den tiden styrte den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen med Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister mesteparten av året. I september samme år ble Bjurstrøm avløst av Anniken Huitfeldt, også hun fra Arbeiderpartiet.

NAV-skandalen har altså fått utfolde seg under fire statsråder, fra tre ulike partier og under to forskjellige regjeringer.

Den norske staten er svært smålig i erstatningsspørsmål

Arbeidsministeren sa på pressekonferansen at de som er urettmessig dømt skal få oppreisning. Å sitte i fengsel er utvilsomt en stor belastning, særlig når det er staten som har begått urett.

Dessverre er det liten grunn til å tro at de som er urettmessig dømt får særlig rundhåndet erstatning. Den norske staten har svært tungt for å innrømme feil og overtramp overfor egne borgere. Når feil og urettmessig behandling har blitt innrømmet, har ofrene måttet kjempe lenge for å få erstatning og oppreisning. Erstatningene som har blitt gitt har vært direkte smålige.

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på smålig behandling fra statens side når erstatning skal utmåles. Krigsseilerne måtte kjempe i mange tiår mot den norske staten. Det måtte også nordsjødykkerne gjøre.

Av nyere eksempler sliter mange av ofrene etter 22.juli-terroren uten at det offentlige har stilt godt nok opp. Sist ut er pelsdyrbøndene som nå mister levebrødet. Mange av dem kan bli sittende i økonomisk ruin fordi staten ikke er villig til å fullt erstatte tapene de får når næringen skal legges ned.

Ansvaret smuldrer bort og oppreisningen blir minimal

Nyheten om NAV-skandalen er helt fersk. Det skal granskes, kommisjoner skal nedsettes, det skal redegjøres for Stortinget. Straffesaker skal gjenopptas og oppreisning skal gis.

Sakskomplekset er stort. Det er svært mange både blant ofrene og de ansvarlige. Derfor kommer dette garantert til å ta lang tid. Både Arbeidsdepartementet, NAV, påtalemyndigheten og domstolene er medansvarlige i denne skandalen.

I tillegg til å ta lang tid kommer derfor ansvaret sannsynligvis til å smuldre bort. Offentlig ansatte som gjør feil i Norge blir svært godt skjermet. De har svært sterkt stillingsvern samtidig som de ikke får omtale i pressen. Kun lederne vil synes offentlig, men det er ikke lederne som har gjort feilene selv - sannsynligvis. Det har skjedd på lavere nivåer både i departementet, NAV, påtalemyndigheten og domstolene.

Nå er ledere selvfølgelig ansvarlige for alt som skjer i deres etater, men når de ikke personlig har gjort grove feil, blir heller ikke ansvaret så veldig personlig. Siden feilen har bestått over så lang tid og involvert så mange etater, blir det vanskelig å plassere feilen på et sted eller en person.

Politisk blir det fort et spørsmål om hva statsråden visste eller burde ha visst. Her får vi se hva som måtte komme frem. Foreløpig vet vi lite.

I sum: Ansvaret for NAV-skandalen kommer sannsynligvis til å smuldre bort og oppreisningene og erstatningene blir små.

Les også: Hauglie har tillit til Nav-direktøren