Siden 1950-tallet har Oslo kommune diskutert og vurdert en alternativ drikkevannskilde for byens befolkning, og nå mener Mattilsynet at det har gått lang nok tid. I et brev til Vann- og avløpsetaten truer tilsynet med dagsbøter på 1 million kroner dersom det ikke snart blir framgang i saken.

«Mattilsynet, Region Stor-Oslo vil pålegge Oslo kommune senest innen 20. november å fatte nødvendig investeringsbeslutning/utbyggingsvedtak for å sikre at kommunen etablerer en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. I tillegg vil vi samtidig forhåndsvarsle at Oslo kommune vil ilegges en løpende dagmulkt dersom dette pålegget ikke etterkommes innen gjennomføringsfristen», skriver Mattilsynet i brevet.

Millionboten vil bli krevd inn daglig fra 21. november dersom ikke Oslo kommune etterkommer pålegget.

- Størrelsen på tvangsmulkten er jo veldig høy, men det er fordi vi vurderer det som så svært viktig at dette tiltaket blir gjennomført. Størrelsen på tvangsmulkten er også satt ut fra kostnaden på å gjennomføre tiltaket, sier regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet Region Stor-Oslo til Nettavisen.

Mattilsynets bekymring kommer samtidig med drikkevannskandalen i Askøy kommune, der to personer er døde og over 60 personer har vært innlagt på sykehus etter å ha fått i seg bakterien tarmbakterien Campylobacter fra drikkevannet.

- Dette er veldig sårbart

I brevet, som er datert 7. juni, kommer Mattilsynet med kraftig kritikk av Oslo kommunes tidsbruk i saken.

«Saken med alternativ vannforsyning i Oslo har vært preget av forsinkelser, utsettelser, vedtak og omgjøring av vedtak. Oslo kommune som vannverkseier har over mange år ikke klart å fatte en beslutning som sørger for at alternativ vannforsyning realiseres. Dette synes å gjentas nå (...)», skriver Mattilsynet.

Allerede for to år siden påla nemlig Mattilsynet Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning, slik at de kan levere nok drikkevann både under normale forhold, «under kriser og katastrofer i fredstid og ved krig», som de skrev den gang.

- Utgangspunktet vårt er at vi fattet et pålegg overfor Oslo kommune i 2017, hvor vi ga dem pålegg om å få på plass en fullgod reserveløsning innen januar 2028. Bakgrunnen for det er at man ikke har noen reservervannløsning i Oslo som er av noe særlig varighet. Oslo kommune sier selv at dette er veldig sårbart, men de har brukt veldig lang tid og har hatt det på agendaen helt tilbake til 1950-tallet, sier Kolle.

- Så dere mener Oslo kommune har somlet her?

- Ja, denne prosessen har tatt svært lang tid. Oslo kommune har selv definert manglende reservevannsløsning som kritisk i sine risiko- og sårbarhetsanalyser, men de har aldri klart å fatte de nødvendige beslutningene for å komme videre i arbeidet. Derfor har Mattilsynet kommet med pålegg, for å sikre at det blir gjennomført, sier hun, og påpeker samtidig:

- I Oslo kommune sin milepælsplan var det sagt at det skulle fattes en investeringsbeslutning i bystyret nå i juni, men det ble ikke gjort. Ny behandling av saken er utsatt til november, men blir det forsinket utover det så kan hele fristen i 2028 også stå i fare, advarer hun

- Vann til bare noen timer

I dag får Oslos innbyggere drikkevann fra Oset- og Skullerud vannrenseanlegg. Oset utgjør cirka 90 prosent av den totale vannleveransen til Oslo, der råvannet hentes fra Maridalsvannet. Skullerud utgjør de resterende ti prosentene av vannleveransen, med råvann fra Elvåga.

«Konsekvensene ved svikt/avbrudd i vannforsyningen til Oslo er store og alvorlige», påpeker Mattilsynet.

- Hvor alvorlig er situasjonen?

- Det som er alvorlig er at dersom det skulle skje noe med Maridalsvannet eller Oset vannrenseanlegg, slik at man ikke får levert vann til Oslos innbyggere, så vil reserveløsningen nå bare kunne levere vann til deler av Oslo sentrum i noen timer, sier Kolle, og understreker:

- Det handler om at innbyggere får rent vann, og at de i det hele tatt får vann. En ting er drikkevann, men man trenger også brannvann og vann til annen infrastruktur.

Mattilsynet påpeker i brevet at Oslos vannforsyning har svært mange abonnenter, og at det leveres vann til mange og store sårbare abonnenter, og andre abonnenter som utfører kritiske samfunnsfunksjoner.

Eksempler på slike abonnenter er Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, sykehjem, mange pleietrengende hjemmeboende, skoler, barnehager, Stortinget, departementer, næringsmiddelforetak og næringsvirksomhet.

Kommunen har klaget

Reservevannkilden er bestemt å være Holsfjorden i Buskerud, og råvannet skal føres i en tunnel til Huseby i Oslo, der det skal bygges et vannrenseanlegg.

Men Oslo kommunen har klaget på fristen for oppfyllelse av vedtaket om å etablere en fullgod reservevannforsyning. Kommunen har vært tydelig på at det er kommunens mål å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028, i henhold til vedtaket, men har klaget på den absolutte fristen de har fått.

Kommunen ønsker ikke å godta et vedtak som ikke tar forbehold for forhold som kommunens selv ikke rår over, slik som reguleringsprosesser i andre kommuner, fylkeskommuner eller andre statlige organer, prosesser og uforutsigbarhet knyttet til sikkerhetsloven.

Det har også vært flere møter mellom kommunen og Mattilsynet om saken, men i løpet av 2019 er det blitt klart at Oslo kommune har blitt forsinket i forhold til framdriftsplanen som ble vedtatt den 24. mai 2017. Det er altså dette som nå gjør Mattilsynet bekymret.

- Mattilsynet er opptatt av at investeringsbeslutningen nå må tas innen november. Det har vi kommunisert, at vi ikke vil akseptere forsinkelser utover 2028, til det er drikkevann til hovedstadens innbyggere for viktig, sier regiondirektøren i Mattilsynet, og legger til:

- Men det er ikke noe mål for oss å ilegge tvangsmulkten. Målsetningen til Mattilsynet er at Oslo kommune nå klarer å fatte investeringsbeslutningen i november så vi sørger for at det blir framdrift i prosessen, sier Kolle.

Johansen: - Det er alvorlig

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser alvorlig på trusselen om tvangsmulkt.

- Vi har akkurat fått et varsel fra Mattilsynet med forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt for å sikre framdrift i vannforsyningen til Oslo. Dette er en alvorlig sak. Hvis ikke kommunen sikrer framdrift i regulering av vannforsyning, kan kommunen bli ilagt dagbøter på en million kroner, sier Johansen til Nettavisen, og påpeker:

- Det er nødvendig nå at alle alternativer blir forsvarlig vurdert og at vi sikrer framdrift. Vi kan ikke begynne på null igjen, avslutter Johansen.

Som Mattilsynet viser byrådslederen til at Oslo i mange tiår at utredet en alternativ hovedvannkilde til Maridalsvannet.

- Nå har byrådet i Oslo tatt grep og satt i gang arbeidet med å få på plass en ny vannforsyning fra Holsfjorden. Dette arbeidet skulle vært gjort for lenge siden. Oslo har vokst med over 200 000 innbyggere de siste 50 årene. Det er flere innbyggere enn det bor i Trondheim, og Oslo fortsetter å vokse. Dette øker behovet for en ekstra vannforsyning, sier Johansen.

Dersom det blir fattet en investeringsbeslutning i november, kan fristen for ny vannforsyning i Oslo innen 2028 fortsatt overholdes, ifølge Vann- og avløpsetaten.

Kommunen har frist til å svare på varslene innen 15. august.