Gå til sidens hovedinnhold

Rapport: Bompengene i Oslo må ti-dobles, en dobling er ikke nok

Knusende rapport anbefaler Oslos politikere å forkaste bompengemålene.

Byrådet i Oslo har bestemt at veitrafikken skal være utslippsfri innen 10 år. De vil også at trafikken skal reduseres med en tredel. Ideen er at bompenger skal være virkemiddelet for å nå dette målet.

I en ny rapport fra Norconsult kommer det frem at begge disse målene er så godt som uoppnåelig, og de oppfordrer byrådet om å skrote målene. Rapporten er bestilt av Oslo kommune.

- Forsøk med moderate prisøkninger i størrelsesorden dobling av takstnivået gir en noe dempet vekst i trafikkarbeidet i Oslo, men disse resultatene ligger langt unna målet for trafikkreduksjon, skriver Norconsult-ekspertene.

- Modellberegningene indikerer at en nær ti-dobling av dagens takster må til for at det skal være mulig å nå trafikkreduksjonsmålet for Oslo.

Les også: Nesten 1 av 4 biler i Oslo er nå elbiler - snart skrus prisene kraftig opp

To nær umulige mål

Rapporten ser på hvordan bompenger kan brukes for å oppnå målene hver for seg.

Målet om nullutslipp er ifølge rapporten lite realistisk. Ved å bruke kraftige virkemidler vil det ifølge rapporten være mulig å få all personbiltrafikk over på elbiler innen 2030, men Norconsult tror ikke elektrifiseringen av tungtransporten vil være et reelt alternativ før rett etter 2030. Også varebilene er et problem.

Selv om bompengene skulle øke med 100 kroner over natta fra 2020, viser beregningene en økning i utslippene fra tungtransporten - mens det fortsatt vil være igjen noen fossilbiler.

Den eneste måten å nå selve utslippsmålet er derfor å bruke biodrivstoff som ikke teller med i klimaregnskapene. Dette er ifølge rapporten ikke uproblematisk:

- Skal man redusere utslippene fra lastebiltransporten i løpet av 2020-tallet, synes økt bruk av biodrivstoff å være eneste reelle alternativ. Dette reiser en rekke praktiske og kostnadsmessige spørsmål, samt spørsmål om bærekraft og tilgang på biodrivstoff generelt, skriver de.

Biodrivstoff er blant annet nært knyttet til palmeolje, som igjen er en utfordring for avskoging av regnskog.

Reduksjon i veitransporten er enda vanskeligere

Målet om å redusere biltrafikken med en tredel er ifølge rapporten enda mer utfordrende, med mindre en er villig til å akseptere betydelige negative konsekvenser. Selv med en gjennomsnittlig økning bompengepris for elbiler på 150 kroner, har ikke Norconsult tro på målet.

- Analyse av resultatene fra transportmodellberegningene viser at Oslo ikke når målet om en tredel trafikkreduksjon i 2030 sammenlignet med «dagens situasjon» (2017), gitt 100 prosent elbilandel og forhøyet normaltakst med 150 kroner per bompassering for elbiler, skriver Norconsult.

For å nå 100 prosent elbilandel, har en lagt til grunn en gjennomsnittlig takstøkning for bensin- og dieselbiler på 250 kroner, noe som betyr at det vil koste rundt 300 kroner å kjøre bensin- og dieselbil til Oslo.

Les også: Utsetter økte bompenger for elbiler i Oslo

Kan nås med «særdeles høye bompengetakster»

Norconsult er ikke fullstendig avvisende til at bompengene kan brukes for å nå målene, men de mener at det i praksis vil være en dårlig løsning:

- Dette kan gi utilsiktede fordelingseffekter, samtidig som trafikantene i sum opplever et sterkt nyttetap på grunn av uforholdsmessig høye reisekostnader som ikke nødvendigvis blir kompensert gjennom spart reisetid eller på andre måter. Særdeles høye bompengekostnader kan føre til et skille mellom bosatte og arbeidsmarked på hver side av bommene. Bompengene vil i så fall kunne virke som en barriere som bidrar til å hemme samhandling mellom ulike områder i byen, skriver Norconsult.

- Bompenger er ikke hensiktsmessig

Norconsult går så langt som å si at bompengene ikke er egnet virkemiddel for å nå målet om nullvekst i veitransporten:

- Analysene viser med tydelighet at bompengeinnkreving ikke er hensiktsmessig virkemiddel for å nå trafikkreduksjonsmålet for Oslo og nullvekstmålet for Oslo/Akershus.

- Dette skyldes at mengden godstrafikk antas i liten grad påvirket av bompengene, at ikke alle bilister rammes av bompenger, at høye takster i større grad fører til at det kjøres omveier (som bidrar til å øke trafikkarbeidet per tur), og at de distanseavhengige driftskostnadene i utgangspunktet er lave for elbiler. Dersom en skal redusere bilbruken ved hjelp av bompenger som eneste virkemiddel, når bilparken kun består av elbiler, vil det være nødvendig med uforholdsmessig høye bomtakster.

Norconsult skriver at de tror at økte bompenger reelt kan gi mer bilkjøring, fordi behovet for å kjøre omveier blir større. Omveiene rundt Oslo er til dels svært lange.

I stedet mener Norconsult at det er langt mer sannsynlig at veiprising kan fungere, men at dette så langt ikke er utredet.

Oppfordrer politikerne til å endre målene

I rapportens sammendrag er Norconsult klare på at politikerne bør endre sine mål:

- I beregningene må det til svært høye bomsatser for å redusere utslippene når de allerede er kommet ned på et lavt nivå. Det illustrerer at kostnadene og ulempene kan bli svært store dersom en forsøker å fjerne absolutt alle utslipp fra veitrafikken i Oslo innen 2030. En klimapolitikk som sikter mot å oppnå størst mulig reduksjon av klimagassutslippene til lavest mulige kostnad for samfunnet, kan derfor innebære et behov for å jevnlig vurdere målformuleringene på dette området, skriver de.

Nettavisen har spurt byrådet om de ønsker å følge dette rådet, men har så langt ikke fått svar på dette.

Les også

Det finnes en løsning på klimakrisen. Den hater vi mer enn klimakrisen

Kommentarer til denne saken