Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker buffersone mot marka

Oslo og Omland Friluftsråd er bekymret for respekten for markagrensen. Kristin Tufte Haga

Oslo: Vi vil ha en buffersone mellom bygninger og marka, sier generalsekretær Asbjørn Olsen.
Regjeringen har startet arbeidet med et lovfestet vern av Oslomarka. Ifølge Miljøverndepartementets nettsider er bakgrunnen for den nye loven et behov for "... å ha et sikkert vern av friarealer i nærhet til byer og tettsteder, og andre områder som ofte brukes av svært mange mennesker." Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er en av mange friluftsorganisasjoner som naturlig nok er spesielt glad for Regjeringens arbeid for et lovfestet vern av marka. OOF vil i forbindelse med lovarbeidet foreslå en buffersone mellom bygninger og marka.

100 meter

OOF har i den senere tid merket seg at flere utbygningsformål legger seg nærmere og nærmere Marka. Dette er uheldig, og innebærer at grønne lunger i nærheten av boligene reduseres, turveier blir beskåret, og nærfriområder forsvinner. Dette må forhindres i fremtiden. OOF ønsker at det generelt etableres en 100 meters buffersone fra bygninger til marka som øremerkes til friluftsliv og fysisk aktivitet, sier genrealsekretæren i OOF, Asbjørn Olsen.

Grefsenkollveien

I Grefsenkollveien er det bygget mange boliger i løpet av de siste årene - og flere blir det. OOF stiller seg ikke positive til planene for Grefsenkollveien 14;
"OOF mener den foreslåtte utnyttelsesformen vil medføre negative konsekvenser for opplevelsesverdien av Grefsenåsen. OOF anmoder kommunen om å se til at utbyggingshøydene reduseres betydelig slik at potensiell framtidig bebyggelse i det aktuelle området på ingen måte framstår som et forstyrrende element for utsyn og opplevelseskvalitet fra Grefsenkollen, ei heller som et dominerende element i forhold til eksisterende og omkringliggende bomiljø. I nærheten av planområdet går den regulerte turvei C2. Som et minimum er det viktig at eksisterende vegetasjon langs denne sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Det vil imidlertid være en fordel om etablering av ny vegetasjon prioriteres slik at man oppnår kvalitativt forbedrete grønne korridorer."

Skeptiske

Lillomarkas Venner uttrykte også sin skepsis til planene, og mener spesielt at "punkthuset" (syv etasjer) vil fremstå som et dominerende element både for omkringliggende bomiljø og som et forstyrrende element for alle de som benytter marka som friområde.
Forslagsstiller var ikke uventet uenig i OOFs og Lillomarkas Venners innsigelser til planene.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping