Gå til sidens hovedinnhold

Pågang ved pårørendesenter i Alta. Ordfører Monica: – Vi kjenner alle noen som er berørt, og tenker på dem

Alta kommune har satt krisestab på rådhuset og et pårørendesenter er etablert på Alta helsesenter. - Det er allerede pågang på pårørendesenteret, bekrefter kriselederen.

(iFinnmark): Det var like etter klokken 17.00 lørdag ettermiddag at et helikopter styrtet i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Hovedredningssentralen bekreftet like etterpå at minst fire personer har omkommet i helikopterulykken.

- Det­te er en al­vor­lig ulyk­ke for hele Alta-sam­fun­net. Vi kjen­ner alle som er be­rørt i for­hold til det som har skjedd. Vi ten­ker på dem som har hatt sine nære i den­ne tra­gis­ke ulykken, sier ord­fø­rer Monica Nielsen til iFinn­mark.

Det er satt kri­se­le­del­se et­ter mel­din­gen om he­li­kop­ter­styrt i Skod­de­var­re i Alta. Alle nød­ven­di­ge res­sur­ser er på plass på le­ge­vakt og Alta hel­se­sen­ter. Kri­se­team er også på plass og det er opp­ret­tet kri­se­sen­ter på hel­se­sen­te­ret. Hen­ven­del­ser skjer gjen­nom re­sep­sjo­nen.

Les også: Fire personer bekreftet omkommet etter helikopterstyrt ved Alta

Nord­lys­ka­te­dra­len er åpen for alle som fø­ler be­hov for det.

- Her kan man møte om man ønsker å snakke, Eller om man bare søker å være sammen med noen nå, sier ordfører Monica Nielsen.

Sokneprest Øy­vind Oksavik sier til iFinn­mark at de er rede til å kalle inn de res­sur­se­ne som trengs. Selv er han på på­rø­ren­de­sen­te­ret nå, mens prost Anne Skoglund sit­ter som med­lem i kri­se­le­del­sen.

På­rø­ren­de­te­le­fon er: 90237092. Da vil man komme i kontakt med ansatte på Alta helsesenter, opplyser ordføreren.

Se video av røyken som kom etter ulykken:

Kom­mu­nal­le­der for sam­funns­ut­vik­ling i Alta kom­mu­ne, Odd­var Konst, le­der kri­se­sen­te­ret, da råd­mann Hansen er bort­reist.

- Ord­fø­rer, va­ra­ord­fø­re­ren og alle kom­mu­na­le le­de­re og kom­mu­ne­le­gen er i kri­se­sta­ben, for­tel­ler han.

Konst sier til iFinn­mark like et­ter klok­ken 19 at de også er i ferd med å sen­de de­ler av kriseteamet til Kven­vik.

Konst sier at på­rø­ren­desen­te­ret på Alta hel­se­sen­ter er i gang med oppfølgingsarbeidet med på­rø­ren­de som kom­mer inn.

- Det er på­gang der, sva­rer han på di­rek­te spørs­mål om på­rø­ren­de har tatt kon­takt.

Les flere saker fra iFinnmark her.

Kommentarer til denne saken