Gå til sidens hovedinnhold

Politiet får slakt

Men Knut Storberget må ta sin del av ansvaret, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet legges frem tirsdag.

Det skjer kun et par timer etter at justisminister Knut Storberget, som har pappaperm, måtte tåle kritikk for å gjøre for lite for politiet i revidert nasjonalbudsjett.

For liten styring
Riksrevisjonen er ikke nådig og slår fast at organisert kriminalitet øker på i Norge, uten at det forebyggende arbeidet får tilsvarende gode skussmål.

Riksrevisjonen skriver blant annet at «departementets styringskontroll med politiet er mangelfull, og at dette påvirker politiets prioriteringer og innsats og ressurser».

Det heter videre at:

«Det er i liten grad utarbeidet styringsparametre for politidistriktenes arbeid på området».

– Flere tiltak er gjennomført for å bedre politiets innsats og politiet har fått økte budsjetter. Likevel er det fortsatt et betydelig potensial for en økt innsats mot organisert kriminalitet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Mangler
Riksrevisjonen bemerker også at:

  • Det mangler en helhetlig og overordnet strategi for arbeidet med organisert kriminalitet.
  • Det er vesentlige svakheter knyttet til samordning og informasjonsutveksling i innsatsen mot organisert kriminalitet.
  • Det er betydelige mangler ved informasjonssystemene i politiet.
  • Justis- og politidepartementet opererer ikke med en entydig definisjon av «organisert kriminalitet».

Mer «under cover»
Riksrevisjonen skriver at dette området «forutsetter bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder», men undersøkelsen deres viser at andelen oppdrag knyttet til romavlytting, ransakelse og «under cover» er redusert i perioden 2005-2008. Brukes det tilstrekkelig, spør Riksrevisjonen.

Justis- og politidepartementet fremhever at innsatsen mot organisert kriminalitet har blitt et viktig kriminalpolitisk satsningsområde, men ser behovet for en samlet gjennomgang av innsatsen på dette området og vil legge frem en stortingsmelding.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre