Politidirektoratet (POD) iverksetter flere strakstiltak for å få fødested oppført i passene - dersom det foreligger dokumentasjon.

- Vi prøver å imøtekomme de tilbakemeldingene vi har fått fra norske statsborgere som ikke er født i Norge, men som har opplevd at fødested ikke ble ført opp i nye pass, sier seksjonssjef Astrid Borge i POD i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Krav til dokumentasjon

I 2015 presiserte POD at fødested skal dokumenteres og viste til Skattedirektoratets krav. Det førte til at flere søkere ble sendt frem og tilbake mellom folkeregisteret og passmyndigheten. I mars ble det presisert at opplysningene i folkeregisteret skal kunne dokumenteres. Hvis ikke skulle det stå «ukjent».

Den nye praksisen førte til sterke reaksjoner fra de som er norske statsborgere, men som ikke født i Norge.

Flere hadde tidligere fått oppført fødested i passet, men skjerpede krav til dokumentasjon førte til endringer. POD har fått innspill fra en rekke organisasjoner og grupperinger, og prøver så langt som mulig å tilpasse ut fra gjeldende krav til pass.

«Ukjent» fødested skal endres til fødeland

POD har mottatt sterke reaksjoner på at det under fødested i passet, i de tilfeller dette ikke er lagt inn i folkeregisteret og ikke kan legges til grunn av folkeregisteret, står «ukjent».

Med umiddelbar skal fødestedet angis med fødeland når fødestedet ikke kan legges inn i folkeregisteret.

Dette innebærer at fødelandet vil bli oppført to ganger, så vel under «Fødested» som «Fødeland». Det vil si at det i passet eksempelvis vil stå «Somalia, SOM», dersom fødestedet ikke er lagt inn i folkeregisteret.

Det kommer flere pass-endringer i 2017, og Politidirektoratet vil arbeide videre med å vurdere om fødestedet angitt som fødeland er den beste løsningen på lang sikt.

Adopterte

For adopterte viser POD til retningslinjer fra Skattedirektoratet der det fremkommer at folkeregisteret vil godta opplysninger i adopsjonsmeldinger.

POD og Skattedirektoratet er blitt enige om at der fødestedet ikke har blitt lagt inn i folkeregisteret og søker har med adopsjonsmelding der fødestedet fremgår, kan passmyndigheten kontakte folkeregisteret direkte. Da vil folkeregisteret kunne legge inn fødestedet i passregisteret med en gang. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil kunne sende adopsjonsmeldingen til personen det gjelder.

- Vi oppfordrer adopterte til å sjekke hos folkeregisteret om fødested er lagt inn, slik at de senere unngår forsinkelser når de skal fornye passet, sier seksjonssjef Astrid Borge.

Kosovo

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO har en liste over hvilke land som kan føres inn i nasjonale pass. POD er kjent med at enkelte personer fra Kosovo ikke ønsker å ha oppgitt fødelandet som ICAO bruker. Dersom personer født i Kosovo ikke har fødested angitt i folkeregisteret, vil folkeregisteret kunne legge inn fødestedet dersom personen kan fremlegge et vedtak fra utlendingsmyndighetene der fødestedet fremgår. Dersom personen ikke har et vedtak fra utlendingsmyndighetene der fødestedet fremgår, kan vedkommende henvende seg til Utlendingsdirektoratet, såfremt vedkommende har hatt en utlendingssak tidligere.

Refusjon

POD har bestemt at personer som har fått utstedt pass med «ukjent» fødested kan få utstedt nytt pass med fødested angitt med fødeland. Det skal ikke kreves gebyr, og forholdet skal anses som en reklamasjon. Personen må henvende seg til passmyndigheten på vanlig måte for å søke om nytt pass.

POD understreker at norske pass med fødested angitt som «ukjent» er gyldige, frem til gyldighetstiden i passet utløper.

Praksis i andre land

I Sverige oppgis også kun fødeland i passet når det er vanskelig å få opplysningen om fødested bekreftet. I Danmark og USA oppgis kun fødeland i passet for personer født i utlandet.

Flere pass-endringer i 2017

Ved innføring av nytt saksbehandlingssystem for pass og nasjonalt ID-kort fra høsten 2017 vil det ikke lenger være mulig for saksbehandlere å overskrive opplysninger/overstyre opplysninger fra folkeregisteret.