*Nettavisen* Nyheter.

Regjeringen mener hydrogen er for dyrt - vil ikke satse på hydrogenbiler og lasterbiler

Selskapet Nikola håper å gjøre det samme med lastebilindustrien som Tesla gjorde med bilindustrien. Selskapet har avduket tre forskjellige lastebiler, og samarbeider med norske NEL for utbygging av hydrogen ladestasjoner i USA. De har inngått samarbeid med noen av verdens største

Selskapet Nikola håper å gjøre det samme med lastebilindustrien som Tesla gjorde med bilindustrien. Selskapet har avduket tre forskjellige lastebiler, og samarbeider med norske NEL for utbygging av hydrogen ladestasjoner i USA. De har inngått samarbeid med noen av verdens største Foto: (Nikola)

Høna-og-egget-problemet vil fortsette.

Onsdag morgen la regjeringen frem sin «hydrogenstrategi», som har vært utsatt en rekke ganger.

Hydrogengass er et alternativ til både fossilt drivstoff og batterier, og kan blant annet brukes til transport og energilagring.

Les også: Fornybar strøm har et enormt og kjempedyrt problem de færreste tenker på

Den 56 sider lange rapporten er langt på vei en beskrivelse av dagens teknologisituasjon. Den beskriver at potensialet i hydrogen til både industri og transport er stort, men konkluderer gang etter gang med at hydrogen er for dyrt til at det kan satses på i sin nåværende form.

- Med dagens energi- og utslippskostnader, energitap fra produksjonen og lagringskostnader for hydrogen, er det mindre lønnsomt å bruke rent hydrogen enn både fossile energikilder og andre lav- og nullutslippsløsninger. Hydrogen er per i dag ikke konkurransedyktig i mange av anvendelsesområdene som kan være aktuelle, skriver regjeringen i sin rapport.

Les også: Kjøretøy med «uendelig» rekkevidde slipper bare ut rent vann - og de finnes allerede

Vil ikke bryte høna-og-egget-situasjonen

Det var før rapporten kom et håp fra enkelte aktører at Regjeringen ville bruke strategien til å markere at de ønsket å bryte høna-og-egget-problemet i dagens marked. Det finnes en håndfull hydrogenkjøretøy på markedet, men ingen fylleinfrastrutkur av betydning. Ingen vil bruke penger på denne infrastrukturen før det er større etterspørsel fra hydrogenkjøretøy, og ingen vil kjøpe kjøretøyene uten infrastrukturen.

Regjeringen skriver derimot i sin strategi at markedet må styre dette selv.

- Tidspunktet for når storskala produksjon bygges bør være markedsstyrt, og vil i stor grad avhenge av utvikling på etterspørselssiden, for kjøretøy, fartøy og industrielle prosesser, skriver regjeringen i sin strategi.

Regjeringen er heller ikke sikker på at hydrogen faktisk kommer til å være noen løsning for tungtransport.

- Tyngre landtransport er et potensielt område hvor hydrogen kan spille en rolle for å redusere utslipp. [...] Så lenge alternativene til hydrogen også er i rask utvikling, er det imidlertid ikke enkelt å si hvor hydrogen vil ha sitt konkurransefortrinn, særlig i et lengre perspektiv, skriver regjeringen.

Les også: Planlegger tidenes største industriprosjekt i Norge: 220-meters havvind-turbiner med Norge som batteri

Klikk på bildet for å forstørre. Nel Hydrogen

Hydrogen kan fremstilles ved elektrolyse, der strøm brukes for å spalte vann til hydrogen og oksygen (grønt hydrogen) - eller man kan "reformere" naturgass, der metan blir omgjort til hydrogen og CO2 (blått hydrogen). Foto: (Nel Hydrogen)

Ønsker å få ned kostnadene

Det mest konkrete i planen er at regjeringen ønsker at norsk næringsliv skal presse frem ny teknologi som får ned kostnadene, og at de vil «fortsette å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogenteknologier gjennom relevante programmer».

- Som beskrevet i Klimakur 2030, er teknologimodenhet og høye kostnader en sentral barriere for bruk av hydrogen i transportsektoren og som en innsatsfaktor i industri. Skal hydrogen og hydrogenbaserte løsninger som ammoniakk tas i bruk på nye områder, må teknologien og løsningene være tilgjengelige. Demonstrasjon og pilotering av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger vil kunne føre til bruk av hydrogen som energibærer innenfor nye anvendelsesområder. Utvikling av teknologien vil kunne påvirke både tilbudssiden, gjennom reduserte produksjonskostnader, og etterspørselssiden gjennom nye markeder. Teknologiutvikling og innovasjon i et verdikjedeperspektiv vil kunne bidra til at potensielle synergier mellom næringer utnyttes.

Test: Hvor mye mer strøm bruker elbilen på motorvei?

Få muligheter beskrevet for Norge

Rapporten beskriver ellers at Norge har store muligheter til å kunne produsere hydrogen i store kvanta til Europa basert på naturgass, og at dette kan gjøres i tospann med CO2-lagring på norsk sokkel.

Samtidig er regjeringen ganske sikker på at dette i praksis ikke bør gjøres i Norge, og dermed ikke er en industrimulighet.

- Som følge av høyere transportkostnader per leverte energienhet for hydrogen enn for naturgass, vil det per i dag være mer effektivt med hydrogenproduksjon nærmere sluttbruker enn i Norge, skriver Regjeringen.

Lunken mottakelse

Det at rapporten i liten grad inneholder noen satsinger, gjør at den får en heller lunken mottakelse.

- Regjeringens strategi er en god beskrivelse av dagens politikk for å fremme bruk av hydrogen i Norge, men adresserer ikke noe overordnet ansvar for å gjøre hydrogen til en industriell satsing. Ansvaret overlates fortsatt til underliggende etaters prioriteringer. Dermed taper vi terreng mot sammenlignbare land og EU, som nå satser tungt og konkret på å bygge opp hydrogenindustri og -verdikjeder, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

- Strategien beskriver eksisterende virkemidler for teknologiutvikling i Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Men den inneholder ingen styringssignaler til etatene om å prioritere industrialisering og utvikling av verdikjeden for hydrogen. Prosjekter som søker støtte til fullskala hydrogenproduksjon blir avvist av Enova fordi teknologien er moden. Skal vi få til hydrogenproduksjon i stor skala, og oppnå reduserte kostnader gjennom industrialisering, må regjeringen gi et klart signal om at dette er Enovas oppgave, sier Holm.

Toyota er et av selskapene som fortsatt satser tungt på hydrogen i personbiler, og er svært skuffet.

- Toyota Norge støtter helhjertet en industriell satsing på hydrogen, men skal Norge nå klimamålene må hydrogen inn som en løsning i hele transportsektoren. Da er det en stor svakhet å utelate personbilene, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge, i en melding.

Les også: EUs elbilsatsing: - Dette kan presse fram billigere og bedre elbiler

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag