EOS-utvalgets undersøkelser i SDU-saken har gitt grunn til å reise kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Kritikken går på manglende orientering til Justis- og politidepartementet og til utvalget om sin kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden i
Oslo - i 2006 og 2007.

Overvåking av nordmenn
Utvalget besluttet i november 2010 å undersøke enkelte sider av påstandene som ble fremsatt i media om at gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) skal ha drevet overvåking og registrering av norske borgere i Norge på vegne av den amerikanske ambassaden i Oslo.

I henhold til utvalgets kontrolloppgave og -område har utvalget begrenset sine undersøkelser til Politiets sikkerhetstjenestes (PST) rolle i saken.

Som følge av riksadvokatens etterforskningsordre i november 2010, har utvalget ikke undersøkt påstandene om at tidligere eller nåværende PST-ansatte har begått forhold som rammes av norske straffebestemmelser.

- Burde orientert
Utvalget har funnet grunn til å kritisere PST for at verken Justis- og politidepartementet eller utvalget ble orientert om tjenestens kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

I utvalgets avsluttende merknader til PST, er det presisert at tjenestens kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden, i 2006 og 2007, var slik at det forelå en plikt til å rapportere til Justis- og politidepartementet. Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste § 17 pålegger PST å rapportere til departementet om «alle saker av viktighet».

PST: - Ikke fokus på sikkerhet
PST har forklart at utvalget ikke ble orientert om saken fordi PST ikke hadde et særskilt fokus på ambassadens sikkerhetsarbeid. Tjenesten har i den sammenheng vist til at den daglige kontakten med ambassaden om sikkerhetsspørsmål blir ivaretatt av Oslo politidistrikt.

I sine avsluttende merknader til PST har utvalget lagt til grunn at tjenesten også må orientere utvalget om saker «av viktighet».

Utvalget har videre understreket at tjenesten må være kjent med at kontroll av denne type saker faller innenfor utvalgets mandat, blant annet på bakgrunn av at utvalget i årene 2000–2007 ved flere anledninger har tatt opp spørsmål som berører utenlandsk etterretningsvirksomhet i Norge.

Utvalget presiserer at kontrollen i en viss grad må baseres på tillit til at tjenesten orienterer om saker som antas å være omfattet av utvalgets kontroll. Utvalget har derfor på generelt grunnlag presisert overfor PST at utvalgets innsynsrett ikke fritar tjenesten fra å orientere utvalget om relevante saker.